శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
కిమ ఇథం పరమాశ్చర్యం ధయాయస్య అమితవిక్రమ
కచ చిల లొకత్రయస్యాస్య సవస్తి లొకపరాయణ
2 చతుర్దం ధయానమార్గం తవమ ఆలమ్బ్య పురుషొత్తమ
అపక్రాన్తొ యతొ థేవ తేన మే విస్మితం మనః
3 నిగృహీతొ హి వాయుస తే పఞ్చ కర్మా శరీరగః
ఇన్థ్రియాణి చ సర్వాణి మనసి సదాపితాని తే
4 ఇన్థ్రియాణి మనశ చైవ బుథ్ధౌ సంవేశితాని తే
సర్వశ చైవ గణొ థేవక్షేత్రజ్ఞే తే నివేశితః
5 నేఙ్గన్తి తవ రొమాణి సదిరా బుథ్ధిస తదా మనః
సదాణుకుడ్య శిలా భూతొ నిరీహశ చాసి మాధవ
6 యదా థీపొ నివాతస్దొ నిరిఙ్గొ జవలతే ఽచయుత
తదాసి భగవన థేవ నిశ్చలొ థృఢనిశ్చయః
7 యథి శరొతుమ ఇహార్హామి న రహస్యచ తే యథి
ఛిన్ధి మే సంశయం థేవ పరపన్నాయాభియాచతే
8 తవం హి కర్తా వికర్తా చ తవం కషరం చాక్షరం చ హి
అనాథి నిధనశ చాథ్యస తవమ ఏవ పురుషొత్తమ
9 తవత పరపన్నాయ భక్తాయ శిరసా పరణతాయ చ
ధయానస్యాస్య యదాతత్త్వం బరూహి ధర్మభృతాం వర
10 [వైషమ్పాయన]
తతః సవగొచరే నయస్య మనొ బుథ్ధీన్థ్రియాణి చ
సమితపూర్వమ ఉవాచేథం భగవాన వాసవానుజః
11 శరతల్పగతొ భీష్మః శామ్యన్న ఇవ హుతాశనః
మాం ధయాతి పురుషవ్యాఘ్రస తతొ మే తథ్గతం మనః
12 యస్య జయాతలనిర్ఘొషం విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
న సహేథ థేవరాజొ ఽపి తమ అస్మి మనసా గతః
13 యేనాభిథ్రుత్య తరసా సమస్తం రాజమణ్డలమ
ఊఢాస తిస్రః పురా కన్యాస తమ అస్మి మనసా గతాః
14 తరయొ వింశతిరాత్రం యొ యొధయామ ఆస భార్గవమ
న చ రామేణ నిస్తీర్ణస తమ అస్మి మనసా గతః
15 యం గఙ్గా గర్భవిధినా ధారయామ ఆస పార్దివమ
వసిష్ఠ శిష్యం తం తాత మనసాస్మి గతొ నృప
16 థివ్యాస్త్రాణి మహాతేజా యొ ధారయతి బుథ్ధిమాన
సాఙ్గాంశ చ చతురొ వేథాంస తమ అస్మి మనసా గతః
17 రామస్య థయితం శిష్యం జామథగ్న్యస్య పాణ్డవ
ఆధారం సర్వవిథ్యానాం తమ అస్మి మనసా గతః
18 ఏకీకృత్యేన్థ్రియ గరామం మనః సంయమ్య మేధయా
శరణం మామ ఉపాగచ్ఛత తతొ మే తథ్గతం మనః
19 స హి భూతం చ భవ్యం చ భవచ చ పురుషర్షభ
వేత్తి ధర్మభృతాం శరేష్ఠస తతొ మే తథ్గతం మనః
20 తస్మిన హి పురుషవ్యాఘ్రే కర్మభిః సవైర థివం గతే
భవిష్యతి మహీ పార్ద నష్టచన్థ్రేవ శర్వరీ
21 తథ యుధిష్ఠిర గాఙ్గేయం భీష్మం భీమపరాక్రమమ
అభిగమ్యొపసంగృహ్య పృచ్ఛ యత తే మనొగతమ
22 చాతుర్వేథ్యం చాతుర్హొత్రం చాతుర ఆశ్రమ్యమ ఏవ చ
చాతుర వర్ణ్యస్య ధర్మం చ పృచ్ఛైనం పృదివీపతే
23 తస్మిన్న అస్తమితే భీష్మే కౌరవాణాం ధురంధరే
జఞానాన్య అల్పీ భవిష్యన్తి తస్మాత తవాం చొథయామ్య అహమ
24 తచ ఛరుత్వా వాసుథేవస్య తద్యం వచనమ ఉత్తమమ
సాశ్రుకణ్ఠః స ధర్మజ్ఞొ జనార్థనమ ఉవాచ హ
25 యథ భవాన ఆహ భీష్మస్య పరభావం పరతి మాధవ
తదా తన నాత్ర సంథేహొ విథ్యతే మమ మానథ
26 మహాభాగ్యం హి భీష్మస్య పరభావశ చ మహాత్మనః
శరుతం మయా కదయతాం బరాహ్మణానాం మహాత్మనామ
27 భవాంశ చ కర్తా లొకానాం యథ వరవీత్య అరు సూథన
తదా తథ అనభిధ్యేయం వాక్యం యాథవనన్థన
28 యతస తవ అనుగ్రహ కృతా బుథ్ధిస తే మయి మాధవ
తవామ అగ్రతః పురస్కృత్య భీష్మం పశ్యామహే వయమ
29 ఆవృత్తే భగవత్య అర్కే స హి లొకాన గమిష్యతి
తవథ్థర్శనం మహాబాహొ తస్మాథ అర్హతి కౌరవః
30 తవ హయ ఆథ్యస్య థేవస్య కషరస్యైవాక్షరస్య చ
థర్శనం తస్య లాభః సయాత తవం హి బరహ్మ మయొ నిధిః
31 శరుత్వైతథ ధర్మరాజస్య వచనం మధుసూథనః
పార్శ్వస్దం సాత్యకిం పరాహ రదొ మే యుజ్యతామ ఇతి
32 సాత్యకిస తూపనిష్క్రమ్య కేశవస్య సమీపతః
థారుకం పరాహ కృష్ణస్య యుజ్యతాం రద ఇత్య ఉత
33 స సాత్యకేర ఆశు వచొ నిశమ్య; రదొత్తమం కాఞ్చనభీషితాఙ్గమ
మసారగల్వ అర్కమయైర విభఙ్గైర; విభూషితం హేమపినథ్ధ చక్రమ
34 థివాకరాంశు పరభమ ఆశు గామినం; విచిత్రనానా మణిరత్నభూషితమ
నవొథితం సూర్యమ ఇవ పరతాపినం; విచిత్రతార్క్ష్య ధవజినం పతాకినమ
35 సుగ్రీవ సైన్యప్రముఖైర వరాశ్వైర; మనొజవైః కాఞ్చనభూషితాఙ్గైః
సుయుక్తమ ఆవేథయథ అచ్యుతాయ; కృతాఞ్జలిర థారుకొ రాజసింహ