శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 315

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 315)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
ఏతచ ఛరుత్వా గురొర వాక్యం వయాస శిష్యా మహౌజసః
అన్యొన్యం హృష్టమనసః పరిషస్వజిరే తథా
2 ఉక్తాః సమొ యథ భగవతా తథాత్వాయతి సంహితమ
తన నొ మనసి సంరూఢం కరిష్యామస తదా చ తత
3 అన్యొన్యం చ సభాజ్యైవం సుప్రీతమనసః పునః
విజ్ఞాపయన్తి సమ గురుం పునర వాక్యవిశారథాః
4 శైలాథ అస్మాన మహీం గన్తుం కాఙ్క్షితం నొ మహామునౌ
వేథాన అనేకధా కర్తుం యథి తే రుచితం విభొ
5 శిష్యాణాం వచనం శరుత్వా పరాశర సుతః పరభుః
పరత్యువాచ తతొ వాక్యం ధర్మార్దసహితం హితమ
6 కషితిం వా థేవలొకం వా గమ్యతాం యథి రొచతే
అప్రమాథశ చ వః కార్యొ బరహ్మ హి పరచురఛలమ
7 తే ఽనుజ్ఞాతాస తతః సర్వే గురుణా సత్యవాథినా
జగ్ముః పరథక్షిణం కృత్వా వయాసం మూర్ధ్నాభివాథ్య చ
8 అవతీర్య మహీం తే ఽద చాతుర్హొత్రమ అకల్పయన
సంయాజయన్తొ విప్రాంశ చ రాజన్యాంశ చ విశస తదా
9 పూజ్యమానా థవిజైర నిత్యం మొథమానా గృహే రతాః
యాజనాధ్యాపన రతాః శరీమన్తొ లొకవిశ్రుతాః
10 అవతీర్ణేషు శిష్యేషు వయాసః పుత్రసహాయవాన
తూస్నీం ధయానపరొ ధీమాన ఏకాన్తే సముపావిశత
11 తం థథర్శాశ్రమపథే నారథః సుమహాతపః
అదైనమ అబ్రవీత కాలే మధురాక్షరయా గిరా
12 భొ భొ మహర్షే వాసిష్ఠ బరహ్మఘొషొ న వర్తతే
ఏకొ ధయానపరస తూస్నీం కిమ ఆస్సే చిన్తయన్న ఇవ
13 బరహ్మఘొషైర విరహితః పర్వతొ ఽయం న శొభతే
రజసా తమసా చైవ సొమః సొపప్లవొ యదా
14 న భరాజతే యదా పూర్వం నిషాథానామ ఇవాలయః
థేవర్షిగణజుష్టొ ఽపి వేథధ్వనినిరాకృతః
15 ఋషయశ చ హి థేవాశ చ గన్ధర్వాశ చ మహౌజసః
విముక్తా బరహ్మఘొషేణ న భరాజన్తే యదా పురా
16 నారథస్య వచః శరుత్వా కృష్ణథ్వైపాయనొ ఽబరవీత
మహర్షే యత తవయా పరొక్తం వేథవాథవిచక్షణ
17 ఏతన మనొ ఽనుకూలం మే భవాన అర్హతి భాసితుమ
సర్వజ్ఞః సర్వథర్శీ చ సర్వత్ర చ కుతూహలీ
18 తరిషు లొకేషు యథ్వృత్తం సర్వం తవ మతే సదితమ
తథ ఆజ్ఞాపయ విప్రర్షే బరూహి కిం కరవాణి తే
19 యన మయా సమనుష్ఠేయం బరహ్మర్షే తథ ఉథాహర
వియుక్తస్యేహ శిష్యైర మే నాతిహృష్టమ ఇథం మనః
20 [నారథ]
అనామ్నాయ మలా వేథా బరాహ్మణస్యావ్రతం మలమ
మలం పృదివ్యా వాహీకాః సత్రీణాం కౌతూహలం మలమ
21 అధీయతాం భవాన వేథాన సార్ధం పుత్రేణ ధీమతా
విధున్వన బరహ్మఘొషేణ రక్షొభయకృతం తమః
22 [భీ]
నారథస్య వచః శరుత్వా వయాసః పరమధర్మవిత
తదేత్య ఉవాచ సంహృష్టొ వేథాభ్యాసే థృధ వరతః
23 శుకేన సహ పుత్రేణ వేథాభ్యాసమ అదాకరొత
సవరేణొచ్చైః స శైక్షేణ లొకాన ఆపూరయన్న ఇవ
24 తయొర అభ్యసతొర ఏవం నానాధర్మప్రవాథినొః
వాతొ ఽతిమాత్రం పరవవౌ సముథ్రానిల వేజితః
25 తతొ ఽనధ్యాయ ఇతి తం వయాసః పుత్రమ అవారయత
శుకొ వారిత మాత్రస తు కౌతూహలసమన్వితః
26 అపృచ్ఛత పితరం బరహ్మన కుతొ వాయుర అభూథ అయమ
ఆఖ్యాతుమ అర్హతి భవాన వాయొః సర్వం విచేష్టితమ
27 శుకస్యైతథ వచః శరుత్వా వయాసః పరమవిస్మితః
అనధ్యాయ నిమిత్తే ఽసమిన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
28 థివ్యం తే చక్షుర ఉత్పన్నం సవస్దం తే నిర్మలం మనః
