శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
పరవేశనే తు పార్దానాం జనస్య పురవాసినః
థిథృక్షూణాం సహస్రాణి సమాజగ్ముర బహూన్య అద
2 స రాజమార్గః శుశుభే సమలం కృతచత్వరః
యదా చన్థ్రొథయే రాజన వర్ధమానొ మహొథధిః
3 గృహాణి రాజమార్గే తు రత్నవన్తి బృహన్తి చ
పరాకమ్పన్తేవ భారేణ సత్రీణాం పూర్ణాని భారత
4 తాః శనైర ఇవ సవ్రీడం పరశశంసుర యుధిష్ఠిరమ
భీమసేనార్జునౌ చైవ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
5 ధన్యా తవమ అసి పాఞ్చాలి యా తవం పురుషసత్తమాన
ఉపతిష్ఠసి కల్యాణి మహర్షీన ఇవ గౌతమీ
6 తవ కర్మాణ్య అమొఘాని వరతచర్యా చ భామిని
ఇతి కృష్ణాం మహారాజ పరశశంసుస తథా సత్రియః
7 పరశంసా వచనైస తాసాం మిదః శబ్థైశ చ భారత
పరీతిజైశ చ తథా శబ్థైః పురమ ఆసీత సమాకులమ
8 తమ అతీత్య యదా యుక్తం రాజమార్గం యుధిష్ఠిర
అలం కృతం శొభమానమ ఉపాయాథ రాజవేశ్మ హ
9 తతః పరకృతయః సర్వాః పౌరజానపథాస తదా
ఊచుః కదాః కర్ణసుఖాః సముపేత్య తతస తతః
10 థిష్ట్యా జయసి రాజేన్థ్ర శత్రూఞ శత్రునిసూథన
థిష్ట్యా రాజ్యం పునః పరాప్తం ధర్మేణ చ బలేన చ
11 భవ నస తవం మహారాజ రాజేహ శరథాం శతమ
పరజాః పాలయ ధర్మేణ యదేన్థ్రస తరిథివం నృప
12 ఏవం రాజకులథ్వారి మఙ్గలైర అభిపూజితః
ఆశీర్వాథాన థవిజైర ఉక్తాన పరతిగృహ్య సమన్తతః
13 పరవిశ్య భవనం రాజా థేవరాజగృహొపమమ
శరుత్వా విజయసంయుక్తం రదాత పశ్చాథ అవాతరత
14 పరవిశ్యాభ్యన్తరం శరీమాన థైవతాన్య అభిగమ్య చ
పూజయామ ఆస రత్నైశ చ గన్ధైర మాల్యైశ చ సర్వశః
15 నిశ్చక్రామ తతః శరీమాన పునర ఏవ మహాయశాః
థథర్శ బరాహ్మణాంశ చైవ సొ ఽభిరూపాన ఉపస్దితాన
16 స సంవృతస తథా విప్రైర ఆశీర్వాథవివక్షుభిః
శుశుభే విమలశ చన్థ్రస తారాగణవృతొ యదా
17 తాన స సంపూజయామ ఆస కౌన్తేయొ విధివథ థవిజాన
ధౌమ్యం గురుం పురస్కృత్య జయేష్ఠం పితరమ ఏవ చ
18 సుమనొమొథకై రత్నైర హిరణ్యేన చ భూరిణా
గొభిర వస్త్రైశ చ రాజేన్థ్ర వివిధైశ చ కిమ ఇచ్ఛకైః
19 తతః పుణ్యాహఘొషొ ఽభూథ థివం సతబ్ధ్వేవ భారత
సుహృథాం హర్షజననః పుణ్యః శరుతిసుఖావహః
20 హంసవన నేథుషాం రాజన థవిజానాం తత్ర భారతీ
శుశ్రువే వేథవిథుషాం పుష్కలార్ద పథాక్షరా
21 తతొ థున్థుభినిర్ఘొషః శఙ్ఖానాం చ మనొరమః
జయం పరవథతాం తత్ర సవనః పరాథురభూన నృప
22 నిఃశబ్థే చ సదితే తత్ర తతొ విప్రజనే పునః
రాజానం బరాహ్మణ ఛథ్మా చార్వాకొ రాక్షసొ ఽబరవీత
23 తత్ర థుర్యొధన సఖా భిక్షురూపేణ సంవృతః
సాంఖ్యః శిఖీ తరిథణ్డీ చ ధృష్టొ విగతసాధ్వసః
24 వృతః సర్వైస తథా విప్రైర ఆశీర్వాథవివక్షుభిః
పరం సహస్రై రాజేన్థ్ర తపొ నియమసంస్దితైః
25 స థుష్టః పాపమ ఆశంసన పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
