శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 233

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 233)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షుక్ర]
యథ ఇథం వేథ వచనం కురు కర్మ తయజేతి చ
కాం థిశం విథ్యయా యాన్తి కాం చ గచ్ఛన్తి కర్మణా
2 ఏతథ వై శరొతుమ ఇచ్ఛామి తథ భవాన పరబ్రవీతు మే
ఏతత తవ అన్యొన్యవైరూప్యే వర్తతే పరతికూలతః
3 [భీ]
ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచేథం పరాశర సుతః సుతమ
కర్మ విథ్యామయావ ఏతౌ వయాఖ్యాస్యామి కషరాక్షరౌ
4 యాం థిశం విథ్యయా యాన్తి యాం చ గచ్ఛన్తి కర్మణా
శృణుష్వైక మనాః పుత్ర గహ్వరం హయ ఏతథ అన్తరమ
5 అస్తి ధర్మ ఇతి పరొక్తం నాస్తీత్య అత్రైవ యొ వథేత
తస్య పక్షస్య సథృశమ ఇథం మమ భవేథ అద
6 థవావ ఇమావ అద పన్దానౌ యత్ర వేథాః పరతిష్ఠితాః
పరవృత్తి లక్షణొ ధర్మొ నివృత్తౌ చ సుభాసితః
7 కర్మణా బధ్యతే తన్తుర విథ్యయా తు పరముచ్యతే
తస్మాత కర్మ న కుర్వన్తి యతయః పారథర్శినః
8 కర్మణా జాయతే పరేత్య మూర్తిమాన సొథశాత్మకః
విథ్యయా జాయతే నిత్యమ అవ్యయొ హయ అవ్యయాత్మకః
9 కర్మ తవ ఏకే పరశంసన్తి సవల్ప బుథ్ధితరా నరాః
తేన తే థేహజాలాని రమయన్త ఉపాసతే
10 యే తు బుథ్ధిం పరాం పరాప్తా ధర్మనైపుణ్య థర్శినః
న తే కర్మ పరశంసన్తి కూపం నథ్యాం పిబన్న ఇవ
11 కర్మణః ఫలమ ఆప్నొతి సుఖథుఃఖే భవాభవౌ
విథ్యయా తథ అవాప్నొతి యత్ర గత్వా న శొచతి
12 యత్ర గత్వా న మరియతే యత్ర గత్వా న జాయతే
న జీర్యతే యత్ర గత్వా యత్ర గత్వా న వర్ధతే
13 యత్ర తథ బరహ్మ పరమమ అవ్యక్తమ అజరం ధరువమ
అవ్యాహతమ అనాయాసమ అమృతం చావియొగి చ
14 థవన్థ్వైర యత్ర న బాధ్యన్తే మానసేన చ కర్మణా
సమాః సర్వత్ర మైత్రాశ చ సర్వభూతహితే రతాః
15 విథ్యామయొ ఽనయః పురుషస తాత కర్మమయొ ఽపరః
విథ్ధి చన్థ్రమసం థర్శే సూక్ష్మయా కలయా సదితమ
16 తథ ఏతథ ఋషిణా పరొక్తం విస్తరేణానుమీయతే
నవజం శశినం థృష్ట్వా వక్రం తన్తుమ ఇవామ్బరే
17 ఏకాథశ వికారాత్మా కలా సంభారసంభృతః
మూర్తిమాన ఇతి తం విథ్ధి తాత కర్మ గుణాత్మకమ
18 థేవొ యః సంశ్రితస తస్మిన్న అబ్బిన్థుర ఇవ పుష్కరే
కషేత్రజ్ఞం తం విజానీయాన నిత్యం తయాగజితాత్మకమ
19 తమొ రజశ చ సత్త్వం చ విథ్ధి జీవ గుణాన ఇమాన
జీవమ ఆత్మగుణం విథ్యాథ ఆత్మానం పరమాత్మనః
20 సచేతనం జీవ గుణం వథన్తి; స చేష్టతే చేష్టయతే చ సర్వమ
తతః పరం కషేత్రవిథొ వథన్తి; పరావర్తయథ యొ భువనాని సప్త