శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 తతః కాల్యం సముత్దాయ కృతపౌర్వాహ్ణిక కరియాః
యయుస తే నగరాకారై రదైః పాణ్డవ యాథవాః
2 పరపథ్య చ కురుక్షేత్రం భీష్మమ ఆసాథ్య చానఘమ
సుఖాం చ రజనీం పృష్ట్వా గాఙ్గేయం రదినాం వరమ
3 వయాసాథీన అభివాథ్యర్షీన సర్వైస తైశ చాభినన్థితాః
నిషేథుర అభితొ భీష్మం పరివార్య సమన్తతః
4 తతొ రాజా మహాతేజా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
అబ్రవీత పరాఞ్జలిర భీష్మం పరతిపూజ్యాభివాథ్య చ
5 య ఏష రాజా రాజేతి శబ్థశ చరతి భారత
కదమ ఏష సముత్పన్నస తన మే బరూహి పితా మహ
6 తుల్యపాణిశిరొగ్రీవస తుల్యబుథ్ధీన్థ్రియాత్మకః
తుల్యథుఃఖసుఖాత్మా చ తుల్యపృష్ఠ భుజొథరః
7 తుల్యశుక్రాస్ది మజ్జశ చ తుల్యమాంసాసృగ ఏవ చ
నిఃశ్వాసొచ్ఛావ తుల్యశ చ తుల్యప్రాణశరీరవాన
8 సమానజన్మ మరణః సమః సర్వగుణైర నృణామ
విశిష్ట బుథ్ధీఞ శూరాంశ చ కదమ ఏకొ ఽధితిష్ఠతి
9 కదమ ఏకొ మహీం కృత్స్నాం వీర శూరార్య సంకులామ
రక్షత్య అపి చ లొకొ ఽసయ పరసాథమ అభివాఞ్ఛతి
10 ఏకస్య చ పరసాథేన కృత్స్నొ లొకః పరసీథతి
వయాకులేనాకులః సర్వొ భవతీతి వినిశ్చయః
11 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం సర్వం తత్త్వేన భరతర్షభ
శరొతుం తన మే యదా వత తవం పరబ్రూహి వథతాం వర
12 నైతత కారణమ అల్పం హి భవిష్యతి విషాం పతే
యథ ఏకస్మిఞ జగత సర్వం థేవ వథ యాతి సంనతిమ
13 [భీస్మ]
నియతస తవం నరశ్రేష్ఠ శృణు సర్వమ అశేషతః
యదా రాజ్యసముత్పన్నమ ఆథౌ కృతయుగే ఽభవత
14 నైవ రాజ్యం న రాజాసీన న థణ్డొ న చ థాణ్డికః
ధర్మేణైవ పరజాః సర్వా రక్షన్తి చ పరస్పరమ
15 పాలయానాస తదాన్యొన్యం నరా ధర్మేణ భారత
ఖేథం పరమమ ఆజగ్ముస తతస తాన మొహ ఆవిశత
16 తే మొహవశమ ఆపన్నా మానవా మనుజర్షభ
పరతిపత్తివిమొహాచ చ ధర్మస తేషామ అనీనశత
17 నష్టాయాం పరతిపత్తౌ తు మొహవశ్యా నరాస తథా
లొభస్య వశమ ఆపన్నాః సర్వే భారతసత్తమ
18 అప్రాప్తస్యాభిమర్శం తు కుర్వన్తొ మనుజాస తతః
కామొ నామాపరస తత్ర సమపథ్యత వై పరభొ
19 తాంస తు కామవశం పరాప్తాన రాగొ నామ సమస్పృశత
రక్తాశ చ నాభ్యజానన్త కార్యాకార్యం యుధిష్ఠిర
20 అగమ్యాగమనం చైవ వాచ్యావాచ్యం తదైవ చ
