శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 230

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 230)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
ఏషా పూర్వతరా వృత్తిర బరాహ్మణస్య విధీయతే
జఞానవాన ఏవ కర్మాణి కుర్వన సర్వత్ర సిధ్యతి
2 తత్ర చేన న భవేథ ఏవం సంశయః కర్మ నిశ్చయే
కిం ను కర్మ సవభావొ ఽయం జఞానం కర్మేతి వా పునః
3 తత్ర చేహ వివిత్సా సయాజ జఞానం చేత పురుషం పరతి
ఉపపత్త్యుపలబ్ధిభ్యాం వర్ణయిష్యామి తచ ఛృణు
4 పౌరుషం కారణం కే చిథ ఆహుః కర్మసు మానవాః
థైవమ ఏకే పరశంసన్తి సవభావం చాపరే జనాః
5 పౌరుషం కర్మ థైవం చ ఫలవృత్తి సవభావతః
తరయమ ఏతత పృదగ భూతమ అవివేకం తు కే చన
6 ఏవమ ఏతన న చాప్య ఏవమ ఉభే చాపి న చాప్య ఉభే
కర్మస్దాం విషమం బరూయుః సత్త్వస్దాః సమథర్శినః
7 తరేతాయాం థవాపరే చైవ కలిజాశ చ ససంశయాః
తపస్వినః పరశాన్తాశ చ సత్త్వస్దాశ చ కృతే యుగే
8 అపృదగ థర్శినః సర్వే ఋక సామసు యజుఃసుచ
కామథ్వేషౌ పృదగ థృష్ట్వా తపః కృత ఉపాసతే
9 తపొ ధర్మేణ సంయుక్తస తపొనిత్యః సుసంశితః
తేన సర్వాన అవాప్నొతి కామాన యాన మనసేచ్ఛతి
10 తపసా తథ అవాప్నొతి యథ భూత్వా సృజతే జగత
తథ భూతశ చ తతః సర్వొ భూతానాం భవతి పరభుః
11 తథ ఉక్తం వేథవాథేషు గహనం వేథ థర్శిభిః
వేథాన్తేషు పునర వయక్తం కరమయొగేన లక్ష్యతే
12 ఆరమ్భ యజ్ఞాః కషత్రస్య హవిర యజ్ఞా విశః సమృతాః
పరిచారయజ్ఞాః శూథ్రాశ చ జపయజ్ఞా థవిజాతయః
13 పరినిష్ఠిత కార్యొ హి సవాధ్యాయేన థవిజొ భవేత
కుర్యాథ అన్యన న వా కుర్యాన మైత్రొ బరాహ్మణ ఉచ్యతే
14 తరేతాథౌ సకలా వేథా యజ్ఞా వర్ణాశ్రమాస తదా
సంరొధాథ ఆయుషస తవ ఏతే వయస్యన్తే థవాపరే యుగే
15 థవాపరే విప్లవం యాన్తి వేథాః కలియుగే తదా
థృశ్యన్తే నాపి థృశ్యన్తే కలేర అన్తే పునః పునః
16 ఉత్సీథన్తి సవధర్మాశ చ తత్రాధర్మేణ పీడితాః
గవాం భూమేశ చ యే చాపామ ఓషధీనాం చ యే రసాః
17 అధర్మాన్తర్హితా వేథా వేథ ధర్మాస తదాశ్రమాః
విక్రియన్తే సవధర్మస్దా సదావరాణి చరాణి చ
18 యదా సర్వాణి భూతాని వృష్టిర భౌమాని వర్షతి
సృజతే సర్వతొ ఽఙగాని తదా వేథా యుగే యుగే
19 విసృతం కాలనానాత్వమ అనాథి నిధనం చ యత
కీర్తితం తత పురస్తాన మే యతః సంయాన్తి యాన్తి చ
20 ధాతేథం పరభవ సదానం భూతానాం సంయమొ యమః
సవభావేన పరవర్తన్తే థవన్థ్వసృష్టాని భూరిశః
21 సర్గః కాలొ ధృతిర వేథాః కర్తా కార్యం కరియాఫలమ
ఏతత తే కదితం తాత యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి