శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 241

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 241)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
సృజతే తు గుణాన సత్త్వం కషేత్రజ్ఞస తవ అనుతిష్ఠతి
గుణాన విక్రియతః సర్వాన ఉథాసీనవథ ఈశ్వరః
2 సవభావయుక్తం తత సర్వం యథ ఇమాం సృజతే గుణాన
ఊర్ణ నాభిర యదా సూత్రం సృజతే తన్తువథ గుణాన
3 పరధ్వస్తా న నివర్తన్తే పరవృత్తిర నొపలభ్యతే
ఏవమ ఏకే వయవస్యన్తి నివృత్తిర ఇతి చాపరే
4 ఉభయం సంప్రధార్యైతథ అధ్యవస్యేథ యదామతి
అనేనైవ విధానేన భవేథ గర్భశయొ మహాన
5 అనాథి నిధనం నిత్యమ ఆసాథ్య విచరేన నరః
అక్రుధ్యన్న అప్రహృష్యంశ చ నిత్యం విగతమత్సరః
6 ఇత్య ఏవం హృథయగ్రన్దిం బుథ్ధిచిన్తామయం థృధమ
అతీత్య సుఖమ ఆసీత అశొచంశ ఛిన్నసంశయః
7 తప్యేయుః పరచ్యుతాః పృద్వ్యా యదా పూర్ణాం నథీం నరాః
అవగాధా హయ అవిథ్వాంసొ విథ్ధి లొకమ ఇమం తదా
8 న తు తామ్యతి వై విథ్వాన సదలే చరతి తత్త్వవిత
ఏవం యొ విన్థతే ఽఽతమానం కేవలం జఞానమ ఆత్మనః
9 ఏవం బుథ్ధ్వా నరః సర్వాం భూతానామ ఆగతిం గతిమ
సమవేక్ష్య శనైః సమ్యగ లభతే శమమ ఉత్తమమ
10 ఏతథ వై జన్మ సామర్ద్యం బరాహ్మణస్య విశేషతః
ఆత్మజ్ఞానం శమశ చైవ పర్యాప్తం తత్పరాయనమ
11 ఏతథ బుథ్ధ్వా భవేథ బుథ్ధః కిమ అన్యథ బుథ్ధ లక్షణమ
విజ్ఞాయైతథ విముచ్యన్తే కృతకృత్యా మనీషిణః
12 న భవతి విథుషాం మహథ భయం; యథ అవిథుషాం సుమహథ భయం భవేత
న హి గతిర అధికాస్తి కస్య చిథ; భవతి హి యా విథుషః సనాతనీ
13 లొకమాతురమ అసూయతే జనస; తత తథ ఏవ చ నిరీక్ష్య శొచతే
తత్ర పశ్య కుశలాన అశొచతొ; యే విథుస తథ ఉభయం కృతాకృతమ
14 యత కరొత్య అనభిసంధి పూర్వకం; తచ చ నిర్నుథతి యత పురా కృతమ
న పరియం తథ ఉభయం న చాప్రియం; తస్య తజ జనయతీహ కుర్వతః