భక్ష్యాభక్ష్యం చ రాజేన్థ్ర థొషాథొషం చ నాత్యజన
21 విప్లుతే నరలొకే ఽసమింస తతొ బరహ్మ ననాశ హ
నాశాచ చ బరహ్మణొ రాజన ధర్మొ నాశమ అదాగమత
22 నష్టే బరహ్మణి ధర్మే చ థేవాస తరాసమ అదాగమన
తే తరస్తా నరశార్థూల బరహ్మాణం శరణం యయుః
23 పరపథ్య భగవన్తం తే థేవా లొకపితా మహమ
ఊచుః పరాఞ్జలయః సర్వే థుఃఖశొకభయార్థితాః
24 భగవన నరలొకస్దం నష్టం బరహ్మ సనాతనమ
లొభమొహాథిభిర భావైస తతొ నొ భయమ ఆవిశత
25 బరహ్మణశ చ పరణాశేన ధర్మొ ఽపయ అనశథ ఈశ్వర
తతః సమ సమతాం యాతా మర్త్యైస తరిభువనేశ్వర
26 అధొ హి వర్షమ అస్మాకం మర్త్యాస తూర్ధ్వ పరవర్షిణః
కరియా వయుపరమాత తేషాం తతొ ఽగచ్ఛామ సంశయమ
27 అత్ర నిఃశ్రేయసం యన నస తథ ధయాయస్వ పితా మహ
తవత పరభావసముత్దొ ఽసౌ పరభావొ నొ వినశ్యతి
28 తాన ఉవాచ సురాన సర్వాన సవయం భూర భగవాంస తతః
శరేయొ ఽహం చిన్తయిష్యామి వయేతు వొ భీః సురర్షభాః
29 తతొ ఽధయాయసహస్రాణాం శతం చక్రే సవబుథ్ధిజమ
యత్ర ధర్మస తదైవార్దః కామశ చైవానువర్ణితః
30 తరివర్గ ఇతి విఖ్యాతొ గణ ఏష సవయం భువా
చతుర్దొ మొక్ష ఇత్య ఏవ పృదగ అర్దః పృదగ గణః
31 మొక్షస్యాపి తరివర్గొ ఽనయః పరొక్తః సత్త్వం రజస్తమః
సదానం వృథ్ధిః కషయశ చైవ తరివర్గశ చైవ థణ్డజః
32 ఆత్మా థేశశ చ కాలశ చాప్య ఉపాయాః కృత్యమ ఏవ చ
సహాయాః కారణం చైవ షడ వర్గొ నీతిజః సమృతః
33 తరయీ చాన్వీక్షికీ చైవ వార్తా చ భరతర్షభ
థణ్డనీతిశ చ విపులా విథ్యాస తత్ర నిథర్శితాః
34 అమాత్యరక్షా పరణిధీ రాజపుత్రస్య రక్షణమ
చారశ చ వివిధొపాయః పరణిధిశ చ పృదగ్విధః
35 సామ చొపప్రథానం చ భేథొ థణ్డశ చ పాణ్డవ
ఉపేక్షా పఞ్చమీ చాత్ర కార్త్స్న్యేన సముథాహృతా
36 మన్త్రశ చ వర్ణితః కృత్స్నస తదా భేథార్ద ఏవ చ
విభ్రంశశ చైవ మన్త్రస్య సిథ్ధ్యసిథ్ధ్యొశ చ యత ఫలమ
37 సంధిశ చ వివిధాభిఖ్యొ హీనొ మధ్యస తదొత్తమః
భయసత్కార విత్తాఖ్యః కార్త్స్న్యేన పరివర్ణితః
38 యాత్రా కాలాశ చ చత్వారస తరివర్గస్య చ విస్తరః
విజయొ ధర్మయుక్తశ చ తదార్ద విజయశ చ హ
39 ఆసురశ చైవ విజయస తదా కార్త్స్న్యేన వర్ణితః
లక్షణం పఞ్చవర్గస్య తరివిధం చాత్ర వర్ణితమ
40 పరకాశశ చాప్రకాశశ చ థణ్డొ ఽద పరిశబ్థితః
