శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 275

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 275)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
శొకాథ థుఃఖాచ చ మృత్యొశ చ తరస్యన్తి పరానినః సథా
ఉభయం మే యదా న సయాత తన మే బరూహి పితామహ
2 [భీ]
అత్రైవొథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
నారథస్య చ సంవాథం సమఙ్గస్య చ భారత
3 [నారథ]
ఉరసేవ పరనమసే బాహుభ్యాం తరసీవ చ
సంప్రహృష్టమనా నిత్యం విశొక ఇవ లక్ష్యసే
4 ఉథ్వేగం నేహ తే కిం చిత సుసూక్ష్మమ అపి లక్షయే
నిత్యతృప్త ఇవ సవస్దొ బాలవచ చ విచేష్టసే
5 [సమన్గ]
భూతం భవ్యం భవిష్యచ చ సర్వం సత్త్వేషు మానథ
తేషాం తత్త్వాని జానామి తతొ న విమనా హయ అహమ
6 ఉపక్రమాన అహం వేథ పునర ఏవ ఫలొథయాన
లొకే ఫలాని చిత్రాణి తతొ న విమనా హయ అహమ
7 అగాధాశ చాప్రతిష్ఠాశ చ గతిమన్తశ చ నారథ
అన్ధా జథాశ చ జీవన్తి పశ్యాస్మాన అపి జీవతః
8 విహితేనైవ జీవన్తి అరొగాఙ్గా థివౌకసః
బలవన్తొ ఽబలాశ చైవ తథ్వథ అస్మాన సభాజయ
9 సహస్రిణశ చ జీవన్తి జీవన్తి శతినస తదా
శాకేన చాన్యే జీవన్తి పశ్యాస్మాన అపి జీవతః
10 యథా న శొచేమహి కిం ను న సయాథ; ధర్మేణ వా నారథ కర్మణా వా
కృతాన్తవశ్యాని యథా సుఖాని; థుఃఖాని వా యన న విధర్షయన్తి
11 యస్మై పరజ్ఞాం కదయన్తే మనుష్యాః; పరజ్ఞా మూలొ హీన్థ్రియాణాం పరసాథః
ముహ్యన్తి శొచన్తి యథేన్థ్రియాణి; పరజ్ఞా లాభొ నాస్తి మూఢేన్థ్రియస్య
12 మూఢస్య థర్పః స పునర మొహ ఏవ; మూఢస్య నాయం న పరొ ఽసతి లొకః
న హయ ఏవ థుఃఖాని సథా భవన్తి; సుఖస్య వా నిత్యశొ లాభ ఏవ
13 భావాత్మకం సంపరివర్తమానం; న మాథృశః సంజ్వరం జాతు కుర్యాత
ఇష్టాన భొగాన నానురుధ్యేత సుఖం వా; న చిన్తయేథ థుఃఖమ అభ్యాగతం వా
14 సమాహితొ న సపృహయేత పరేషాం; నానా గతం నాభినన్థేత లాభమ
న చాపి హృష్యేథ విపులే ఽరదలాభే; తదార్ద నాశే చ న వై విషీథేత
15 న బాన్ధవా న చ విత్తం న కౌలీ; న చ శరుతం న చ మన్త్రా న వీర్యమ
థుఃఖాత తరాతుం సర్వ ఏవొత్సహన్తే; పరత్ర శీలే న తు యాన్తి శాన్తిమ
16 నాస్తి బుథ్ధిర అయుక్తస్య నాయొగాథ విథ్యతే సుఖమ
ధృతిశ చ థుఃఖత్యాగశ చాప్య ఉభయం నః సుఖొథయమ
17 పరియం హి హర్షజననం హర్ష ఉత్సేకవర్ధనః
ఉత్సేకొ నరకాయైవ తస్మాత తం సంత్యజామ్య అహమ
18 ఏతాఞ శొకభయొత్సేకాన మొహనాన సుఖథుఃఖయొః
పశ్యామి సాక్షివల లొకే థేహస్యాస్య విచేష్టనాత
19 అర్దకామౌ పరిత్యజ్య విశొకొ విగతజ్వరః
తృష్ణా మొహౌ తు సంత్యజ్య చరామి పృదివీమ ఇమామ
20 న మృత్యుతొ న చాధర్మాన న లొభాన న కుతశ చన
పీతామృతస్యేవాత్యన్తమ ఇహ చాముత్ర వాభయమ
21 ఏతథ బరహ్మన విజానామి మహత కృత్వా తపొ ఽవయయమ
తేన నారథ సంప్రాప్తొ న మాం శొకః పరబాధతే