శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
అవ్యాహరతి కౌన్తేయే ధర్మపుత్రే యుధిష్ఠిరే
గుడాకేశొ హృషీకేశమ అభ్యభాషత పాణ్డవః
2 జఞాతిశొకాభిసంతప్తొ ధర్మరాజః పరంతపః
ఏష శొకార్ణవే మగ్నస తమ ఆశ్వాసయ మాధవ
3 సర్వే సమ తే సంశయితాః పునర ఏవ జనార్థన
అస్య శొకం మహాబాహొ పరణాశయితుమ అర్హసి
4 ఏవమ ఉక్తస తు గొవిన్థొ విజయేన మహాత్మనా
పర్యవర్తత రాజానం పుణ్డరీకేక్షణొ ఽచయుతః
5 అనతిక్రమణీయొ హి ధర్మరాజస్య కేశవః
బాల్యాత పరభృతి గొవిన్థః పరీత్యా చాభ్యధికొ ఽరజునాత
6 సంప్రగృహ్య మహాబాహుర భుజం చన్థనభూషితమ
శైలస్తమ్భొపమం శౌరిర ఉవాచాభివినొథయన
7 శుశుభే వథనం తస్య సుథంష్ట్రం చారులొచనమ
వయాకొశమ ఇవ విస్పష్టం పథ్మం సూర్యవిబొధితమ
8 మా కృదాః పురుషవ్యాఘ్ర శొకం తవం గాత్రశొషణమ
న హి తే సులభా భూయొ యే హతాస్మిన రణాజిరే
9 సవప్నలబ్ధా యదా లాభా వి తదాః పరతిబొధనే
ఏవం తే కషత్రియా రాజన యే వయతీతా మహారణే
10 సర్వే హయ అభిముఖాః శూరా విగతా రణశొభినః
నైషాం కశ చిత పృష్ఠతొ వా పలాయన వాపి పాతితః
11 సర్వే తయక్త్వాత్మనః పరాణాన యుథ్ధ్వా వీరా మహాహవే
శస్త్రపూతా థివం పరాప్తా న తాఞ శొచితుమ అర్హసి
12 అత్రైవొథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
సృఞ్జయం పుత్రశొకార్తం యదాయం పరాహ నారథః
13 సుఖథుఃఖైర అహం తవం చ పరజాః సర్వాశ చ సృఞ్జయ
అవిముక్తం చరిష్యామస తత్ర కా పరిథేవనా
14 మహాభాగ్యం పరం రాజ్ఞాం కీర్త్యమానం మయా శృణు
గచ్ఛావధానం నృపతే తతొ థుఃఖం పరహాస్యసి
15 మృతాన మహానుభావాంస తవం శరుత్వైవ తు మహీపతీన
శరుత్వాపనయ సంతాపం శృణు విస్తరశశ చ మే
16 ఆవిక్షితం మరుత్తం మే మృతం సృఞ్జయ శుశ్రుహి
యస్య సేన్థ్రాః స వరుణా బృహస్పతిపురొగమాః
థేవా విశ్వసృజొ రాజ్ఞొ యజ్ఞమ ఈయుర మహాత్మనః
17 యః సపర్ధామ అనయచ ఛక్రం థేవరాజం శతక్రతుమ
శక్ర పరియైషీ యం విథ్వాన పరత్యాచష్ట బృహస్పతిః
సంవర్తొ యాజయామ ఆస యం పీడార్దం బృహస్పతేః
18 యస్మిన పరశాసతి సతాం నృపతౌ నృపసత్తమ
అకృష్టపచ్యా పృదివీ విబభౌ చైత్యమాలినీ
19 ఆవిక్షితస్య వై సత్రే విశ్వే థేవాః సభా సథః
మరుతః పరివేష్టారః సాధ్యాశ చాసన మహాత్మనః
20 మరుథ్గణా మరుత్తస్య యత సొమమ అపిబన్త తే
థేవాన మనుష్యాన గన్ధర్వాన అత్యరిచ్యన్త థక్షిణాః
21 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
22 సుహొత్రం చేథ వైతిదినం మృతం సృఞ్జయ శుశ్రుమ
యస్మై హిరణ్యం వవృషే మగహ్వాన పరివత్సరమ
23 సత్యనామా వసుమతీ యం పరాప్యాసీజ జనాధిప
హిరణ్యమ అవహన నథ్యస తస్మిఞ జనపథేశ్వరే
24 కూర్మాన కర్కటకాన నక్రాన మకరాఞ శింశుకాన అపి
నథీష్వ అపాతయథ రాజన మఘవా లొకపూజితః
