శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 321

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 321)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
గృహస్దొ బరహ్మచారీ వా వానప్రస్దొ ఽద భిక్షుకః
య ఇచ్ఛేత సిథ్ధిమ ఆస్దాతుం థేవతాం కాం యజేత సః
2 కుతొ హయ అస్య ధరువః సవర్గః కుతొ నిఃశ్రేయసం పరమ
విధినా కేన జుహుయాథ థైవం పిత్ర్యం తదైవ చ
3 ముక్తశ చ కాం గతిం గచ్ఛేన మొక్షశ చైవ కిమ ఆత్మకః
సవర్గతశ చైవ కిం కుర్యాథ యేన న చయవతే థివః
4 థేవతానాం చ కొ థేవః పితౄణాం చ తదా పితా
తస్మాత పరతరం యచ చ తన మే బరూహి పితామహ
5 [భీస్మ]
గూఢం మాం పరశ్నవిత పరశ్నం పృచ్ఛసే తవమ ఇహానఘ
న హయ ఏష తర్కయా శక్యొ వక్తుం వర్షశతైర అపి
6 ఋతే థేవప్రసాథాథ వా రాజఞ జఞానాగమేన వా
గహనం హయ ఏతథ ఆఖ్యానం వయాఖ్యాతవ్యం తవారి హన
7 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
నారథస్య చ సంవాథమ ఋషేర నారాయణస్య చ
8 నారాయణొ హి విశ్వాత్మా చతుర్మూర్తిః సనాతనః
ధర్మాత్మజః సంబభూవ పితైవం మే ఽభయభాసత
9 కృతే యుగే మహారాజ పురా సవాయమ్భువే ఽనతరే
నరొ నారాయణశ చైవ హరిః కృష్ణస తదైవ చ
10 తేభ్యొ నారాయణ నరౌ తపస తేపతుర అవ్యయౌ
బథర్య ఆశ్రమమ ఆసాథ్య శకతే కనకా మయే
11 అస్తచక్రం హి తథ యానం భూతయుక్తం మనొరమమ
తత్రాథ్యౌ లొకనాదౌ తౌ కృశౌ ధమని సంతతౌ
12 తపసా తేజసా చైవ థుర్నిరీక్షౌ సురైర అపి
యస్య పరసాథం కుర్వాతే స థేవౌ థరష్టుమ అర్హతి
13 నూనం తయొర అనుమతే హృథి హృచ్ఛయ చొథితః
మహామేరొర గిరేః శృఙ్గాత పరచ్యుతొ గన్ధమాథనమ
14 నారథః సుమహథ భూతం లొకాన సర్వాన అచీచరత
తం థేశమ అగమథ రాజన బథర్య ఆశ్రమమ ఆశుగః
15 తయొర ఆహ్నిక వేలాయాం తస్య కౌతూహలం తవ అభూత
ఇథం తథ ఆస్పథం కృత్స్నం యస్మిఁల లొకాః పరతిష్ఠితాః
16 సథ ఏవాసురగన్ధర్వాః సర్షికింనర లేలిహాః
ఏకా మూర్తిర ఇయం పూర్వం జాతా భూయశ చతుర్విధా
17 ధర్మస్య కులసంతానొ మహాన ఏభిర వివర్ధితః
అహొ హయ అనుగ్రహీతొ ఽథయ ధర్మ ఏభిః సురైర ఇహ
నరనారాయణాభ్యాం చ కృష్ణేన హరిణా తదా
18 తత్ర కృష్ణొ హరిశ చైవ కస్మింశ చిత కారణాన్తరే
సదితౌ ధర్మొత్తరౌ హయ ఏతౌ తదా తపసి ధిష్ఠితౌ
19 ఏతౌ హి పరమం ధామ కానయొర ఆహ్నిక కరియా
పితరౌ సర్వభూతానాం థైవతం చ యశస్వినౌ
కాం థేవతాం తు యజతః పితౄన వా కాన మహామతీ
20 ఇతి సంచిన్త్య మనసా భక్త్యా నారాయణస్య హ
సహసా పరాథురభవత సమీపే థేవయొస తథా
21 కృతే థైవే చ పిత్ర్యే చ తతస తాభ్యాం నిరీక్షితః
పూజితశ చైవ విధినా యదా పరొక్తేన శాస్త్రతః
22 తం థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యమ అపూర్వం విధివిస్తరమ
