శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 255

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 255)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జాజలి]
యదా పరవర్తితొ ధర్మస తులాం ధారయతా తవయా
సవర్గథ్వారం చ వృత్తిం చ భూతానామ అవరొత్స్యతే
2 కృష్యా హయ అన్నం పరభవతి తతస తవమ అపి జీవసి
పశుభిశ చౌషధీభిశ చ మర్త్యా జీవన్తి వానిజ
3 యతొ యజ్ఞః పరభవతి నాస్తిక్యమ అపి జల్పసి
న హి వర్తేథ అయం లొకొ వార్తామ ఉత్సృజ్య కేవలమ
4 [తులా]
వక్ష్యామి జాజలే వృత్తిం నాస్మి బరాహ్మణ నాస్తికః
న చ యజ్ఞం వినిన్థామి యజ్ఞవిత తు సుథుర్లభః
5 నమొ బరాహ్మణ యజ్ఞాయ యే చ యజ్ఞవిథొ జనాః
సవయజ్ఞం బరాహ్మణా హిత్వా కషాత్రం యజ్ఞమ ఇహాస్దితాః
6 లుబ్ధైర విత్తపరైర బరహ్మన నాస్తికైః సంప్రవర్తితమ
వేథవాథాన అవిజ్ఞాయ సత్యాభాసమ ఇవానృతమ
7 ఇథం థేయమ ఇథం థేయమ ఇతి నాన్తం చికీర్షతి
అతః సతైన్యం పరభవతి వికర్మాణి చ జాజలే
తథ ఏవ సుకృతం హవ్యం యేన తుష్యన్తి థేవతాః
8 నమః కారేణ హవిషా సవాధ్యాయైర ఔషధైస తదా
పూజా సయాథ థేవతానాం హి యదాశాస్త్రనిథర్శనమ
9 ఇష్టాపూర్తాథ అసాధూనాం విషమా జాయతే పరజా
లుబ్ధేభ్యొ జాయతే లుబ్ధః సమేభ్యొ జాయతే సమః
10 యజమానొ యదాత్మానమ ఋత్విజశ చ తదా పరజాః
యజ్ఞాత పరజా పరభవతి నభసొ ఽమభ ఇవామలమ
11 అగ్నౌ పరాస్తాహుతిర బరహ్మన్న ఆథిత్యమ ఉపతిష్ఠతి
ఆథిత్యాజ జాయతే వృష్టిర వృష్టేర అన్నం తతః పరజాః
12 తస్మాత సవనుష్ఠితాత పూర్వే సర్వాన కామాంశ చ లేభిరే
అకృష్టపచ్యా పృదివియ ఆశిర్భిర వీరుధొ భవన
న తే యజ్ఞేష్వ ఆత్మసు వా ఫలం పశ్యన్తి కిం చన
13 శఙ్కమానాః ఫలం యజ్ఞే యే యజేరన కదం చన
జాయన్తే ఽసాధవొ ధూర్తా లుబ్ధా విత్తప్రయొజనాః
14 స సమ పాపకృతాం లొకాన గచ్ఛేథ అశుభ కర్మణా
పరమానమ అప్రమానేన యః కుర్యాథ అశుభం నరః
పాపాత్మా సొ ఽకృతప్రజ్ఞః సథైవేహ థవిజొత్తమ
15 కర్తవ్యమ ఇతి కర్తవ్యం వేత్తి యొ బరాహ్మణొభయమ
బరహ్మైవ వర్తతే లొకే నైతి కర్తవ్యతాం పునః
16 విగుణం చ పునః కర్మ జయాయ ఇత్య అనుశుశ్రుమ
సర్వభూతొపఘాతశ చ ఫలభావే చ సంయమః
17 సత్యయజ్ఞా థమయజ్ఞా అలుబ్ధాశ చాత్మతృప్తయః
ఉత్పన్న తయాగినః సర్వే జనా ఆసన్న మత్సరాః
18 కషేత్రక్షేత్రజ్ఞతత్త్వజ్ఞాః సవయజ్ఞపరినిష్ఠితాః
బరాహ్మం వేథమ అధీయన్తస తొషయన్త్య అమరాన అపి
19 అఖిలం థైవతం సర్వం బరహ్మ బరాహ్మణ సంశ్రితమ
తృప్యన్తి తృప్యతొ థేవాస తృప్తాస తృప్తస్య జాజలే
20 యదా సర్వరసైస తృప్తొ నాభినన్థన్తి కిం చన
