శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 324

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 324)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్దిర]
యథా భక్తొ భగవత ఆసీథ రాజా మహావసుః
కిమర్దం స పరిభ్రష్టొ వివేశ వివరం భువః
2 [భీస్మ]
అత్రాప్య ఉథహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
ఋషీణాం చైవ సంవాథం తరిథశానాం చ భారత
3 అజేన యస్తవ్యమ ఇతి థేవాః పరాహుర థవిజొత్తమాన
స చచ ఛాగొ హయ అజొ జఞేయొ నాన్యః పశుర ఇతి సదితిః
4 [రసయహ]
బీజైర యజ్ఞేషు యస్తవ్యమ ఇతి వై వైథికీ శరుతిః
అజ సంజ్ఞాని బీజాని ఛాగం న ఘనన్తుమ అర్హద
5 నైవ ధర్మః సతాం థేవా యత్ర వధ్యేత వై పశుః
ఇథం కృతయుగం శరేష్ఠం కదం వధ్యేత వై పశుః
6 [భీస్మ]
తేషాం సంవథతామ ఏవమ ఋషీణాం విబుధైః సహ
మార్గాగతొ నృపశ్రేష్ఠస తం థేశం పరాప్తవాన వసుః
అన్తరిక్షచరః శరీమాన సమగ్రబలవాహనః
7 తం థృష్ట్వా సహసాయాన్తం వసుం తే తవ అన్తరిక్షగమ
ఊచుర థవిజాతయొ థేవాన ఏష ఛేత్స్యతి సంశయమ
8 యజ్వా థానపతిః శరేష్ఠః సర్వభూతహితప్రియః
కదం సవిథ అన్యదా బరూయాథ వాక్యమ ఏష మహాన వసుః
9 ఏవం తే సంవిథం కృత్వా విబుధా ఋషయస తదా
అపృచ్ఛన సహసాభ్యేత్య వసుం రాజానమ అన్తికాత
10 భొ రాజన కేన యస్తవ్యమ అజేనాహొ సవిథౌషధైః
ఏతన నః సంశయం ఛిన్ధి పరమాణం నొ భవాన మతః
11 స తాన కృతాఞ్జలిర భూత్వా పరిపప్రచ్ఛ వై వసుః
కస్య వః కొ మతః పక్షొ బరూత సత్యం సమాగతాః
12 [రసయహ]
ధాన్యైర యస్తవ్యమ ఇత్య ఏష పక్షొ ఽసమాకం నరాధిప
థేవానాం తు పశుః పక్షొ మతొ రాజన వథస్వ నః
13 [భీస్మ]
థేవానాం తు మతం జఞాత్వా వసునా పక్షసంశ్రయాత
ఛాగేనాజేన యస్తవ్యమ ఏవమ ఉక్తం వచస తథా
14 కుపితాస తే తతః సర్వే మునయః సూర్యవర్చసః
ఊచుర వసుం విమానస్దం థేవ పక్షార్ద వాథినమ
15 సురపక్షొ గృహీతస తే యస్మాత తస్మాథ థివః పత
అథ్య పరభృతి తే రాజన ఆకాశే విహతా గతిః
అస్మచ ఛాపాభిఘాతేన మహీం భిత్త్వా పరవిక్ష్యసి
16 తతస తస్మిన ముహూర్తే ఽద రాజొపరిచరస తథా
అధొ వై సంబభూవాశు భూమేర వివర గొనృపః
సమృతిస తవ ఏనం న పరజహౌ తథా నారాయణాజ్ఞయా
17 థేవాస తు సహితాః సర్వే వసొః శాపవిమొక్షణమ
చిన్తయామ ఆసుర అవ్యగ్రాః సుకృతం హి నృపస్య తత
18 అనేనాస్మత కృతే రాజ్ఞా శాపః పరాప్తొ మహాత్మనా
అస్య పరతి పరియం కార్యం సహితైర నొ థివౌకసః
