శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
శివాన సుఖాన మహొథర్కాన అహింస్రాఁల లొకసంమతాన
బరూహి ధర్మాన సుఖొపాయాన మథ్విధానాం సుఖావహాన
2 బరాహ్మణస్యేహ చత్వార ఆశ్రమా విహితాః పరభొ
వర్ణాస తాన అనువర్తన్తే తరయొ భరతసత్తమ
3 ఉక్తాని కర్మాణి బహూని రాజన; సవర్గ్యాణి రాజన్య పరాయణాని
నేమాని థృష్టాన్త విధౌ సమృతాని; కషాత్రే హి సర్వం విహితం యదా వత
4 కషాత్రాణి వైశ్యాని చ సేవమానః; శౌథ్రాణి కర్మాణి చ బరాహ్మణః సన
అస్మిఁల లొకే నిన్థితొ మన్థచేతాః; పరే చ లొకే నిరయం పరయాతి
5 యా సంజ్ఞా విహితా లొకే థాసే శుని వృకే పశౌ
వికర్మణి సదితే విప్రే తాం సంజ్ఞాం కురు పాణ్డవ
6 షట కర్మ సంప్రవృత్తస్య ఆశ్రమేషు చతుర్ష్వ అపి
సర్వధర్మొపపన్నస్య సంభూతస్య కృతాత్మనః
7 బరాహ్మణస్య విశుథ్ధస్య తపస్య అభిరతస్య చ
నిరాశిషొ వథాన్యస్య లొకా హయ అక్షరసంజ్ఞితాః
8 యొ యస్మిన కురుతే కర్మ యాథృశం యేన యత్ర చ
తాథృశం తాథృశేనైవ స గుణం పరతిపథ్యతే
9 వృథ్ధ్యా కృషివణిక్త్వేన జీవ సంజీవనేన చ
వేత్తుమ అర్హసి రాజేన్థ్ర సవాధ్యాయగణితం మహత
10 కాలసంచొథితః కాలః కాలపర్యాయ నిశ్చితః
ఉత్తమాధమమధ్యాని కర్మాణి కురుతే ఽవశః
11 అన్తవన్తి పరథానాని పురా శరేయః కరాణి చ
సవకర్మనిరతొ లొకొ హయ అక్షరః సర్వతొ ముఖః