తదా పరజ్ఞాన తృప్తస్త్య నిత్యం తృప్తిః సుఖొథయా
21 ధర్మారామా ధర్మసుఖాః కృత్స్నవ్యవసితాస తదా
అస్తి నస తత్త్వతొ భూయ ఇతి పరజ్ఞా గవేషిణః
22 జఞానవిజ్ఞానినః కే చిత పరం పారం తితీర్షవః
అతీవ తత సథా పుణ్యం పుణ్యాభిజన సంహితమ
23 యత్ర గత్వా న శొచన్తి న చయవన్తి వయదన్తి చ
తే తు తథ బరహ్మణః సదానం పరాప్నువన్తీహ సాత్త్వికాః
24 నైవ తే సవర్గమ ఇచ్ఛన్తి న యజన్తి యశొ ధనైః
సతాం వర్త్మానువర్తన్తే యదాబలమ అహింసయా
25 వనస్పతీన ఓషధీశ చ ఫలమూలం చ తే విథుః
న చైతాన ఋత్విజొ లుబ్ధా యాజయన్తి ధనార్దినః
26 సవమ ఏవ చార్దం కుర్వాణా యజ్ఞం చక్రుః పునర థవిజాః
పరినిష్ఠిత కర్మాణః పరజానుగ్రహ కామ్యయా
27 పరాపయేయుః పరజాః సవర్గం సవధర్మచరణేన వై
ఇతి మే వర్తతే బుథ్ధిః సమా సర్వత్ర జాజలే
28 పరయుఞ్జతే యాని యజ్ఞే సథా పరాజ్ఞా థవిజర్షభ
తేన తే థేవ యానేన పదా యాన్తి మహామునే
29 ఆవృత్తిస తత్ర చైకస్య నాస్త్య ఆవృత్తిర మనీసినామ
ఉభౌ తౌ థేవ యానేన గచ్ఛతొ జాజలే పదా
30 సవయం చైషామ అనథుహొ యుజ్యన్తి చ వహన్తి చ
సవయమ ఉస్రాశ చ థుహ్యన్తే మనఃసంకల్పసిథ్ధిభిః
31 సవయం యూపాన ఉపాథాయ యజన్తే సవాప్తథక్షిణైః
యస తదా భావితాత్మా సయాత స గామ ఆలబ్ధుమ అర్హతి
32 ఓషధీభిస తదా బరహ్మన యజేరంస తే న తాథృశః
బుథ్ధిత్యాగం పురస్కృత్య తాథృశం పరబ్రవీమి తే
33 నిరాశిషమ అనారమ్భం నిర్నమస్కారమ అస్తుతిమ
అక్షీణం కషీణకర్మాణం తం థేవా బరాహ్మణం విథుః
34 నాశ్రావయన న చ యజన న థథథ బరాహ్మణేషు చ
గరామ్యాం వృత్తిం లిప్సమానః కాం గతిం యాతి జాజలే
ఇథం తు థైవతం కృత్వా యదా యజ్ఞమ అవాప్నుయాత
35 [జా]
న వై మునీనాం శృణుమః సమ తత్త్వం; పృచ్ఛామి తవా వానిజ కస్తమ ఏతత
పూర్వే పూర్వే చాస్య నావేక్షమాణా; నాతః పరం తమ ఋషయః సదాపయన్తి
36 అస్మిన్న ఏవాత్మ తీర్దే న పశవః పరాప్నుయుః సుఖమ
అద సవకర్మణా కేన వాజిన పరాప్నుయాత సుఖమ
శంస మే తన మహాప్రాజ్ఞ భృశం వై శరథ్థధామి తే
37 [తులా]
ఉత యజ్ఞా ఉతాయజ్ఞా మఖం నార్హన్తి తే కవ చిత
ఆజ్యేన పయసా థధ్నా పూర్ణాహుత్యా విశేషతః
వాలైః శృఙ్గేన పాథేన సంభవత్య ఏవ గౌర్మఖమ
38 పత్నీం చానేన విధినా పరకరొతి నియొజయన
పురొథాశొ హి సర్వేషాం పశూనాం మేధ్య ఉచ్యతే
39 సర్వా నథ్యః సరస్వత్యః సర్వే పుణ్యాః శిలొచ్చయాః
జాజలే తీర్దమ ఆత్మైవ మా సమ థేశాతిదిర భవ
40 ఏతాన ఈథృశకాన ధర్మాన ఆచరన్న ఇహ జాజలే
కారణైర ధర్మమ అన్విచ్ఛన్న న లొకాన ఆప్నుతే శుభాన
41 [భీ]
ఏతాన ఈథృశకాన ధర్మాంస తులాధారః పరశంసతి
ఉపపత్త్యా హి సంపన్నాన నిత్యం సథ భిర నిషేవితాన