శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 320

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 320)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా వచనం బరహ్మర్షిః సుమహాతపః
పరాతిష్ఠత శుకః సిథ్ధిం హిత్వా లొకాంశ చతుర్విధాన
2 తమొ హయ అస్తవిధం హిత్వా జహౌ పఞ్చ విధం రజః
తతః సత్త్వం జహౌ ధీమాంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
3 తతస తస్మిన పథే నిత్యే నిర్గుణే లిఙ్గవర్జితే
బరహ్మణి పరత్యతిష్ఠత స విధూమొ ఽగనిర ఇవ జవలన
4 ఉల్కా పాతా థిశాం థాహా భూమికమ్పాస తదైవ చ
పరాథుర్భూతాః కషణే తస్మింస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
5 థరుమాః శాఖాశ చ ముముచుః శిఖరాణి చ పర్వతాః
నిర్ఘాతశబ్థైశ చ గిరిర హిమవాన థీర్యతీవ హ
6 న బభాసే సహస్రాంశుర న జజ్వాల చ పావకః
హరథాశ చ సరితశ చైవ చుక్షుభుః సాగరాస తదా
7 వవర్ష వాసవస తొయం రసవచ చ సుగన్ధి చ
వవౌ సమీరణశ చాపి థివ్యగన్ధవహః శుచిః
8 స శృఙ్గే ఽపరతిమే థివ్యే హిమవన మేరుసంభవే
సంశ్లిష్టే శవేతపీతే థవే రుక్త రూప్యమయే శుభే
9 శతయొజనవిస్తారే తిర్యగ ఊర్ధ్వం చ భారత
ఉథీచీం థిశమ ఆశ్రిత్య రుచిరే సంథథర్శ హ
10 సొ ఽవిశఙ్కేన మనసా తదైవాభ్యపతచ ఛుకః
తతః పర్వతశృఙ్గే థవే సహసైవ థవిధాకృతే
అథృశ్యేతాం మహారాజ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
11 తతః పర్వతశృఙ్గాభ్యాం సహసైవ వినిఃసృతః
న చ పరతిజఘానాస్య స గతిం పర్వతొత్తమః
12 తతొ మహాన అభూచ ఛబ్థొ థివి సర్వథివౌకసామ
గన్ధర్వాణామ ఋషీణాం చ యే చ శైలనివాసినః
13 థృష్ట్వా శుకమ అతిక్రాన్తం పర్వతం చ థవిధాకృతమ
సాధు సాధ్వ ఇతి తత్రాసీన నాథః సర్వత్ర భారత
14 స పూజ్యమానొ థేవైశ చ గన్ధర్వైర ఋషిభిస తదా
యక్షరాక్షస సంఘైశ చ విథ్యాధరగణైస తదా
15 థివ్యైః పుష్పైః సమాకీర్ణమ అన్తరిక్షం సమన్తతః
ఆసీత కిల మహారాజ శుకాభిపతనే తథా
16 తతొ మన్థాకినీం రమ్యామ ఉపరిష్టాథ అభివ్రజన
శుకొ థథర్శ ధర్మాత్మా పుష్పిత థరుమకాననామ
17 తస్యాం కరీథన్త్య అభిరతాః సనాన్తి చైవాప్సరొ గణాః
శూన్యాకారం నిరాకారాః శుకం థృష్ట్వా వివాససః
18 తం పరక్రమన్తమ ఆజ్ఞాయ పితా సనేహసమన్వితః
ఉత్తమాం గతిమ ఆస్దాయ పృష్ఠతొ ఽనుససార హ
19 శుకస తు మారుతాథ ఊర్ధ్వం గతిం కృత్వాన్తరిక్షగామ
థర్శయిత్వా పరభావం సవం సర్వభూతొ ఽభవత తథా