25 హైరణ్యాన పతితాన థృష్ట్వా మత్స్యాన మకరకచ్ఛపాన
సహస్రశొ ఽద శతశస తతొ ఽసమయత వైతిదిః
26 తథ ధిరణ్యమ అపర్యన్తమ ఆవృత్తం కురుజాఙ్గలే
ఈజానొ వితతే యజ్ఞే బరాహ్మణేభ్యః సమాహితః
27 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
అథక్షిణమ అయజ్వానం శవైత్య సంశామ్య మా శుచః
28 అఙ్గం బృహథ్రదం చైవ మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
యః సహస్రం సహస్రాణాం శవేతాన అశ్వాన అవాసృజత
29 సహస్రం చ సహస్రాణాం కన్యా హేమవిభూషితాః
ఈజానొ వితతే యజ్ఞే థక్షిణామ అత్యకాలయత
30 శతం శతసహస్రాణాం వృషాణాం హేమమాలినామ
గవాం సహస్రానుచరం థక్షిణామ అత్యకాలయత
31 అఙ్గస్య యజమానస్య తథా విష్ణుపథే గిరౌ
అమాథ్యథ ఇన్థ్రః సొమేన థక్షిణాభిర థవిజాతయః
32 యస్య యజ్ఞేషు రాజేన్థ్ర శతసంఖ్యేషు వై పునః
థేవాన మనుష్యాన గన్ధర్వాన అత్యరిచ్యన్త థక్షిణాః
33 న జాతొ జనితా చాన్యః పుమాన యస తత పరథాస్యతి
యథ అఙ్గః పరథథౌ విత్తం సొమసంస్దాసు సప్తసు
34 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
35 శిబిమ ఔశీనరం చైవ మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
య ఇమాం పృదివీం కృత్స్నాం చర్మవత సమవేష్టయత
36 మహతా రదఘొషేణ పృదివీమ అనునాథయన
ఏకఛత్రాం మహీం చక్రే జైత్రేణైక రదేన యః
37 యావథ అథ్య గవాశ్వం సయాథ ఆరణ్యైః పశుభిః సహ
తావతీః పరథథౌ గాః స శిబిర ఔశీనరొ ఽధవరే
38 నొథ్యన్తారం ధురం తస్య కం చిన మేనే పరజాపతిః
న భూతం న భవిష్యన్తం సర్వరాజసు భారత
అన్యత్రౌశీనరాచ ఛైబ్యాథ రాజర్షేర ఇన్థ్ర విక్రమాత
39 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
అథక్షిణమ అయజ్వానం తం వై సంశామ్య మా శుచః
40 భరతం చైవ థౌఃషన్తిం మృతం సృఞ్జయ శుశ్రుమ
శాకున్తలిం మహేష్వాసం భూరి థరవిణ తేజసమ
41 యొ బథ్ధ్వా తరింశతొ హయ అశ్వాన థేవైభ్యొ యమునామ అను
సరస్వతీం వింశతిం చ గఙ్గామ అను చతుర్థశ
42 అశ్వమేధ సహస్రేణ రాజసూయ శతేన చ
ఇష్టవాన స మహాతేజా థౌఃషన్తిర భరతః పురా
43 భరతస్య మహత కర్మ సర్వరాజసు పార్దివాః
ఖం మర్త్యా ఇవ బాహుభ్యాం నానుగన్తుమ అశక్నువన
44 పరం సహస్రాథ యొ బథ్ధ్వా హయాన వేథీం విచిత్య చ
సహస్రం యత్ర పథ్మానాం కణ్వాయ భరతొ థథౌ
45 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
46 రామం థాశరదిం చైవ మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
యొ ఽనవకమ్పత వై నిత్యం పరజాః పుత్రాన ఇవౌరసాన
47 విధవా యస్య విషయే నానాదాః కాశ చనాభవన
సర్వస్యాసీత పితృసమొ రామొ రాజ్యం యథాన్వశాత
48 కాలవర్షాశ చ పర్జన్యాః సస్యాని రసవన్తి చ
నిత్యం సుభిక్షమ ఏవాసీథ రామే రాజ్యం పరశాసతి