పరకాశొ ఽషట విధస తత్ర గుహ్యస తు బహువిస్తరః
41 రదా నాగా హయాశ చైవ పాథాతాశ చైవ పాణ్డవ
విష్టిర నావశ చరాశ చైవ థేశికాః పది చాష్టకమ
42 అఙ్గాన్య ఏతాని కౌరవ్య పరకాశాని బలస్య తు
జఙ్గమాజఙ్గమాశ చొక్తాశ చూర్ణయొగా విషాథయః
43 సపర్శే చాభ్యవహార్యే చాప్య ఉపాంశుర వివిధః సమృతః
అరిమిత్రమ ఉథాసీన ఇత్య ఏతే ఽపయ అనువర్ణితాః
44 కృత్స్నా మార్గగుణాశ చైవ తదా భూమిగుణాశ చ హ
ఆత్మరక్షణమ ఆశ్వాసః సపశానాం చాన్వవేక్షణమ
45 కల్పనా వివిధాశ చాపి నృనాగరదవాజినామ
వయూహాశ చ వివిధాభిఖ్యా విచిత్రం యుథ్ధకౌశలమ
46 ఉత్పాతాశ చ నిపాతాశ చ సుయుథ్ధం సుపలాయనమ
శస్త్రాణాం పాయన జఞానం తదైవ భరతర్షభ
47 బలవ్యసనమ ఉక్తం చ తదైవ బలహర్షణమ
పీడనాస్కన్థ కాలశ చ భయకాలశ చ పాణ్డవ
48 తదా ఖాత విధానం చ యొగసంచార ఏవ చ
చౌరాటవ్య అబలైశ చొగ్రైః పరరాష్ట్రస్య పీడనమ
49 అగ్నిథైర గరథైశ చైవ పరతిరూపక చారకైః
శరేణి ముఖ్యొపజాపేన వీరుధశ ఛేథనేన చ
50 థూషణేన చ నాగానామ ఆశఙ్కా జననేన చ
ఆరొధనేన భక్తస్య పదశ చొపార్జనేన చ
51 సప్తాఙ్గస్య చ రాజ్యస్య హరాస వృథ్ధిసమఞ్జసమ
థూత సామర్ద్య యొగశ చ రాష్ట్రస్య చ వివర్ధనమ
52 అరిమధ్య సద మిత్రాణాం సమ్యక చొక్తం పరపఞ్చనమ
అవమర్థః పరతీఘాతస తదైవ చ బలీయసామ
53 వయవహారః సుసూక్ష్మశ చ తదా కణ్టక శొధనమ
శమొ వయాయామయొగశ చ యొగొ థరవ్యస్య సంచయః
54 అభృతానాం చ భరణం భృతానాం చాన్వవేక్షణమ
అర్దకాలే పరథానం చ వయసనేష్వ అప్రసఙ్గితా
55 తదా రాజగుణాశ చైవ సేనాపతిగుణాశ చ యే
కారణస్య చ కర్తుశ చ గుణథొషాస తదైవ చ
56 థుష్టేఙ్గితం చ వివిధం వృత్తిశ చైవానుజీవినామ
శఙ్కితత్వం చ సర్వస్య పరమాథస్య చ వర్జనమ
57 అలబ్ధలిప్సా లబ్ధస్య తదైవ చ వివర్ధనమ
పరథానం చ వివృథ్ధస్య పాత్రేభ్యొ విధివత తదా
58 విసర్గొ ఽరదస్య ధర్మార్దమ అర్దార్దం కామహేతునా
చతుర్దొ వయసనాఘాతే తదైవాత్రానువర్ణితః
59 కరొధజాని తదొగ్రాణి కామజాని తదైవ చ
థశొక్తాని కురుశ్రేష్ఠ వయసనాన్య అత్ర చైవ హ
60 మృగయాక్షాస తదా పానం సత్రియశ చ భరతర్షభ
కామజాన్య ఆహుర ఆచార్యాః పరొక్తానీహ సవయం భువా
61 వాక పారుష్యం తదొగ్రత్వం థణ్డపారుష్యమ ఏవ చ