19 ఇతి బుథ్ధ్య్యా వయవస్యాశు గత్వా నిశ్చయమ ఈశ్వరాః
ఊచుస తం హృష్టమనసొ రాజొపరిచరం తథా
20 బరహ్మణ్య థేవం తవం భక్తః సురాసురగురుం హరిమ
కామం స తవ తుష్టాత్మా కుర్యాచ ఛాపవిమొక్షణమ
21 మాననా తు థవిజాతీనాం కర్తవ్యా వై మహాత్మనామ
అవశ్యం తపసా తేషాం ఫలితవ్యం నృపొత్తమ
22 యతస తవం సహసా భరష్ట ఆకాశాన మేథినీ తలమ
ఏకం తవ అనుగ్రహం తుభ్యం థథ్మొ వై నృపసత్తమ
23 యావత తవం శాపథొషేణ కాలమ ఆసిష్యసే ఽనఘ
భూమేర వివర గొభూత్వా తావన్తం కాలమ ఆప్స్యసి
యజ్ఞేషు సుహుతాం విప్రైర వసొర ధారాం మహాత్మభిః
24 పరాప్స్యసే ఽసమథ అనుధ్యానాన మా చ తవాం గలానిర ఆస్పృశేత
న కషుత్పిపాసే రాజేన్థ్ర భూమేశ ఛిథ్రే భవిష్యతః
25 వసొర ధారానుపీతత్వాత తేజసాప్యాయితేన చ
స థేవొ ఽసమథ వరాత పరీతొ బరహ్మలొకం హి నేష్యతి
26 ఏవం థత్త్వా వరం రాజ్ఞే సర్వే తత్ర థివౌకసః
గతాః సవభవనం థేవా ఋషయశ చ తపొధనాః
27 చక్రే చ సతతం పూజాం విష్వక్సేనాయ భారత
జప్యం జగౌ చ సతతం నారాయణ ముఖొథ్గతమ
28 తత్రాపి పఞ్చభిర యజ్ఞైః పఞ్చ కాలాన అరింథమ
అయజథ ధరిం సురపతిం భూమేర వివరగొ ఽపి సన
29 తతొ ఽసయ తుష్టొ భగవాన భక్త్యా నారాయణొ హరిః
అనన్యభక్తస్య సతస తత్పరస్య జితాత్మనః
30 వరథొ భగవాన విష్ణుః సమీపస్దం థవిజొత్తమమ
గరుత్మన్తం మహావేగమ ఆబభాసే సమయన్న ఇవ
31 థవిజొత్తమ మహాభాగ గమ్యతాం వచనాన మమ
సంరాథ రాజా వసుర నామ ధర్మాత్మా మాం సమాశ్రితః
32 బరాహ్మణానాం పరకొపేన పరవిష్టొ వసుధాతలమ
మానితాస తే తు విప్రేన్థ్రాస తవం తు గచ్ఛ థవిజొత్తమ
33 భూమేర వివర సంగుప్తం గరుథేహ మమాజ్ఞయా
అధశ చరం నృపశ్రేష్ఠం ఖేచరం కురు మాచిరమ
34 గరుత్మాన అద విక్షిప్య పక్షౌ మారుతవేగవాన
వివేశ వివరం భూమేర యత్రాస్తే వాగ్యతొ వసుః
35 తత ఏనం సముత్క్షిప్య సహసా వినతాసుతః
ఉత్పపాత నభస తూర్ణం తత్ర చైనమ అముఞ్చత
36 తస్మిన ముహూర్తే సంజజ్ఞే రాజొపరిచరః పునః
సశరీరొ గతశ చైవ బరహ్మలొకం నృపొత్తమః
37 ఏవం తేనాపి కౌన్తేయ వాగ థొషాథ థేవతాజ్ఞయా
పరాప్తా గతిర అయజ్వార్హా థవిజ శాపాన మహాత్మనా
38 కేవలం పురుషస తేన సేవితొ హరిర ఈశ్వరః
తతః శీఘ్రం జహౌ శాపం బరహ్మలొకమ అవాప చ
39 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం తే భూతా మానవా యదా
నారథొ ఽపి యదా శవేతం థవీపం స గతవాన ఋషిః
తత తే సర్వం పరవక్ష్యామి శృణుష్వైక మనా నృప