49 పరాణినొ నాప్సు మజ్జన్తి నానర్దే పావకొ ఽథహత
న వయాలజం భయం చాసీథ రామే రాజ్యం పరశాసతి
50 ఆసన వర్షసహస్రాణి తదా పుత్రసహస్రికాః
అరొగాః సర్వసిథ్ధార్దాః పరజా రామే పరశాసతి
51 నాన్యొన్యేన వివాథొ ఽభూత సత్రీణామ అపి కుతొ నృణామ
ధర్మనిత్యాః పరజాశ చాసన రామే రాజ్యం పరశాసతి
52 నిత్యపుష్పఫలాశ చైవ పాథపా నిరుపథ్రవాః
సర్వా థరొణ థుఘా గావొ రామే రాజ్యం పరశాసతి
53 స చతుర్థశ వర్షాణి వనే పరొష్య మహాతపాః
థశాశ్వమేధాఞ జారూద్యాన ఆజహార నిరర్గలాన
54 శయామొ యువా లొహితాక్షొ మత్తవారణవిక్రమః
థశవర్షసహస్రాణి రామొ రాజ్యమ అకారయత
55 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
56 భగీరదం చ రాజానం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
యస్యేథ్న్రొ వితతే యజ్ఞే సొమం పీత్వా మథొత్కటః
57 అసురాణాం సహస్రాణి బహూని సురసత్తమః
అజయథ బాహువీర్యేణ భగవాన పాకశాసనః
58 యః సహస్రం సహస్రాణాం కన్యా హేమవిభూషితాః
ఈజానొ వితతే యజ్ఞే థక్షిణామ అత్యకాలయత
59 సర్వా రదగతాః కన్యా రదాః సర్వే చతుర్యుజః
రదే రదే శతం నాగాః పథ్మినొ హేమమాలినః
60 సహస్రమ అశ్వా ఏకైకం హస్తినం పృష్ఠతొ ఽనవయుః
గవాం సహస్రమ అశ్వే ఽశవే సహస్రం గవ్య అజావికమ
61 ఉపహ్వరే నివసతొ యస్యాఙ్కే నిషసాథ హ
గఙ్గా భాగీరదీ తస్మాథ ఉర్వశీ హయ అభవత పురా
62 భూరిథక్షిణమ ఇక్ష్వాకుం యజమానం భగీరదమ
తరిలొకపద గా గఙ్గా థుహితృత్వమ ఉపేయిషీ
63 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
64 థిలీపం చైవైలవిలం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
యస్య కర్మాణి భూరీణి కదయన్తి థవిజాతయః
65 ఇమాం వై వసు సంపన్నాం వసుధాం వసుధాధిపః
థథౌ తస్మిన మహాయజ్ఞే బరాహ్మణైభ్యః సమాహితః
66 తస్యేహ యజమానస్య యజ్ఞే యజ్ఞే పురొహితః
సహస్రం వారణాన హైమాన థక్షిణామ అత్యకాలయత
67 యస్య యజ్ఞే మహాన ఆసీథ యూపః శరీమాన హిరణ్మయః
తం థేవాః కర్మ కుర్వాణాః శక్ర జయేష్ఠా ఉపాశ్రయన
68 చషాలొ యస్య సౌవర్ణస తస్మిన యూపే హిరణ్మయే
ననృతుర థేవగన్ధర్వాః షట సహస్రాణి సప్తధా
69 అవాథయత తత్ర వీణాం మధ్యే విశ్వావసుః సవయమ
సర్వభూతాన్య అమన్యన్త మమ వాథయతీత్య అయమ
70 ఏతథ రాజ్ఞొ థిలీపస్య రాజానొ నానుచక్రిరే
యత సత్రియొ హేమసంపన్నాః పది మత్తాః సమ శేరతే
71 రాజానమ ఉగ్రధన్వానం థిలీపం సత్యవాథినమ
యే ఽపశ్యన సుమహాత్మానం తే ఽపి సవర్గజితొ నరాః
72 తరయః శబ్థా న జీర్యన్తే థిలీపస్య నివేశనే
సవాధ్యాయఘొషొ జయాఘొషొ థీయతామ ఇతి చైవ హి
73 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
74 మాంధాతారం యౌవనాశ్వం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
