శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 242

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 242)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షుక్ర]
యస్మాథ ధర్మాత పరొ ధర్మొ విథ్యతే నేహ కశ చన
యొ విశిష్టశ చ ధర్మేభ్యస తం భవాన పరబ్రవీతు మే
2 [వయాస]
ధర్మం తే సంప్రవక్ష్యామి పురాణమ ఋషిసంస్తుతమ
విశిష్టం సర్వధర్మేభ్యస తమ ఇహైకమనాః శృణు
3 ఇన్థ్రియాణి పరమాదీని బుథ్ధ్యా సంయమ్య యత్నతః
సర్వతొ నిష్పతిష్ణూని పితా బాలాన ఇవాత్మజాన
4 మనసశ చేన్థ్రియాణాం చ హయ ఐకాగ్ర్యం పరమం తపః
తజ జయాయః సర్వధర్మేభ్యః స ధర్మః పర ఉచ్యతే
5 తాని సర్వాణి సంధాయ మనః సస్దాని మేధయా
ఆత్మతృప్త ఇవాసీత బహు చిన్త్యమ అచిన్తయన
6 గొచరేభ్యొ నివృత్తాని యథా సదాస్యన్తి వేశ్మని
తథా తవమ ఆత్మనాత్మానం పరం థరక్ష్యసి శాశ్వతమ
7 సర్వాత్మానం మహాత్మానం విధూమమ ఇవ పావకమ
తం పశ్యన్తి మహాత్మానొ బరాహ్మణా యే మనీషిణః
8 యదా పుష్ప ఫలొపేతొ బహుశాఖొ మహాథ్రుమః
ఆత్మనొ నాభిజానీతే కవ మే పుష్పం కవ మే ఫలమ
9 ఏవమ ఆత్మా న జానీతే కవ గమిష్యే కుతొ నవ అహమ
అన్యొ హయ అత్రాన్తర ఆత్మాస్తి యః సర్వమ అనుపశ్యతి
10 జఞానథీపేన థీప్తేన పశ్యత్య ఆత్మానమ ఆత్మనా
థృష్ట్వా తవమ ఆత్మనాత్మానం నిరాత్మా భవ సర్వవిత
11 విముక్తః సర్వపాపేభ్యొ ముక్తత్వచ ఇవొరగః
పరాం బుథ్ధిమ అవాప్యేహ విపాప్మా విగతజ్వరః
12 సర్వతః సరొతసం ఘొరాం నథీం లొకప్రవాహినీమ
పఞ్చేన్థ్రియ గరాహవతీం మనఃసంకల్పరొధసమ
13 లొభమొహతృణఛన్నాం కామక్రొధసరీసృపామ
సత్యతీర్దానృత కషొభాం కరొధపఙ్కాం సరిథ వరామ
14 అవ్యక్తప్రభవాం శీఘ్రాం థుస్తరామ అకృతాత్మభిః
పరతరస్వ నథీం బుథ్ధ్యా కామగ్రాహసమాకులామ
15 సంసారసాగర గమాం యొనిపాతాల థుస్తరామ
ఆత్మజన్మొథ్భవాం తాత జిహ్వావర్తాం థురాసథామ
16 యాం తరన్తి కృతప్రజ్ఞా ధృతిమన్తొ మనీషిణః
తాం తీర్ణః సర్వతొ ముక్తొ విపూతాత్మాత్మవిచ ఛుచిః
17 ఉత్తమాం బుథ్ధిమ ఆస్దాయ బరహ్మభూయం గమిష్యసి
సంతీర్ణః సర్వసంక్లేశాన పరసన్నాత్మా వికల్మసః
18 భూమిష్ఠానీవ భూతాని పర్వతస్దొ నిశామయ
అక్రుధ్యన్న అప్రహృష్యంశ చ ననృశంస మతిస తదా
తతొ థరక్ష్యసి భూతానాం సర్వేషాం పరభవాప్యయౌ
19 ఏవం వై సర్వధర్మేభ్యొ విశిష్టం మేనిరే బుధాః
ధర్మం ధర్మభృతాం శరేష్ఠ మునయస తత్త్వథర్శినః
20 ఆత్మనొ ఽవయయినొ జఞాత్వా ఇథం పుత్రానుశాసనమ
పరయతాయ పరవక్తవ్యం హితాయానుగతాయ చ
21 ఆత్మజ్ఞానమ ఇథం గుహ్యం సర్వగుహ్యతమం మహత
అబ్రువం యథ అహం తాత ఆత్మసాక్షికమ అఞ్జసా
22 నైవ సత్రీ న పుమాన ఏతన నైవ చేథం నపుంసకమ
అథుఃఖమ అసుఖం బరహ్మభూతభవ్య భవాత్మకమ
23 నైతజ జఞాత్వా పుమాన సత్రీ వా పునర్భవమ అవాప్నుయాత
అభవ పరతిపత్త్యర్దమ ఏతథ వర్త్మ విధీయతే
24 అదా మతాని సర్వాణి న చైతాని యదా యదా
కదితాని మయా పుత్ర భవన్తి న భవన్తి చ
25 తత పరీతియుక్తేన గుణాన్వితేన; పుత్రేణ సత పుత్రగుణాన్వితేన
పృష్టొ హీథం పరీతిమతా హితార్దం; బరూయాత సుతస్యేహ యథ ఉక్తమ ఏతత