20 మహాయొగగతిం తవ అగ్ర్యాం వయాసొత్దాయ మహాతపః
నిమేషాన్తరమాత్రేణ శుకాభిపతనం యయౌ
21 స థథర్శ థవిధాకృత్వా పర్వతాగ్రం శుకం గతమ
శశంసుర ఋషయస తస్మై కర్మ పుత్రస్య తత తథా
22 తతః శుకేతి థీర్ఘేణ శైక్షేణాక్రన్థితస తథా
సవయం పిత్రా సవరేణొచ్చైస తరీఁల లొకాన అనునాథ్య వై
23 శుకః సర్వగతొ భూత్వా సర్వాత్మా సర్వతొ ముఖః
పరత్యభాసత ధర్మాత్మా భొః శబ్థేనానునాథయన
24 తత ఏకాక్షరం నాథం భొ ఇత్య ఏవ సమీరయన
పరత్యాహరఞ జగత సర్వమ ఉచ్చైః సదావరజఙ్గమమ
25 తతః పరభృతి చాథ్యాపి శబ్థాన ఉచ్చారితాన పృదక
గిరిగహ్వర పృష్ఠేషు వయాజహార శుకం పరతి
26 అన్తర్హితః పరభావం తు థర్శయిత్వా శుకస తథా
గుణాన సంత్యజ్య శబ్థాథీన పథమ అధ్యగమత పరమ
27 మహిమానం తు తం థృష్ట్వా పుత్రస్యామిత తేజసః
నిషసాథ గిరిప్రస్దే పుత్రమ ఏవానుచిన్తయన
28 తతొ మన్థాకినీ తీరే కరీథన్తొ ఽపసరసాం గణాః
ఆసాథ్య తమ ఋషిం సర్వాః సంభ్రాన్తా గతచేతసః
29 జలే నిలిల్యిరే కాశ చిత కాశ చిథ గుల్మాన పరపేథిరే
వసనాన్య ఆథథుః కాశ చిథ థృష్ట్వా తం మునిసత్తమమ
30 తాం ముక్తతాం తు విజ్ఞాయ మునిః పుత్రస్య వై తథా
సక్తతామ ఆత్మనశ చైవ పరీతొ ఽభూథ వరీథితశ చ హ
31 తం థేవగన్ధర్వవృతొ మహర్షిగణపూజితః
పినాక హస్తొ భవగాన అభ్యాగచ్ఛత శంకరః
32 తమ ఉవాచ మహాథేవః సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వచః
పుత్రశొకాభిసంతప్తం కృష్ణథ్వైపాయనం తథా
33 అగ్నేర భూమేర అపాం వాయొర అన్తరిక్షస్య చైవ హ
వీర్యేణ సథృశః పుత్రస తవయా మత్తః పురా వృతః
34 స తదా లక్షణొ జాతస తపసా తవ సంభృతః
మమ చైవ పరభావేన బరహ్మతేజొమయః శుచిః
35 స గతిం పరమాం పరాప్తొ థుష్ప్రాపామ అజితేన్థ్రియైః
థైవతైర అపి విప్రర్షే తం తవం కిమ అనుశొచసి
36 యావత సదాస్యన్తి గిరయొ యావత సదాస్యన్తి సాగరాః
తావత తవాక్షయా కీర్తిః సపుత్రస్య భవిష్యతి
37 ఛాయాం సవపుత్ర సథృశీం సర్వతొ ఽనపగాం సథా
థరక్ష్యసే తవం చ లొకే ఽసమిన మత్ప్రసాథాన మహామునే
38 సొ ఽనునీతొ భగవతా సవయం రుథ్రేణ భారత
ఛాయా పశ్యన సమావృత్తః స మునిః పరయా ముథా
39 ఇతి జన్మ గతిశ చైవ శుకస్య భరతర్షభ
విస్తరేణ మయాఖ్యాతం యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
40 ఏతథ ఆచస్త మే రాజన థేవర్షిర నారథః పురా
వయాసశ చైవ మహాయొగీ సంజల్పేషు పథే పథే
41 ఇతిహాసమ ఇమం పుణ్యం మొక్షధర్మార్దసంహితమ
ధారయేథ యః శమ పరః స గచ్ఛేత పరమాం గతిమ