యం థేవా మరుతొ గర్భం పితుః పార్శ్వాథ అపాహరన
75 సంవృథ్ధొ యువనాశ్వస్య జఠరే యొ మహాత్మనః
పృషథ ఆజ్యొథ్భవః శరీమాంస తరిలొకవిజయీ నృపః
76 యం థృష్ట్వా పితుర ఉత్సఙ్గే శయానం థేవరూపిణమ
అన్యొన్యమ అబ్రువన థేవాః కమ అయం ధాస్యతీతి వై
77 మామ ఏవ ధాస్యతీత్య ఏవమ ఇన్థ్రొ అభ్యవపథ్యత
మాంధాతేతి తతస తస్య నామ చక్రే శతక్రతుః
78 తతస తు పయసొ ధారాం పుష్టి హేతొర మహాత్మనః
తస్యాస్యే యౌవనాశ్వస్య పాణిర ఇన్థ్రస్య చాస్రవత
79 తం పిబన పాణిమ ఇన్థ్రస్య సమామ అహ్నా వయవర్ధత
స ఆసీథ థవాథశ సమొ థవాథశాహేన పార్దివ
80 తమ ఇయం పృదివీ సర్వా ఏకాహ్నా సమపథ్యత
ధర్మాత్మానం మహాత్మానం శూరమ ఇన్థ్రసమం యుధి
81 య ఆఙ్గారం హి నృపతిం మరుత్తమ అసితం గయమ
అఙ్గం బృహథ్రదం చైవ మాంధాతా సమరే ఽజయత
82 యౌవనాశ్వొ యథాఙ్గారం సమరే సమయొధయత
విస్ఫారైర ధనుషొ థేవా థయౌర అభేథీతి మేనిరే
83 యతః సూర్య ఉథేతి సమ యత్ర చ పరతితిష్ఠతి
సర్వం తథ యౌవనాశ్వస్య మాంధాతుః కషేత్రమ ఉచ్యతే
84 అశ్వమేధ శతేనేష్ట్వా రాజసూయ శతేన చ
అథథాథ రొహితాన మత్స్యాన బరాహ్మణైభ్యొ మహీపతిః
85 హైరణ్యాన యొజనొత్సేధాన ఆయతాన థశయొజనమ
అతిరిక్తాన థవిజాతిభ్యొ వయభజన్న ఇతరే జనాః
86 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
87 యయాతిం నాహుషం చైవ మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
య ఇమాం పృదివీం సర్వాం విజిత్య సహ సాగరామ
88 శమ్యా పాతేనాభ్యతీయాథ వేథీభిశ చిత్రయన నృప
ఈజానః కరతుభిః పుణ్యైః పర్యగచ్ఛథ వసుంధరామ
89 ఇష్ట్వా కరతుసహస్రేణ వాజిమేధశతేన చ
తర్పయామ ఆస థేవేన్థ్రం తరిభిః కాఞ్చనపర్వతైః
90 వయూఢే థేవాసురే యుథ్ధే హత్వా థైతేయ థానవాన
వయభజత పృదివీం కృత్స్నాం యయాతిర నహుషాత్మజః
91 అన్తేషు పుత్రాన నిక్షిప్య యథుథ్రుహ్యు పురొగమాన
పూరుం రాజ్యే ఽభిషిచ్య సవే సథారః పరస్దితొ వనమ
92 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
93 అమ్బరీషం చ నాభాగం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
యం పరజా వవ్రిరే పుణ్యం గొప్తారం నృపసత్తమ
94 యః సహస్రం సహస్రాణాం రాజ్ఞామ అయుత యాజినామ
ఈజానొ వితతే యజ్ఞే బరాహ్మణైభ్యః సమాహితః
95 నైతత పూర్వే జనాశ చక్రుర న కరిష్యన్తి చాపరే
ఇత్య అమ్బరీషం నాభాగమ అన్వమొథన్త థక్షిణాః
96 శతం రాజసహస్రాణి శతం రాజశతాని చ
సర్వే ఽశవమేధైర ఈజానాస తే ఽభయయుర థక్షిణాయనమ
97 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్ర తరస తవయా
పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
98 శశబిన్థుం చైత్రరదం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
