శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 328

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 328)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమేజయ]
అస్తౌషీథ యైర ఇమం వయాసః సశిష్యొ మధుసూథనమ
నామభిర వివిధైర ఏషాం నిరుక్తం భగవన మమ
2 వక్తుమ అర్హసి శుశ్రూసొః పరజాపతిపతేర హరేః
శరుత్వా భవేయం యత పూతః శరచ చన్థ్ర ఇవామలః
3 [వైషమ్పాయన]
శృణు రాజన యదాచస్త ఫల్గునస్య హరిర విభుః
పరసన్నాత్మాత్మనొ నామ్నాం నిరుక్తం గుణకర్మజమ
4 నామభిః కీర్తితైస తస్య కేశవస్య మహాత్మనః
పృష్టవాన కేశవం రాజన ఫల్గునః పరవీర హా
5 [అర్జున]
భగవన భూతభవ్యేశ సర్వభూతసృగ అవ్యయ
లొకధామ జగన నాద లొకానామ అభయప్రథ
6 యాని నామాని తే థేవకీర్తితాని మహర్షిభిః
వేథేషు సపురాణేషు యాని గుహ్యాని కర్మభిః
7 తేషాం నిరుక్తం తవత్తొ ఽహం శరొతుమ ఇచ్ఛామి కేశవ
న హయ అన్యొ వర్తయేన నామ్నాం నిరుక్తం తవామ ఋతే పరభొ
8 [షరీభగవాన]
ఋగ్వేథే సయజుర్వేథే తదైవాదర్వ సామసు
పురాణే సొపనిషథే తదైవ జయొతిషే ఽరజున
9 సాంఖ్యే చ యొగశాస్త్రే చ ఆయుర్వేథే తదైవ చ
బహూని మమ నామాని కీర్తితాని మహర్షిభిః
10 గౌనాని తత్ర నామాని కర్మజాని చ కాని చిత
నిరుక్తం కర్మజానాం చ శృణుష్వ పరయతొ ఽనఘ
కద్యమానం మయా తాత తవం హి మే ఽరధం సమృతః పురా
11 నమొ ఽతి యశసే తస్మై థేహినాం పరమాత్మనే
నారాయణాయ విశ్వాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే
12 యస్య పరసాథజొ బరహ్మా రుథ్రశ చ కరొధసంభవః
యొ ఽసౌ యొనిర హి సర్వస్య సదావరస్య చరస్య చ
13 అస్తాథశ గుణం యత తత సత్త్వం సత్త్వవతాం వర
పరకృతిః సా పరా మహ్యం రొథసీ యొగధారిణీ
ఋతా సత్యామరాజయ్యా లొకానామ ఆత్మసంజ్ఞితా
14 తస్మాత సర్వాః పరవర్తన్తే సర్గ పరలయ విక్రియాః
తతొ యజ్ఞశ చ యస్తా చ పురాణః పురుషొ విరాత
అనిరుథ్ధ ఇతి పరొక్తొ లొకానాం పరభవాప్యయః
15 బరాహ్మే రాత్రిక్షయే పరాప్తే తస్య హయ అమితతేజసః
పరసాథాత పరాథురభవత పథ్మం పథ్మనిభేక్షణ
తత్ర బరహ్మా సమభవత స తస్యైవ పరసాథజః
16 అహ్నః కషయే లలాతాచ చ సుతొ థేవస్య వై తదా
కరొధావిష్టస్య సంజజ్ఞే రుథ్రః సంహార కారకః