ఆత్మనొ నిగ్రహస తయాగొ ఽదార్ద థూషణమ ఏవ చ
62 యన్త్రాణి వివిధాన్య ఏవ కరియాస తేషాం చ వర్ణితాః
అవమర్థః పరతీఘాతః కేతనానాం చ భఞ్జనమ
63 చైత్యథ్రుమాణామ ఆమర్థొ రొధః కర్మాన్త నాశనమ
అపస్కరొ ఽద గమనం తదొపాస్యా చ వర్ణితా
64 పణవానకశఙ్ఖానాం భేరీణాం చ యుధాం వర
ఉపార్జనం చ థరవ్యాణాం పరమర్మ చ తాని షట
65 లబ్ధస్య చ పరశమనం సతాం చైవ హి పూజనమ
విథ్వథ్భిర ఏకీభావశ చ పరాతర హొమవిధిజ్ఞతా
66 మఙ్గలాలమ్భనం చైవ శరీరస్య పరతిక్రియా
ఆహారయొజనం చైవ నిత్యమ ఆస్తిక్యమ ఏవ చ
67 ఏకేన చ యదొత్దేయం సత్యత్వం మధురా గిరః
ఉత్సవానాం సమాజానాం కరియాః కేతన జాస తదా
68 పరత్యక్షా చ పరొక్షా చ సర్వాధికరణేషు చ
వృత్తిర భరతశార్థూల నిత్యం చైవాన్వవేక్షణమ
69 అథణ్డ్యత్వం చ విప్రాణాం యుక్త్యా థణ్డనిపాతనమ
అనుజీవి సవజాతిభ్యొ గుణేషు పరిరక్షణమ
70 రక్షణం చైవ పౌరాణాం సవరాష్ట్రస్య వివర్ధనమ
మణ్డలస్దా చ యా చిన్తా రాజన థవాథశ రాజికా
71 థవా సప్తతి మతిశ చైవ పరొక్తా యా చ సవయం భువా
థేశజాతికులానాం చ ధర్మాః సమనువర్ణితాః
72 ధర్మశ చార్దశ చ కామశ చ మొక్షశ చాత్రానువర్ణితః
ఉపాయశ చార్దలిప్సా చ వివిధా భూరిథక్షిణాః
73 మూలకర్మ కరియా చాత్ర మాయాయొగశ చ వర్ణితః
థూషణం సరొతసామ అత్ర వర్ణితం చ సదిరామ్భసామ
74 యైర యైర ఉపాయైర లొకశ చ న చలేథ ఆర్య వర్త్మనః
తత సర్వం రాజశార్థూల నీతిశాస్త్రే ఽనువర్ణితమ
75 ఏతత కృత్వా శుభం శాస్త్రం తతః స భగవాన పరభుః
థేవాన ఉవాచ సంహృష్టః సర్వాఞ శక్రపురొగమాన
76 ఉపకారాయ లొకస్య తరివర్గస్దాపనాయ చ
నవ నీతం సరస్వత్యా బుథ్ధిర ఏషా పరభావితా
77 థణ్డేన సహితా హయ ఏషా లొకరక్షణ కారికా
నిగ్రహానుగ్రహ రతా లొకాన అను చరిష్యతి
78 థణ్డేన నీయతే చేయం థణ్డం నయతి చాప్య ఉత
థణ్డనీతిర ఇతి పరొక్తా తరీఁల లొకాన అనువర్తతే
79 షాడ్గుణ్య గుణసారైషా సదాస్యత్య అగ్రే మహాత్మసు
మహత్త్వాత తస్య థణ్డస్య నీతిర విస్పష్ట లక్షణా
80 నయచారశ చ విపులొ యేన సర్వమ ఇథం తతమ
ఆగమశ చ పురాణానాం మహర్షీణాం చ సంభవః
81 తీర్దవంశశ చ వంశశ చ నక్షత్రాణాం యుధిష్ఠిర
సకలం చాతురాశ్రమ్యం చాతుర్హొత్రం తదైవ చ
82 చాతుర్వర్ణ్యం తదైవాత్ర చాతుర్వేథ్యం చ వర్ణితమ