యస్య భార్యా సహస్రాణాం శతమ ఆసీన మహాత్మనః
99 సహస్రం తు సహస్రాణాం యస్యాసఞ శాశ బిన్థవః
హిరణ్యకవచాః సర్వే సర్వే చొత్తమధన్వినః
100 శతం కన్యా రాజపుత్రమ ఏకైకం పృష్ఠతొ ఽనవయుః
 కన్యాం కన్యాం శతం నాగా నాగం నాగం శతం రదాః
101 రదం రదం శతం చాశ్వా థేశజా హేమమాలినః
 అశ్వమ అశ్వం శతం గావొ గాం గాం తథ్వథ అజావికమ
102 ఏతథ ధనమ అపర్యన్తమ అశ్వమేధే మహామఖే
 శశబిన్థుర మహారాజ బరాహ్మణైభ్యః సమాథిశత
103 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
 పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
104 గయమ ఆమూర్తరయసం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
 యః స వర్షశతం రాజా హుతశిష్టాశనొ ఽభవత
105 యస్మై వహ్నిర వరాన పరాథాత తతొ వవ్రే వరాన గయః
 థథతొ మే ఽకషయా చాస్తు ధర్మే శరథ్ధా చ వర్ధతామ
106 మనొ మే రమతాం సత్యే తవత్ప్రసాథాథ ధుతాశన
 లేభే చ కామాంస తాన సర్వాన పావకాథ ఇతి నః శరుతమ
107 థర్శేన పౌర్ణమాసేన చాతుర్మాస్యైః పునః పునః
 అయజత స మహాతేజాః సహస్రం పరివత్సరాన
108 శతం గవాం సహస్రాణి శతమ అశ్వశతాని చ
 ఉత్దాయొత్దాయ వై పరాథాత సహస్రం పరివత్సరాన
109 తర్పయామ ఆస సొమేన థేవాన విత్తైర థవిజాన అపి
 పితౄన సవధాభిః కామైశ చ సత్రియః సవాః పురుషర్షభ
110 సౌవర్ణాం పృదివీం కృత్వా థశవ్యామాం థవిర ఆయతామ
 థక్షిమామ అథథథ రాజా వాజిమేధమహామఖే
111 యావత్యః సికతా రాజన గఙ్గాయాః పురుషర్షభ
 తావతీర ఏవ గాః పరాథాథ ఆమూర్తరయసొ గయః
112 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
 పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
113 రన్తి థేవం చ సాఙ్కృత్యం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
 సమ్యగ ఆరాధ్య యః శక్రం వరం లేభే మహాయశాః
114 అన్నం చ నొ బహు భవేథ అతిదీంశ చ లభేమహి
 శరథ్ధా చ నొ మా వయగమన మా చ యాచిష్మ కం చన
115 ఉపాతిష్ఠన్త పశవః సవయం తం సంశితవ్రతమ
 గరామ్యారణ్యా మహాత్మానం రన్తి థేవం యశస్వినమ
116 మహానథీ చర్మ రాశేర ఉత్క్లేథాత సుస్రువే యతః
 తతశ చర్మణ్వతీత్య ఏవం విఖ్యాతా సా మహానథీ
117 బరాహ్మణైభ్యొ థథౌ నిష్కాన సథసి పరతతే నృపః
 తుభ్యం తుభ్యం నిష్కమ ఇతి యత్రాక్రొశన్తి వై థవిజాః
 సహస్రం తుభ్యమ ఇత్య ఉక్త్వా బరాహ్మణాన సమ పరపథ్యతే
118 అన్వాహార్యొపకరణం థరవ్యొపకరణం చ యత
 ఘటాః సదాల్యః కటాహాశ చ పాత్ర్యశ చ పిఠరా అపి
 న తత కిం చిథ అసౌవర్ణం రన్తి థేవస్య ధీమతః
119 సాఙ్కృతే రన్తి థేవస్య యాం రాత్రిమ అవసథ గృహే
 ఆలభ్యన్త శతం గావః సహస్రాణి చ వింశతిః
120 తత్ర సమ సూథాః కరొశన్తి సుమృష్టమణికుణ్డలాః
 సూపభూయిష్ఠమ అశ్నీధ్వం నాథ్య మాంసం యదా పురా
