శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 297

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 297)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
మృగయాం విచరన కశ చిథ విజనే జనకాత్మజః
వనే థథర్శ విప్రేన్థ్రమ ఋషిం వంశధరం భృగొః
2 తమ ఆసీనమ ఉపాసీనః పరనమ్య శిరసా మునిమ
పశ్చాథ అనుమతస తేన పప్రచ్ఛ వసుమాన ఇథమ
3 భగవన కిమ ఇథం శరేయః పరేత్య వాపీహ వా భవేత
పురుషస్యాధ్రువే థేహే కామస్య వశవర్తినః
4 సత్కృత్య పరిపృష్టః సన సుమహాత్మా మహాతపః
నిజగాథ తతస తస్మై శరేయస్కరమ ఇథం వచః
5 మనసొ ఽపరతికూలాని పరేత్య చేహ చ వాఞ్ఛసి
భూతానాం పరతికూలేభ్యొ నిర్వర్తస్వ యతేన్థ్రియః
6 ధర్మః సతాం హితః పుంసాం ధర్మశ చైవాశ్రయః సతామ
ధర్మాల లొకాస తరయస తాత పరవృత్తాః సచరాచరాః
7 సవాథు కాముక కామానాం వైతృష్ణ్యం కిం న గచ్ఛసి
మధు పశ్యసి థుర్బుథ్ధే పరపాతం నానుపశ్యసి
8 యదా జఞానే పరిచయః కర్తవ్యస తత ఫలార్దినా
తదా ధర్మే పరిచయః కర్తవ్యస తత ఫలార్దినా
9 అసతా ధర్మకామేన విశుథ్ధం కర్మ థుష్కరమ
సతా తు ధర్మకామేన సుకరం కర్మ థుష్కరమ
10 వనే గరామ్యసుఖాచారొ యదా గరామ్యస తదైవ సః
గరామే వనసుఖాచారొ యదా వనచరస తదా
11 మనొ వాక కర్మకే ధర్మే కురు శరథ్ధాం సమాహితః
నివృత్తౌ వా పరవృత్తౌ వా సంప్రధార్య గుణాగుణాన
12 నిత్యం చ బహు థాతవ్యం సాధుభ్యశ చానసూయతా
పరార్దితం వరతశౌచాభ్యాం సత్కృతం థేశకాలయొః
13 శుభేన విధినా లబ్ధమ అర్హాయ పరతిపాథయేత
కరొధమ ఉత్సృజ్య థత్త్వా చ నానుతప్యేన న కీర్తయేత
14 అనృశంసః శుచిర థాన్తః సత్యవాగ ఆర్జవే సదితః
యొనికర్మ విశుథ్ధశ చ పాత్రం సయాథ వేథవిథ థవిజః
15 సత్కృతా చైకపత్నీ చ జాత్యా యొనిర ఇహేశ్యతే
ఋథ యజుః సామగొ విథ్వాన సః కర్మా పాత్రమ ఉచ్యతే
16 స ఏవ ధర్మః సొ ఽధర్మస తం తం పరతినరం భవేత
పాత్రకర్మ విశేషేణ థేశకాలావ అవేక్ష్య చ
17 లీలయాలం యదా గాత్రాత పరమృజ్యాథ రజసః పుమాన
బహు యత్నేన మహతా పాపనిర్హరనం తదా
18 విరక్తస్య యదా సమ్యగ ఘృతం భవతి భేషజమ
తదా నిర్హృత థొషస్య పరేత్య ధర్మః సుఖావహః
19 మానసం సర్వభూతేషు వర్తతే వై శుభాశుభే
అశుభేభ్యః సమాక్షిప్య శుభేష్వ ఏవావతారయేత
20 సర్వం సర్వేణ సర్వత్ర కరియమాణం చ పూజయ
సవధర్మే యత్ర రాగస తే కామం ధర్మొ విధీయతామ
21 అధృతాత్మన ధృతౌ తిష్ఠ థుర్బుథ్ధే బుథ్ధిమాన భవ
అప్రశాన్త పరశామ్య తవమ అప్రాజ్ఞ పరాజ్ఞవచ చర
22 తేజసా శక్యతే పరాప్తుమ ఉపాయసహ చారిణా
ఇహ చ పరేత్య చ శరేయస తస్య మూలం ధృతిః పరా
23 రాజర్షిర అధృతిః సవర్గాత పతితొ హి మహాభిషః
యయాతి కషీణపుణ్యశ చ ధృత్యా లొకాన అవాప్తవాన
24 తపస్వినాం ధర్మవతాం విథుషాం చొపసేవనాత
పరాప్స్యసే విపులాం బుథ్ధిం తదా శరేయొ ఽభిపత్స్యసే
25 స తు సవభావసంపన్నస తచ ఛరుత్వా మునిభాసితమ
వినివర్త్య మనః కామాథ ధర్మే బుథ్ధిం చకార హ