ఇతిహాసొపవేథాశ చ నయాయః కృత్స్నశ చ వర్ణితః
83 తపొ జఞానమ అహింసా చ సత్యాసత్యే నయః పరః
వృథ్ధొపసేవా థానం చ శౌచమ ఉత్దానమ ఏవ చ
84 సర్వభూతానుకమ్పా చ సర్వమ అత్రొపవర్ణితమ
భువి వాచొ గతం యచ చ తచ చ సర్వం సమర్పితమ
85 తస్మిన పైతామహే శాస్త్రే పాణ్డవైతథ అసంశయమ
ధర్మార్దకామమొక్షశ చ సకలా హయ అత్ర శబ్థితాః
86 తతస తాం భగవాన నీతిం పూర్వం జగ్రాహ శంకరః
బహురూపొ విశాలాక్షః శివః సదాణుర ఉమాపతిః
87 యుగానామ ఆయుషొ హరాసం విజ్ఞాయ భగవాఞ శివః
సంచిక్షేప తతః శాస్త్రం మహార్దం బరహ్మణా కృతమ
88 వైశాలాక్షమ ఇతి పరొక్తం తథ ఇన్థ్రః పరత్యపథ్యత
థశ ధయాయ సహస్రాణి సుబ్రహ్మణ్యొ మహాతపాః
89 భగవాన అపి తచ ఛాస్త్రం సంచిక్షేప పురంథరః
సహస్రైః పఞ్చభిస తాత యథ ఉక్తం బాహుథన్తకమ
90 అధ్యాయానాం సహస్రైస తు తరిభిర ఏవ బృహస్పతిః
సంచిక్షేపేశ్వరొ బుథ్ధ్యా బార్హస్పత్యం తథ ఉచ్యతే
91 అధ్యాయానాం సహస్రేణ కావ్యః సంక్షేపమ అబ్రవీత
తచ ఛాస్త్రమ అమితప్రజ్ఞొ యొగాచార్యొ మహాతపాః
92 ఏవం లొకానురొధేన శాస్త్రమ ఏతన మహర్షిభిః
సంక్షిప్తమ ఆయుర విజ్ఞాయ మర్త్యానాం హరాసి పాణ్డవ
93 అద థేవాః సమాగమ్య విష్ణుమ ఊచుః పరజాపతిమ
ఏకొ యొ ఽరహతి మర్త్యేభ్యః శరైష్ఠ్యం తం వై సమాథిశ
94 తతః సంచిన్త్య భగవాన థేవొ నారాయణః పరభుః
తైజసం వై విరజసం సొ ఽసృజన మానసం సుతమ
95 విరాజాస తు మహాభాగ విభుత్వం భువి నైచ్ఛత
నయాసాయైవాభవథ బుథ్ధిః పరణీతా తస్య పాణ్డవ
96 కీర్తిమాంస తస్య పుత్రొ ఽభూత సొ ఽపి పఞ్చాతిగొ ఽభవత
కర్థమస తస్య చ సుతః సొ ఽపయ అతప్యన మహత తపః
97 పరజాపతేః కర్థమస్య అనఙ్గొ నామ వై సుతః
పరజానాం రక్షితా సాధుర థణ్డనీతి విశారథః
98 అనఙ్గ పుత్రొ ఽతి బలొ నీతిమాన అధిగమ్య వై
అభిపేథే మహీ రాజ్యమ అదేన్థ్రియ వశొ ఽభవత
99 మృత్యొస తు థుహితా రాజన సునీదా నామ మానసీ
పరఖ్యాతా తరిషు లొకేషు యా సా వేనమ అజీజనత
100 తం పరజాసు విధర్మాణం రాగథ్వేషవశానుగమ
మన్త్రపూతైః కుశైర జఘ్నుర ఋషయొ బరహ్మవాథినః
101 మమన్దుర థక్షిణం చొరుమ ఋషయస తస్య మన్త్రతః
తతొ ఽసయ వికృతొ జజ్ఞే హరస్వాఙ్గః పురుషొ భువి
102 థగ్ధస్దాణుప్రతీకాశొ రక్తాక్షః కృష్ణ మూర్ధ జః
