శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 319

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 319)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
గిరిపృష్ఠం సమారుహ్య సుతొ వయాసస్య భారత
సమే థేశే వివిక్తే చ నిఃశలాక ఉపావిశత
2 ధారయామ ఆస చాత్మానం యదాశాస్త్రం మహామునిః
పాథాత పరభృతి గాత్రేషు కరమేణ కరమయొగవిత
3 తతః స పరాఙ్ముఖొ విథ్వాన ఆథిత్యే నచిరొథితే
పాని పాథం సమాధాయ వినీతవథ ఉపావిశత
4 న తత్ర పక్షిసంఘాతొ న శబ్థొ నాపి థర్శనమ
యత్ర వైయాసకిర ధీమాన యొక్తుం సముపచక్రమే
5 స థథర్శ తథాత్మానం సవ సఙ్గవినిఃసృతమ
పరజహాస తతొ హాసం శుకః సంప్రేక్ష్య భాస్కరమ
6 స పునర యొగమ ఆస్దాయ మొక్షమార్గొపలబ్ధయే
మహాయొగీశ్వరొ భూత్వా సొ ఽతయక్రామథ విహాయసమ
7 తతః పరథక్షిణం కృత్వా థేవర్షిం నారథం తథా
నివేథయామ ఆస తథా సవం యొగం పరమర్షయే
8 థృష్టొ మార్గః పరవృత్తొ ఽసమి సవస్తి తే ఽసతు తపొధన
తవత్ప్రసాథాథ గమిష్యామి గతిమ ఇష్టాం మహాథ్యుతే
9 నారథేనాభ్యనుజ్ఞాతస తతొ థవైపాయనాత్మజః
అభివాథ్య పునర యొగమ ఆస్దాయాకాశమ ఆవిశత
10 కైలాసపృష్ఠాథ ఉత్పత్య స పపాత థివం తథా
అన్తరిక్షచరః శరీమాన వయాస పుత్రః సునిశ్చితః
11 తమ ఉథ్యన్తం థవిజశ్రేష్ఠం వైనతేయ సమథ్యుతిమ
థథృశుః సవ భూతాని మనొమారుత రన్హసమ
12 వయవసాయేన లొకాంస తరీన సర్వాన సొ ఽద విచిన్తయన
ఆస్దితొ థివ్యమ అధ్వానం పావకార్క సమప్రభః
13 తమ ఏకమనసం యాన్తమ అవ్యగ్రమ అకుతొభయమ
థథృశుః సర్వభూతాని జఙ్గమానీతరాణి చ
14 యదాశక్తి యదాన్యాయం పూజయామం చక్రిరే తథా
పుష్పవర్షైశ చ థివ్యైస తమ అవచక్రుర థివౌకసః
15 తం థృష్ట్వా విస్మితాః సర్వే గన్ధర్వాప్సరసాం గణాః
ఋషయశ చైవ సంసిథ్ధాః పరం విస్మయమ ఆగతాః
16 అన్తరిక్షచరః కొ ఽయం తపసా సిథ్ధిమ ఆగతః
అధః కాయొర్ధ్వ వక్త్రశ చ నేత్రైః సమభివాహ్యతే
17 తతః పరమధీరాత్మా తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
భాస్కరం సముథ ఈక్షన స పరాఙ్ముఖొ వాగ్యతొ ఽగమత
శబ్థేనాకాశమ అఖిలం పూరయన్న ఇవ సర్వతః
18 తమ ఆపతన్తం సహసా థృష్ట్వా సర్వాప్సరొ గణాః
సంభ్రాన్తమనసొ రాజన్న ఆసన పరమవిస్మితాః
పఞ్చ చూథాప్రభృతయొ భృశమ ఉత్ఫుల్లలొచనాః
19 థైవతం కతమం హయ ఏతథ ఉత్తమాం గతిమ ఆస్దితమ
సునిశ్చితమ ఇహాయాతి విముక్తమ ఇవ నిఃస్పృహమ
20 తతః సమతిచక్రామ మలయం నామ పర్వతమ
ఉర్వశీ పూర్వచిత్తిశ చ యం నిత్యమ ఉపసేవతే
తే సమ బరహ్మర్షిపుత్రస్య విస్మయం యయతుః పరమ
21 అహొ బుథ్ధిసమాధానం వేథాభ్యాస రతే థవిజే
అచిరేణైవ కాలేన నభశ్చరతి చన్థ్రవత
పితృశుశ్రూసయా సిథ్ధిం సంప్రాప్తొ ఽయమ అనుత్తమామ
22 పితృభక్తొ థృధ తపాః పితుః సుథయితః సుతః
అనన్యమనసా తేన కదం పిత్రా వివర్జితః
23 ఉర్వస్యా వచనం శరుత్వా శుకః పరమధర్మవిత
ఉథైక్షత థిశః సర్వా వచనే గతమానసః
24 సొ ఽనతరిక్షం మహీం చైవ సశైలవనకాననామ
ఆలొకయామ ఆస తథా సరాంసి సరితస తదా
25 తతొ థవైపాయన సుతం బహుమాన పురఃసరమ
కృతాఞ్జలిపుతాః సర్వా నిరీక్షన్తే సమ థేవతాః
26 అబ్రవీత తాస తథా వాక్యం శుకః పరమధర్మవిత
పితా యథ్య అనుగచ్ఛేన మాం కరొశమానః శుకేతి వై
27 తతః పరతి వచొ థేయం సర్వైర ఏవ సమాహితైః
ఏతన మే సనేహతః సర్వే వచనం కర్తుమ అర్హద
28 శుకస్య వచనం శరుత్వా థిశః సవనకాననాః
సముథ్రాః సరితః శైలాః పరత్యూచుస తం సమన్తతః
29 యదాజ్ఞాపయసే విప్ర బాధమ ఏవం భవిష్యతి
ఋషేర వయాహరతొ వాక్యం పరతివక్ష్యామహే వయమ