ఉపొపవిష్టః సుప్రీతొ నారథొ భవగాన ఋషిః
23 నారాయణం సంనిరీక్ష్య పరసన్నేనాన్తర ఆత్మనా
నమస్కృత్వా మహాథేవమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
24 వేథేషు సపురాణేషు సాఙ్గొపాఙ్గేషు గీయసే
తవమ అజః శాశ్వతొ ధాతా మతొ ఽమృతమ అనుత్తమమ
పరతిష్ఠితం భూతభవ్యం తవయి సర్వమ ఇథం జగత
25 చత్వారొ హయ ఆశ్రమా థేవ సర్వే గార్హస్ద్య మూలకాః
యజన్తే తవామ అహర అహర నానా మూర్తి సమాస్దితమ
26 పితా మాతా చ సర్వస్య జగతః శాశ్వతొ గురుః
కం తవ అథ్య యజసే థేవం పితరం కం న విథ్మహే
27 [భగవాన]
అవాచ్యమ ఏతథ వక్తవ్యమ ఆత్మగుహ్యం సనాతనమ
తవ భక్తిమతొ బరహ్మన వక్ష్యామి తు యదాతదమ
28 యత తత సూక్ష్మమ అవిజ్ఞేయమ అవ్యక్తమ అచలం ధరువమ
ఇన్థ్రియైర ఇన్థ్రియార్దైశ చ సర్వభూతైశ చ వర్జితమ
29 స హయ అన్తరాత్మా భూతానాం కషేత్రజ్ఞశ చేతి కద్యతే
తరిగుణ వయతిరిక్తొ ఽసౌ పురుషశ చేతి కల్పితః
తస్మాథ అవ్యక్తమ ఉత్పన్నం తరిగుణం థవిజసత్తమ
30 అవ్యక్తా వయక్తభావస్దా యా సా పరకృతిర అవ్యయా
తాం యొనిమ ఆవయొర విథ్ధి యొ ఽసౌ సథసథ ఆత్మకః
ఆవాభ్యాం పూజ్యతే ఽసౌ హి థైవే పిత్ర్యే చ కల్పితే
31 నాస్తి తస్మాత పరొ ఽనయొ హి పితా థేవొ ఽద వా థవిజః
ఆత్మా హి నౌ స విజ్ఞేయస తతస తం పూజయావహే
32 తేనైషా పరదితా బరహ్మన మర్యాథా లొకభావినీ
థైవం పిత్ర్యం చ కర్తవ్యమ ఇతి తస్యానుశాసనమ
33 బరహ్మా సదానుర మనుర థక్షొ భృగుర ధర్మస తపొ థమః
మరీచిర అఙ్గిరాత్రిశ చ పులస్త్యః పులహః కరతుః
34 వసిష్ఠః పరమేష్ఠీ చ వివస్వాన సొమ ఏవ చ
కర్థమశ చాపి యః పరొక్తః కరొధొ విక్రీత ఏవ చ
35 ఏకవింశతిర ఉత్పన్నాస తే పరజాపతయః సమృతాః
తస్య థేవస్య మర్యాథాం పూజయన్తి సనాతనీమ
36 థైవం పిత్ర్యం చ సతతం తస్య విజ్ఞాయ తత్త్వతః
ఆత్మప్రాప్తాని చ తతొ జానన్తి థవిజసత్తమాః
37 సవర్గస్దా అపి యే కే చిత తం నమస్యన్తి థేహినః
తే తత్ప్రసాథాథ గచ్ఛన్తి తేనాథిష్ట ఫలాం గతిమ
38 యే హీనాః సప్త థశభిర గుణైః కర్మభిర ఏవ చ
కలాః పఞ్చథశ తయక్త్వా తే ముక్తా ఇతి నిశ్చయః
39 ముక్తానాం తు గతిర బరహ్మన కషేత్రజ్ఞ ఇతి కల్పితః
స హి సర్వగతశ చైవ నిర్గుణశ చైవ కద్యతే
40 థృశ్యతే జఞానయొగేన ఆవాం చ పరసృతౌ తతః
ఏవం జఞాత్వా తమ ఆత్మానం పూజయావః సనాతనమ
41 తం వేథాశ చాశ్రమాశ చైవ నానా తను సమాస్దితాః
భక్త్యా సంపూజయన్త్య ఆథ్యం గతిం చైషాం థథాతి సః
42 యే తు తథ్భావితా లొకే ఏకాన్తిత్వం సమాస్దితాః
ఏతథ అభ్యధికం తేషాం యత తే తం పరవిశన్త్య ఉత
43 ఇతి గుహ్య సముథ్థేశస తవ నారథ కీర్తితః
భక్త్యా పరేమ్నా చ విప్రర్షే అస్మథ భక్త్యా చ తే శరుతః