శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
అదాబ్రవీన మహాతేజా వాక్యం కౌరవనన్థనః
హన్త ధర్మాన పరవక్ష్యామి థృఢే వాన మనసీ మమ
2 తవ పరసాథాథ గొవిన్థ భూతాత్మా హయ అసి శాశ్వతః
యుధిష్ఠిరస తు మాం రాజా ధర్మాన సమనుపృచ్ఛతు
3 ఏవం పరీతొ భవిష్యామి ధర్మాన వక్ష్యామి చానఘ
యస్మిన రాజర్షయః సర్వే స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
4 సర్వేషాం థీప్తయశసాం కురూణాం ధర్మచారిణామ
యస్య నాస్తి సమః కశ చిత స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
5 ధృతిర థమొ బరహ్మచర్యం కషమా ధర్మశ చ నిత్యథా
యస్మిన్న ఓజశ చ తేజశ చ స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
6 సత్యం థానం తపః శౌచం శాన్తిర థాక్ష్యమ అసంభ్రమః
యస్మిన్న ఏతాని సర్వాణి స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
7 యొ న కామాన న సంరమ్భాన న భయాన నార్దకారణాత
కుర్యాథ అధర్మం ధర్మాత్మా స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
8 సంబన్ధినొ ఽతిదీన భృత్యాన సంశ్రితొపాశ్రితాంశ చ యః
సంమానయతి సత్కృత్య స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
9 సత్యనిత్యం కషమా నిత్యొ జఞాననిత్యొ ఽతిదిప్రియః
యొ థథాతి సతాం నిత్యం స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
10 ఇజ్యాధ్యయన నిత్యశ చ ధర్మే చ నిరతః సథా
శాన్తః శరుతరహస్యశ చ స మాం పృచ్ఛతు పాణ్డవః
11 లజ్జయా పరయొపేతొ ధర్మాత్మా స యుధిష్ఠిరః
అభిశాపభయాథ భీతొ భవన్తం నొపసర్పతి
12 లొకస్య కథనం కృత్వా లొకనాదొ విశాం పతే
అభిశాపభయాథ భీతొ భవన్తం నొపసర్పతి
13 పూజ్యాన మాన్యాంశ చ భక్తాంశ చ గురూన సంబన్ధిబాన్ధవాన
అర్ఘ్యార్హాన ఇషుభిర హత్వా భవన్తం నొపసర్పతి
14 బరాహ్మణానాం యదా ధర్మొ థానమ అధ్యయనం తపః
కషత్రియాణాం తదా కృష్ణ సమరే థేహపాతనమ
15 పితౄన పితా మహాన పుత్రాన గురూన సంబన్ధిబాన్ధవాన
మిద్యా పరవృత్తాన యః సంఖ్యే నిహన్యాథ ధర్మ ఏవ సః
16 సమయత్యాగినొ లుబ్ధాన గురూన అపి చ కేశవ
నిహన్తి సమరే పాపాన కషత్రియొ యః స ధర్మవిత
17 ఆహూతేన రణే నిత్యం యొథ్ధవ్యం కషత్రబన్ధునా
ధర్మ్యం సవర్గ్యం చ లొక్యం చ యుథ్ధం హి మనుర అబ్రవీత
18 ఏవమ ఉక్తస తు భీష్మేణ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
వినీతవథ ఉపాగమ్య తస్దౌ సంథర్శనే ఽగరతః
19 అదాస్య పాథౌ జగ్రాహ భీష్మశ చాభిననన్థ తమ
మూర్ధ్ని చైనమ ఉపాఘ్రాయ నిషీథేత్య అబ్రవీత తథా
20 తమ ఉవాచాద గాఙ్గేయ ఋషభః సర్వధన్వినామ
పృచ్ఛ మాం తాత విస్రబ్ధం మా భైస తవం కురుసత్తమ