శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 248

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 248)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
య ఇమే పృదివీపాలాః శేరతే పృదివీతలే
పృతనా మధ్య ఏతే హి గతసత్త్వా మహాబలాః
2 ఏకైకశొ భీమబలా నాగాయుత బలాస తదా
ఏతే హి నిహతాః సంఖ్యే తుల్యతేజొబలైర నరైః
3 నైషాం పశ్యామి హన్తారం పరానినాం సంయుగే పురా
విక్రమేణొపసంపన్నాస తేజొబలసమన్వితాః
4 అద చేమే మహాప్రాజ్ఞ శేరతే హి గతాసవః
మృతా ఇతి చ శబ్థొ ఽయం వర్తత్య ఏషు గతాసుషు
5 ఇమే మృతా నృపతయః పరాయశొ భీమవిక్రమాః
తత్ర మే సంశయొ జాతః కుతః సంజ్ఞా మృతా ఇతి
6 కస్య మృత్యుః కుతొ మృత్యుః కేన మృత్యుర ఇహ పరజాః
హరత్య అమరసంకాశ తన మే బరూహి పితామహ
7 [భీ]
పురా కృతయుగే తాత రాజాసీథ అవికమ్పకః
స శత్రువశమ ఆపన్నః సంగ్రామే కషీణవాహనః
8 తత్ర పుత్రొ హరిర నామ నారాయణ సమొ బలే
స శత్రుభిర హతః సంఖ్యే సబలః సపథానుగః
9 స రాజా శత్రువశగః పుత్రశొకసమన్వితః
యథృచ్ఛయాశాన్తి పరొ థథర్శ భువి నారథమ
10 స తస్మై సర్వమ ఆచస్త యదావృత్తం జనేశ్వరః
శత్రుభిర గరహణం సంఖ్యే పుత్రస్య మరణం తదా
11 తస్య తథ వచనం శరుత్వా నారథాద తపొధనః
ఆఖ్యానమ ఇథమ ఆచస్త పుత్రశొకాపహం తథా
12 రాజఞ శృణు సమాఖ్యానమ అథ్యేథం బహువిస్తరమ
యదావృత్తం శరుతం చైవ మయాపి వసుధాధిప
13 పరజాః సృష్ట్వా మహాతేజాః పరజా సర్గే పితామహః
అతీవ వృథ్ధా బహులా నామృష్యత పునః పరజాః
14 న హయ అన్తరమ అభూత కిం చిత కవ చిజ జన్తుభిర అచ్యుత
నిరుచ్ఛ్వాసమ ఇవొన్నథ్ధం తరైలొక్యమ అభవన నృప
15 తస్య చిన్తా సముత్పన్న సంహారం పరతి భూపతే
చిన్తయన నాధ్యగచ్ఛచ చ సంహారే హేతుకారణమ
16 తస్య రొషాన మహారాజ ఖేభ్యొ ఽగనిర ఉథతిష్ఠత
తేన సర్వథిశొ రాజన థథాహ స పితామహః
17 తతొ థివం భువం ఖం చ జగచ చ సచరాచరమ
థథాహ పావకొ రాజన భగవత కొపసంభవః
18 తత్రాథహ్యన్త భూతాని జఙ్గమాని ధరువాణి చ
మహతా కొపవేగేన కుపితే పరపితామహే
19 తతొ హరి జతః సదానుర వేథాధ్వర పతిః శివః
జగాథ శరణం థేవొ బరాహ్మణం పరవీరహా
20 తస్మిన్న అభిగతే సదానౌ పరజానాం హితకామ్యయా
అబ్రవీథ వరథొ థేవొ జవలన్న ఇవ తథా శివమ
21 కరవాణ్య అథ్య కం కామం వరార్హొ ఽసి మతొ మమ
కర్తా హయ అస్మి పరియం శమ్భొ తవ యథ ధృథి వర్తతే