అనామన్త్ర్యైవ తాన విప్రాంస తమ ఉవాచ మహీపతిమ
26 ఇమే పరాహుర థవిజాః సర్వే సమారొప్య వచొ మయి
ధిగ భవన్తం కు నృపతిం జఞాతిఘాతినమ అస్తు వై
27 కిం తే రాజ్యేన కౌన్తేయ కృత్వేమం జఞాతిసంక్షయమ
ఘాతయిత్వా గురూంశ చైవ మృతం శరేయొ న జీవితమ
28 ఇతి తే వై థవిజాః శరుత్వా తస్య ఘొరస్య రక్షసః
వివ్యదుశ చుక్రుశుశ చైవ తస్య వాక్యప్రధర్షితాః
29 తతస తే బరాహ్మణాః సర్వే స చ రాజా యుధిష్ఠిరః
వరీడితాః పరమొథ్విగ్నాస తూష్ణీమ ఆసన విశాం పతే
30 [యుధిస్ఠిర]
పరసీథన్తు భవన్తొ మే పరణతస్యాభియాచతః
పరత్యాపన్నం వయసనినం న మాం ధిక కర్తుమ అర్హద
31 [వైషమ్పాయన]
తతొ రాజన బరాహ్మణాస తే సర్వ ఏవ విశాం పతే
ఊచుర నైతథ వచొ ఽసమాకం శరీర అస్తు తవ పార్దివ
32 జజ్ఞుశ చైవ మహాత్మానస తతస తం జఞానచక్షుషా
బరాహ్మణా వేథ విథ్వాంసస తపొభిర విమలీ కృతాః
33 [బరాహ్మణాహ]
ఏష థుర్యొధన సఖా చార్వాకొ నామ రాక్షసః
పరివ్రాజకరూపేణ హితం తస్య చికీర్షతి
34 న వయం బరూమ ధర్మాత్మన వయేతు తే భయమ ఈథృశమ
ఉపతిష్ఠతు కల్యాణం భవన్తం భరాతృభిః సహ
35 [వైషమ్పాయన]
తతస తే బరాహ్మణాః సర్వే హుంకారైః కరొధమూర్ఛితాః
నిర్భర్త్సయన్తః శుచయొ నిజఘ్నుః పాపరాక్షసమ
36 స పపాత వినిర్థగ్ధస తేజసా బరహ్మవాథినామ
మహేన్థ్రాశనినిర్థగ్ధః పాథపొ ఽఙకురవాన ఇవ
37 పూజితాశ చ యయుర విప్రా రాజానమ అభినన్థ్య తమ
రాజా చ హర్షమ ఆపేథే పాణ్డవః స సుహృజ్జనః
38 [వాసుథేవ]
బరాహ్మణాస తాత లొకే ఽసమిన్న అర్చనీయాః సథా మమ
ఏతే భూమిచరా థేవా వాగ విషాః సుప్రసాథకాః
39 పురా కృతయుగే తాత చార్వాకొ నామ రాక్షసః
తపస తేపే మహాబాహొ బథర్యాం బహు వత్సరమ
40 ఛన్థ్యమానొ వరేణాద బరాహ్మణా స పునః పునః
అభయం సర్వభూతేభ్యొ వరయామ ఆస భారత
41 థవిజావమానాథ అన్యత్ర పరాథాథ వరమమ ఉత్తమమ
అభయం సర్వభూతేభ్యస తతస తస్మై జగత పరభుః
42 స తు లబ్ధవరః పాపొ థేవాన అమితవిక్రమః
రాక్షసస తాపయామ ఆస తీవ్రకర్మా మహాబలః
43 తతొ థేవాః సమేత్యాద బరాహ్మణమ ఇథమ అబ్రువన
వధాయ రక్షసస తస్య బలవిప్రకృతాస తథా
44 తాన ఉవాచావ్యయొ థేవొ విహితం తత్ర వై మయా
యదాస్య భవితా మృత్యుర అచిరేణైవ భారత
45 రాజా థుర్యొధనొ నామ సఖాస్య భవితా నృప
తస్య సనేహావబథ్ధొ ఽసౌ బరాహ్మణాన అవమస్యతే
46 తత్రైనం రుషితా విప్రా విప్రకారప్రధర్షితాః
ధక్ష్యన్తి వాగ్బలాః పాపం తతొ నాశం గమిష్యతి
47 స ఏష నిహతః శేతే బరహ్మథణ్డేన రాక్షసః
చార్వాకొ నృపతిశ్రేష్ఠ మా శుచొ భరతర్షభ
48 హతాస తే కషత్రధర్మేణ జఞాతయస తవ పార్దివ
సవర్గతాశ చ మహాత్మానొ వీరాః కషత్రియ పుంగవాః
49 స తవమ ఆతిష్ఠ కల్యాణం మా తే భూథ గలానిర అచ్యుత
శత్రూఞ జహి పరజా రక్ష థవిజాంశ చ పరతిపాలయ