నిషీథేత్య ఏవమ ఊచుస తమ ఋషయొ బరహ్మవాథినః
103 తస్మాన నిషాథాః సంభూతాః కరూరాః శైలవనాశ్రయాః
యే చాన్యే విన్ధ్యనిలయా మలేచ్ఛాః శతసహస్రశః
104 భూయొ ఽసయ థక్షిణం పాణిం మమన్దుస తే మహర్షయః
తతః పురుష ఉత్పన్నొ రూపేణేన్థ్ర ఇవాపరః
105 కవచీ బథ్ధనిస్త్రింశః స శరః స శరాసనః
వేథవేథాఙ్గవిచ చైవ ధనుర్వేథే చ పారగః
106 తం థణ్డనీతిః సకలా శరితా రాజన నరొత్తమమ
తతః స పరాఞ్జలిర వైన్యొ మహర్షీంస తాన ఉవాచ హ
107 సుసూక్ష్మా మే సముత్పన్నా బుథ్ధిర ధర్మార్దథర్శినీ
అనయా కిం మయా కార్యం తన మే తత్త్వేన శంసత
108 యన మాం భవన్తొ వక్ష్యన్తి కార్యమ అర్దసమన్వితమ
తథ అహం వై కరిష్యామి నాత్ర కార్యా విచారణా
109 తమ ఊచుర అద థేవాస తే తే చైవ పరమర్షయః
నియతొ యత్ర ధర్మొ వై తమ అశఙ్కః సమాచర
110 పరియాప్రియే పరిత్యజ్య సమః సర్వేషు జన్తుషు
కామక్రొధౌ చ లొభం చ మానం చొత్సృజ్య థూరతః
111 యశ చ ధర్మాత పరవిచలేల లొకే కశ చన మానవః
నిగ్రాహ్యస తే స బాహుభ్యాం శశ్వథ ధర్మమ అవేక్షతః
112 పరతిజ్ఞాం చాధిరొహస్వ మనసా కర్మణా గిరా
పాలయిష్యామ్య అహం భౌమం బరహ్మ ఇత్య ఏవ చాసకృత
113 యశ చాత్ర ధర్మనీత్య ఉక్తొ థణ్డనీతి వయపాశ్రయః
తమ అశఙ్కః కరిష్యామి సవవశొ న కథా చన
114 అథణ్డ్యా మే థవిజాశ చేతి పరతిజానీష్వ చాభిభొ
లొకం చ సంకరాత కృత్స్నాత తరాతాస్మీతి పరంతప
115 వైన్యస తతస తాన ఉవాచ థేవాన ఋషిపురొగమాన
బరాహ్మణా మే సహాయాశ చేథ ఏవమ అస్తు సురర్షభాః
116 ఏవమ అస్త్వ ఇతి వైన్యస తు తైర ఉక్తొ బరహ్మవాథిభిః
పురొధాశ చాభవత తస్య శుక్రొ బరహ్మ మయొ నిధిః
117 మన్త్రిణొ వాలఖిల్యాస తు సారస్వత్యొ గణొ హయ అభూత
మహర్షిర భగవాన గర్గస తస్య సాంవత్సరొ ఽభవత
118 ఆత్మనాష్టమ ఇత్య ఏవ శరుతిర ఏషా పరా నృషు
ఉత్పన్నౌ బన్థినౌ చాస్య తత్పూర్వౌ సూతమాగధౌ
119 సమతాం వసుధాయాశ చ స సమ్యగ ఉపపాథయత
వైషమ్యం హి పరం భూమేర ఆసీథ ఇతి హ నః శరుతమ
120 స విష్ణునా చ థేవేన శక్రేణ విబుధైః సహ
ఋషిభిశ చ పరజాపాల్యే బరహ్మణా చాభిషేచితః
121 తం సాక్షాత పృదివీ భేజే రత్నాన్య ఆథాయ పాణ్డవ
సాగరః సరితాం భర్తా హిమవాంశ చాచలొత్తమః
122 శక్రశ చ ధనమ అక్షయ్యం పరాథాత తస్య యుధిష్ఠిర