121 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
 పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
122 సగరం చ మహాత్మానం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
 ఐక్ష్వాకం పురుషవ్యాఘ్రమ అతి మానుషవిక్రమమ
123 షష్టిః పుత్రసహస్రాణి యం యాన్తం పృష్ఠతొ ఽనవయుః
 నక్షత్రరాజం వర్షాన్తే వయభ్రే జయొతిర గణా ఇవ
124 ఏకఛత్రా మహీ యస్య పరణతా హయ అభవత పురా
 యొ ఽశవమేధ సహస్రేణ తర్పయామ ఆస థేవతాః
125 యః పరాథాత కాఞ్చనస్తమ్భం పరాసాథం సర్వకాఞ్చనమ
 పూర్ణం పథ్మథలాక్షీణాం సత్రీణాం శయనసంకులమ
126 థవిజాతిభ్యొ ఽనురూపైభ్యః కామాన ఉచ్చావచాంస తదా
 యస్యాథేశేన తథ విత్తం వయభజన్త థవిజాతయః
127 ఖానయామ ఆస యః కొపాత పృదివీం సాగరాఙ్కితామ
 యస్య నామ్నా సముథ్రశ చ సాగరత్వమ ఉపాగతః
128 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
 పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
129 రాజానం చ పృదుం వైన్యం మృతం శుశ్రుమ సృఞ్జయ
 యమ అభ్యషిఞ్చన సంభూయ మహారణ్యే మహర్షయః
130 పరదయిష్యతి వై లొకాన పృదుర ఇత్య ఏవ శబ్థితః
 కషతాచ చ నస తరాయతీతి స తస్మాత కషత్రియః సమృతః
131 పృదుం వైన్యం పరజా థృష్ట్వా రక్తాః సమేతి యథ అబ్రువన
 తతొ రాజేతి నామాస్య అనురాగాథ అజాయత
132 అకృష్టపచ్యా పృదివీ పుటకే పుటకే మధు
 సర్వా థరొణ థుఘా గావొ వైన్యస్యాసన పరశాసతః
133 అరొగాః సర్వసిథ్ధార్దా మనుష్యా అకుతొభయాః
 యదాభికామమ అవసన కషేత్రేషు చ గృహేషు చ
134 ఆపః సంస్తమ్భిరే యస్య సముథ్రస్య యియాసతః
 సరితశ చానుథీర్యన్త ధవజసఙ్గశ చ నాభవత
135 హైరణ్యాంస తరినలొత్సేధాన పర్వతాన ఏకవింశతిమ
 బరాహ్మణైభ్యొ థథౌ రాజా యొ ఽశవమేధే మహామఖే
136 స చేన మమార సృఞ్జయ చతుర్భథ్రతరస తవయా
 పుత్రాత పుణ్యతరశ చైవ మా పుత్రమ అనుతప్యదాః
137 కిం వై తూష్ణీం ధయాయసి సృఞ్జయ తవం; న మే రాజన వాచమ ఇమాం శృణొషి
 న చేన మొఘం విప్రలప్తం మయేథం; పద్యం ముమూర్షొర ఇవ సమ్యగ ఉక్తమ
138 [సృన్జయ]
 శృణొమి తే నారథ వాచమ ఏతాం; విచిత్రార్దాం సరజమ ఇవ పుణ్యగన్ధామ
 రాజర్షీణాం పుణ్యకృతాం మహాత్మనాం; కీర్త్యా యుక్తాం శొకనిర్ణాశనార్దమ
139 న తే మొఘం విప్రలప్తం మహర్షే; థృష్ట్వైవ తవాం నారథాహం వి శొకః
 శుశ్రూషే తే వచనం బరహ్మవాథిన; న తే తృప్యామ్య అమృతస్యేవ పానాత
140 అమొఘథర్శిన మమ చేత పరసాథం; సుతాఘ థగ్ధస్య విభొ పరకుర్యాః
 మృతస్య సంజీవనమ అథ్య మే సయాత; తవ పరసాథాత సుత సంగమశ చ
141 [నారథ]
 యస తే పుత్రొ థయితొ ఽయం వియాతః; సవర్ణష్ఠీవీ యమ అథాత పర్వతస తే
 పునస తే తం పుత్రమ అహం థథామి; హిరణ్యనాభం వర్షసహస్రిణం చ