17 ఏతౌ థవౌ విబుధశ్రేష్ఠౌ పరసాథక్రొధజౌ సమృతౌ
తథ ఆథేశిత పన్దానౌ సృష్టి సంహార కారకౌ
నిమిత్తమాత్రం తావ అత్ర సర్వప్రాని వరప్రథౌ
18 కపర్థీ జతిలొ మున్థః శమశానగృహసేవకః
ఉగ్రవ్రతధరొ రుథ్రొ యొగీ తరిపురథారుణః
19 థక్షక్రతుహరశ చైవ భగ నేత్రహరస తదా
నారాయణాత్మకొ జఞేయః పాణ్డవేయ యుగే యుగే
20 తస్మిన హి పూజ్యమానే వై థేవథేవే మహేశ్వరే
సంపూజితొ భవేత పార్ద థేవొ నారాయణః పరభుః
21 అహమ ఆత్మా హి లొకానాం విశ్వానాం పాణ్డునన్థన
తస్మాథ ఆత్మానమ ఏవాగ్రే రుథ్రం సంపూజయామ్య అహమ
22 యథ్య అహం నార్చయేయం వై ఈశానం వరథం శివమ
ఆత్మానం నార్చయేత కశ చిథ ఇతి మే భావితం మనః
మయా పరమాణం హి కృతం లొకః సమనువర్తతే
23 పరమానాని హి పూజ్యాని తతస తం పూజయామ్య అహమ
యస తం వేత్తి స మాం వేత్తి యొ ఽను తం స హి మామ అను
24 రుథ్రొ నారాయణశ చైవ సత్త్వమ ఏకం థవిధాకృతమ
లొకే చరతి కౌన్తేయ వయక్తి సదం సర్వకర్మసు
25 న హి మే కేన చిథ థేయొ వరః పాణ్డవనన్థన
ఇతి సంచిన్త్య మనసా పురాణం విశ్వమ ఈశ్వరమ
పుత్రార్దమ ఆరాధితవాన ఆత్మానమ అహమ ఆత్మనా
26 న హి విష్ణుః పరనమతి కస్మై చిథ విబుధాయ తు
ఋత ఆత్మానమ ఏవేతి తతొ రుథ్రం భజామ్య అహమ
27 సబ్రహ్మకాః సరుథ్రాశ చ సేన్థ్రా థేవాః సహర్షిభిః
అర్చయన్తి సురశ్రేష్ఠం థేవం నారాయణం హరిమ
28 భవిష్యతాం వర్తతాం చ భూతానాం చైవ భారత
సర్వేషామ అగ్రణీర విష్ణుః సేవ్యః పూజ్యశ చ నిత్యశః
29 నమస్వ హవ్యథం విష్ణుం తదా శరణథం నమ
వరథం నమస్వ కౌన్తేయ హవ్యకవ్య భుజం నమ
30 చతుర్విధా మమ జనా భక్తా ఏవం హి తే శరుతమ
తేషామ ఏకాన్తినః శరేష్ఠాస తే చైవానన్య థేవతాః
అహమ ఏవ గతిస తేషాం నిరాశీః కర్మ కారిణామ
31 యే చ శిష్టాస తరయొ భక్తాః ఫలకామా హి తే మతాః
సర్వే చయవన ధర్మాణః పరతిబుథ్ధస తు శరేష్ఠ భాక
32 బరహ్మాణం శితి కన్దం చ యాశ చాన్యా థేవతాః సమృతాః
పరబుథ్ధవర్యాః సేవన్తే ఏష పార్దానుకీత్రితః
భక్తం పరతి విశేషస తే ఏష పార్దానుకీర్తితః
33 తవం చైవాహం చ కౌన్తేయ నరనారాయణౌ సమృతౌ
భారావతరణార్దం హి పరవిష్టౌ మానుషీం తనుమ
34 జానామ్య అధ్యాత్మయొగాంశ చ యొ ఽహం యస్మాచ చ భారత
నివృత్తి లక్షణొ ధర్మస తదాభ్యుథయికొ ఽపి చ