తమసా రజసా చాపి తయక్తః సత్త్వే వయవస్దితః
29 ఆథర్శే సవామ ఇవ ఛాయాం పశ్యస్య ఆత్మానమ ఆత్మనా
నయస్యాత్మని సవయం వేథాన బుథ్ధ్యా సమనుచిన్తయ
30 థేవ యానచరొ విష్ణొః పితృయానశ చ తామసః
థవావ ఏతౌ పరేత్య పన్దానౌ థివం చాధశ చ గచ్ఛతః
31 పృదివ్యామ అన్తరిక్షే చ యత్ర సంవాన్తి వాయవః
సప్తైతే వాయుమార్గా వై తాన నిబొధానుపూర్వశః
32 తత్ర థేవగణాః సాధ్యాః సమభూవన మహాబలాః
తేషామ అప్య అభవత పుత్రః సమానొ నామ థుర్జయః
33 ఉథానస తస్య పుత్రొ ఽభూథ వయానస తస్యాభవత సుతః
అపానశ చ తతొ జఞేయః పరాణశ చాపి తతః పరమ
34 అనపత్యొ ఽభవత పరానొ థుర్ధర్షః శత్రుతాపనః
పృదక కర్మాణి తేషాం తు పరవక్ష్యామి యదాతదమ
35 పరానినాం సర్వతొ వాయుశ చేష్టా వర్తయతే పృదక
పరాణనాచ చైవ భూతానాం పరాణ ఇత్య అభిధీయతే
36 పరేరయత్య అభ్రసంఘాతాన ధూమజాంశ చొస్మజాంశ చ యః
పరదమః పరదమే మార్గే పరవహొ నామ సొ ఽనిలః
37 అమ్బరే సనేహమ అభ్రేభ్యస తథిథ భయశ చొత్తమథ్యుతిః
ఆవహొ నామ సంవాతి థవితీయః శవసనొ నథన
38 ఉథయం జయొతిషాం శశ్వత సొమాథీనాం కరొతి యః
అన్తర్థేహేషు చొథానం యం వథన్తి మహర్షయః
39 యశ చతుర్భ్యః సముథ్రేభ్యొ వాయుర ధారయతే జలమ
ఉథ్ధృత్యాథథతే చాపొ జీమూతేభ్యొ ఽమబరే ఽనిలః
40 యొ ఽథభిః సంయొజ్య జీమూతాన పర్జన్యాయ పరయచ్ఛతి
ఉథ్వహొ నామ వర్షిష్ఠస తరితీయః స సథాగతిః
41 సముహ్యమానా బహుధా యేన నీలాః పృదగ ఘనాః
వర్షమొక్షకృతారమ్భాస తే భవన్తి ఘనాఘనాః
42 సంహతా యేన చావిథ్ధా భవన్తి నథతాం నథాః
రక్షణార్దాయ సంభూతా మేఘత్వమ ఉపయాన్తి చ
43 యొ ఽసౌ వహతి థేవానాం విమానాని విహాయసా
చతుర్దః సంవహొ నామ వాయుః స గిరిమర్థనః
44 యేన వేగవతా రుగ్ణా రూక్షేణారుజతా రసాన
వాయునా విహితా మేఘా న భవన్తి బలాహకాః
45 థారుణొత్పాత సంచారొ నభసః సతనయిత్నుమాన
పఞ్చమః స మహావేగొ వివహొ నామ మారుతః
46 యస్మిన పారిప్లవే థివ్యా వహన్త్య ఆపొ విహాయసా
పుణ్యం చాకాశగఙ్గాయాస తొయం విష్టభ్య తిష్ఠతి
47 థూరాత పరతిహతొ యస్మిన్న ఏకరశ్మిర థివాకరమ
యొనిర అంశుసహస్రస్య యేన భాతి వసుంధరా
48 యస్మాథ ఆప్యాయతే సొమొ నిధిర థివ్యొ ఽమృతస్య చ
సస్దః పరివహొ నామ స వాయుర జవతాం వరః
49 సర్వప్రాణ భృతాం పరాణాన యొ ఽనతకాలే నిరస్యతి
యస్య వర్త్మానువర్తేతే మృత్యువైవస్వతావ ఉభౌ
50 సమ్యగ అన్వీక్షతాం బుథ్ధ్యా శాన్తయాధ్యాత్మ నిత్యయా
ధయానాభ్యాసాభిరామాణాం యొ ఽమృతత్వాయ కల్పతే
51 యం సమాసాథ్య వేగేన థిశామ అన్తం పరపేథిరే
థక్షస్య థశ పుత్రాణాం సహస్రాణి పరజాపతేః
52 యేన సృష్టః పరాభూతొ యాత్య ఏవ న నివర్తతే
పరావహొ నామ పరొ వాయుః స థురతిక్రమః
53 ఏవమ ఏతే ఽథితేః పుత్రా మారుతాః పరమాథ్భుతాః
అనారమన్తః సంవాన్తి సర్వగాః సర్వధారిణః
54 ఏతత తు మహథ ఆశ్వర్యం యథ అయం పర్వతొత్తమః
కమ్పితః సహసా తేన వాయునాభిప్రవాయతా
55 విష్ణొర నిఃశ్వాసవాతొ ఽయం యథా వేగసమీరితః
సహసొథీర్యతే తాత జగత పరవ్యదతే తథా
56 తస్మాథ బరహ్మవిథొ బరహ్మ నాధీయన్తే ఽతివాయతి
వాయొర వాయుభయం హయ ఉక్తం బరహ్మ తత పీడితం భవేత
57 ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం పరాశర సుతః పరభుః
ఉక్త్వా పుత్రమ అధీస్వేతి వయొమ గఙ్గామ అయాత తథా