రుక్మం చాపి మహామేరుః సవయం కనకపర్వతః
123 యక్షరాక్షస భర్తా చ భగవాన నరవాహనః
ధర్మే చార్దే చ కామే చ సమర్దం పరథథౌ ధనమ
124 హయా రదాశ చ నాగాశ చ కొటిశః పురుషాస తదా
పరాథుర్బభూవుర వైన్యస్య చిన్తనాథ ఏవ పాణ్డవ
న జరా న చ థుర్భిక్షం నాధనొ వయాధయస తదా
125 సరీసృపేభ్యః సతేనేభ్యొ న చాన్యొన్యాత కథా చన
భయమ ఉత్పథ్యతే తత్ర తస్య రాజ్ఞొ ఽభిరక్షణాత
126 తేనేయం పృదివీ థుగ్ధా సస్యాని థశ సప్త చ
యక్షరాక్షస నాగైశ చాపీప్షితం యస్య యస్య యత
127 తేన ధర్మొత్తరశ చాయం కృతొ లొకొ మహాత్మనా
రఞ్జితాశ చ పరజాః సర్వాస తేన రాజేతి శబ్థ్యతే
128 బరాహ్మణానాం కషతత్రాణాత తతః కషత్రియ ఉచ్యతే
పరదితా ధనతశ చేయం పృదివీ సాధుభిః సమృతా
129 సదాపనం చాకరొథ విష్ణుః సవయమ ఏవ సతాతనః
నాతివర్తిష్యతే కశ చిథ రాజంస తవామ ఇతి పార్దివ
130 తపసా భగవాన విష్ణుర ఆవివేశ చ భూమిపమ
థేవ వన నరథేవానాం నమతే యజ జగన నృప
131 థణ్డనీత్యా చ సతతం రక్షితం తం నరేశ్వర
నాధర్షయత తతః కశ చిచ చారనిత్యాచ చ థర్శనాత
132 ఆత్మనా కరణైశ చైవ సమస్యేహ మహీక్షితః
కొ హేతుర యథ వశే తిష్ఠేల లొకొ థైవాథ ఋతే గుణాత
133 విష్ణొర లలాటాత కమలం సౌవర్ణమ అభవత తథా
శరీః సంభూతా యతొ థేవీ పత్నీ ధర్మస్య ధీమతః
134 శరియః సకాశాథ అర్దశ చ జాతొ ధర్మేణ పాణ్డవ
అద ధర్మస తదైవార్దః శరీశ చ రాజ్యే పరతిష్ఠితా
135 సుకృతస్య కషయాచ చైవ సవర్లొకాథ ఏత్య మేథినీమ
పార్దివొ జాయతే తాత థణ్డనీతి వశానుగః
136 మహత్త్వేన చ సంయుక్తొ వైష్ణవేన నరొ భువి
బుథ్ధ్యా భవతి సంయుక్తొ మాహాత్మ్యం చాధిగచ్ఛతి
137 సదాపనామ అద థేవానాం న కశ చిథ అతివర్తతే
తిష్ఠత్య ఏకస్య చ వశే తం చేథ అనువిధీయతే
138 శుభం హి కర్మ రాజేన్థ్ర శుభత్వాయొపకల్పతే
తుల్యస్యైకస్య యస్యాయం లొకొ వచసి తిష్ఠతి
139 యొ హయ అస్య ముఖమ అథ్రాక్షీత సొమ్య సొ ఽసయ వశానుగః
సుభగం చార్దవన్తం చ రూపవన్తం చ పశ్యతి
140 తతొ జగతి రాజేన్థ్ర సతతం శబ్థితం బుధైః
థేవాశ చ నరథేవాశ చ తుల్యా ఇతి విశాం పతే
141 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం మహత్త్వం పరతి రాజసు
కార్త్స్న్యేన భరతశ్రేష్ఠ కిమ అన్యథ ఇహ వర్తతామ