35 నరాణామ అయనం ఖయాతమ అహమ ఏకః సనాతనః
ఆపొ నారా ఇతి పరొక్తా ఆపొ వై నరసూనవః
అయనం మమ తత పూర్వమ అతొ నారాయణొ హయ అహమ
36 ఛాథయామి జగథ విశ్వం భూత్వా సూర్య ఇవాంశుభిః
సర్వభూతాధివాసశ చ వాసుథేవస తతొ హయ అహమ
37 గతిశ చ సర్వభూతానాం పరజానాం చాపి భారత
వయాప్తా మే రొథసీ పార్ద కాన్తిశ చాభ్యధికా మమ
38 అధిభూతాని చాన్తే ఽహం తథ ఇచ్ఛంశ చాస్మి భారత
కరమణాచ చాప్య అహం పార్ద విష్ణుర ఇత్య అభిసంజ్ఞితః
39 థమాత సిథ్ధిం పరీప్సన్తొ మాం జనాః కామయన్తి హి
థివం చొర్వీం చ మధ్యం చ తస్మాథ థామొథరొ హయ అహమ
40 పృశ్నిర ఇత్య ఉచ్యతే చాన్నం వేథా ఆపొ ఽమృతం తదా
మమైతాని సథా గర్భే పృశ్నిగర్భస తతొ హయ అహమ
41 ఋషయః పరాహుర ఏవం మాం తరిత కూపాభిపాతితమ
పృశ్నిగర్భ తరితం పాతీత్య ఏకత థవిత పాతితమ
42 తతః స బరహ్మణః పుత్ర ఆథ్యొ ఋషి వరస తరితః
ఉత్తతారొథ పానాథ వై పృశ్నిగర్భానుకీర్తనాత
43 సూర్యస్య తపతొ లొకాన అగ్నేః సొమస్య చాప్య ఉత
అంశవొ యే పరకాశన్తే మమ తే కేశసంజ్ఞితాః
సర్వజ్ఞాః కేశవం తస్మాన మామ ఆహుర థవిజసత్తమాః
44 సవపత్న్యామ ఆహితొ గర్భ ఉతద్యేన మహాత్మనా
ఉతద్యే ఽనతర్హితే చైవ కథా చిథ థేవ మాయయా
బృహస్పతిర అదావిన్థత తాం పత్నీం తస్య భారత
45 తతొ వై తమ ఋషిశ్రేష్ఠం మైదునొపగతం తదా
ఉవాచ గర్భః కౌన్తేయ పఞ్చ భూతసమన్వితః
46 పూర్వాగతొ ఽహం వరథ నార్హస్య అమ్బాం పరబాధితుమ
ఏతథ బృహస్పతిః శరుత్వా చుక్రొధ చ శశాప చ
47 మైదునొపగతొ యస్మాత తవయాహం వినివారితః
తస్మాథ అన్ధొ జాస్యసి తవం మచ ఛాపాన నాత్ర సంశయః
48 స శాపాథ ఋషిముఖ్యస్య థీర్ఘం తమ ఉపేయివాన
స హి థీర్ఘతమా నామ నామ్నా హయ ఆసీథ ఋషిః పురా
49 వేథాన అవాప్య చతురః సాఙ్గొపాఙ్గాన సనాతనాన
పరయొజయామ ఆస తథా నామ గుహ్యమ ఇథం మమ
50 ఆనుపూర్వ్యేణ విధినా కేశవేతి పునః పునః
స చక్షుష్మాన సమభవథ గౌతమశ చాభవత పునః
51 ఏవం హి వరథం నామ కేశవేతి మమార్జున
థేవానామ అద సర్వేషామ ఋషీణాం చ మహాత్మనామ
52 అగ్నిః సొమేన సంయుక్త ఏకయొనిముఖం కృతమ
అగ్నీషొమాత్మకం తస్మాజ జగత కృత్స్నం చరాచరమ
53 అపి హి పురాణే భవత్య
ఏకయొన్య ఆత్మకావ అగ్నీషొమౌ
థేవాశ చాగ్నిముఖా ఇతి
ఏకయొనిత్వాచ చ పరస్పరం మహయన్తొ లొకాన ధారయత ఇతి