శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 249

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 249)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సదాణు]
పరజా సర్గ నిమిత్తం మే కార్యవత్తామ ఇమాం పరభొ
విథ్ధి సృష్టాస తవయా హీమా మా కుప్యాసాం పితామహ
2 తవ తేజొ ఽగనినా థేవ పరజా థహ్యన్తి సర్వశః
తా థృష్ట్వా మమ కారుణ్యం మా కుప్యాసాం జగత పరభొ
3 [పరజాపతి]
న కుప్యే న చ మే కామొ న భవేరన పరజా ఇతి
లాఘవార్దం ధరణ్యాస తు తతః సంహార ఇష్యతే
4 ఇయం హి మాం సథా థేవీ భారార్తా సమచొథయత
సంహారార్దం మహాథేవ భారేణాప్సు నిమజ్జతి
5 యథాహం నాధిగచ్ఛామి బుథ్ధ్యా బహు విచారయన
సంహారమ ఆసాం వృథ్ధానాం తతొ మాం కరొధ ఆవిశత
6 [సదాణు]
సంహారాన్తం పరసీథస్వ మా కరుధస తరిథశేశ్వర
మా పరజాః సదావరం వైచ జఙ్గమం చ వినీనశః
7 పల్వలాని చ సర్వాణి సర్వం చైవ తృణొలపమ
సదావరం జఙ్గమం చైవ భూతగ్రామం చతుర్విధమ
8 తథ ఏతథ భస్మసాథ భూతం జగత సర్వమ ఉపప్లుతమ
పరసీథ భగవన సాధొ వర ఏష వృతొ మయా
9 నష్టా న పునర ఏష్యన్తి పరజా హయ ఏతాః కదం చన
తస్మాన నివర్త్యతామ ఏతత తేజః సవేనైవ తేజసా
10 ఉపాయమ అన్యం సంపశ్య పరజానాం హితకామ్యయా
యదేమే జన్తవః సర్వే నివర్తేరన పరంతప
11 అభావమ అభిగచ్ఛేయుర ఉత్సన్నప్రజనా పరజాః
అధిథైవ నియుక్తొ ఽసమి తవయా లొకేష్వ ఇహేశ్వర
12 తవథ భవం హి జగన నాద జగత సదావరజఙ్గమమ
పరసాథ్య తవాం మహాథేవ యాచామ్య ఆవృత్తిజాః పరజాః
13 [నారథ]
శరుత్వా తు వచనం థేవః సదానొర నియతవాఙ్మనః
తేజస తత సవం నిజగ్రాహ పునర ఏవాన్తర ఆత్మనా
14 తతొ ఽగనిమ ఉపసంగృహ్య భగవాఁల లొకపూజితః
పరవృత్తిం చ నివృత్తిం చ కల్పయామ ఆస వై పరభుః
15 ఉపసంహరతస తస్య తమ అగ్నిం రొషజం తథా
పరాథుర్బభూవ విశ్వేభ్యః ఖేభ్యొ నారీ మహాత్మనః
16 కృష్ణా రక్తామ్బరధరా రక్తనేత్ర తలాన్తరా
థివ్యకున్థల సంపన్నా థివ్యాభరణభీసితా
17 సా వినిఃసృత్య వై ఖేభ్యొ థక్షిణామ ఆశ్రితా థిశమ
థథృశాతే ఽద తౌ కన్యాథేవౌ విశ్వేశ్వరావ ఉభౌ
18 తామ ఆహూయ తథా థేవొ లొకానామ ఆథిర ఈశ్వరః
మృత్యొ ఇతి మహీపాల జహి చేమాః పరజా ఇతి
19 తవం హి సంహార బుథ్ధ్యా మే చిన్తితా రుషితేన చ
తస్మాత సంహర సర్వాస తవం పరజాః సజథ పణ్డితాః
20 అవిశేషేణ చైవ తవం పరజాః సంహర భామిని
మమ తవం హి నియొగేన శరేయః పరమ అవాప్స్యసి
21 ఏవమ ఉక్తా తు సా థేవీ మృత్యుః కమలమాలినీ
పరథధ్యౌ థుఃఖితా బాలా సాశ్రుపాతమ అతీవ హి
22 పానిభ్యాం చైవ జగ్రాహ తాన్య అశ్రూణి జనేశ్వరః
మానవానాం హితార్దాయ యయాచే పునర ఏవ చ