శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 229

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 229)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
అద జఞానప్లవం ధీరొ గృహీత్వా శాన్తిమ ఆస్దితః
ఉన్మజ్జంశ చ నిమజ్జంశ చ జఞానమ ఏవాభిసంశ్రయేత
2 [షుక్ర]
కిం తజ జఞానమ అదొ విథ్యా యయా నిస్తరతి థవయమ
పరవృత్తి లక్షణొ ధర్మొ నివృత్తిర ఇతి చైవ హి
3 [వయాస]
యస తు పశ్యేత సవభావేన వినాభవమ అచేతనః
పుష్యతే చ పునః సర్వాన పరజ్ఞయా ముక్తహేతుకః
4 యేషాం చైకాన్త భావేన సవభవః కారణం మతమ
పూత్వా తృణబుసీకాం వై తే లభన్తే న కిం చన
5 యే చైనం పక్షమ ఆశ్రిత్య వర్తయన్త్య అల్పచేతసః
సవభావం కారణం జఞాత్వా న శరేయః పరాప్నువన్తి తే
6 సవభావొ హి వినాశాయ మొహకర్మ మనొ భవః
నిరుక్తమ ఏతయొర ఏతత సవభావపరభావయొః
7 కృష్యాథీని హి కర్మాణి సస్యసంహరణాని చ
పరజ్ఞావథ్భిః పరకౢప్తాని యానాసనగృహాణి చ
8 ఆక్రీథానాం గృహాణాం చ గథానామ అగథస్య చ
పరజ్ఞావన్తః పరవక్తారొ జఞానవథ్భిర అనుష్ఠితాః
9 పరజ్ఞా సంయొజయత్య అర్దైః పరజ్ఞా శరేయొ ఽధిగచ్ఛతి
రాజానొ భుఞ్జతే రాజ్యం పరజ్ఞయా తుల్యలక్షణాః
10 పారావర్యం తు భూతానాం జఞానేనైవొపలభ్యతే
విథ్యయా తాత సృష్టానాం విథ్యైవ పరమా గతిః
11 భూతానాం జన్మ సర్వేషాం వివిధానాం చతుర్విధమ
జరయ్వ అన్థమ అదొథ్భేథం సవేథం చాప్య ఉపలక్షయేత
12 సదావరేభ్యొ విశిష్టాని జఙ్గమాన్య ఉపలక్షయేత
ఉపపన్నం హి యచ చేష్టా విశిష్యేత విశేష్యయొః
13 ఆహుర థవిబహు పాథాని జఙ్గమాని థవయాని చ
బహు పాథ్భ్యొ విశిష్టాని థవిపాథాని బహూన్య అపి
14 థవిపథాని థవయాన్య ఆహుః పార్దివానీతరాణి చ
పార్దివాని విశిష్టాని తాని హయ అన్నాని భుఞ్జతే
15 పార్దివాని థవయాన్య ఆహుర మధ్యమాన్య ఉత్తమాని చ
మధ్యమాని విశిష్టాని జాతిధర్మొపధారణాత
16 మధ్యమాని థవయాన్య ఆహుర ధర్మజ్ఞానీతరాణి చ
ధర్మజ్ఞాని విశిష్టాని కార్యాకార్యొపధారణాత
17 ధర్మజ్ఞాని థవయాన్య ఆహుర వేథజ్ఞానీతరాణి చ
వేథజ్ఞాని విశిష్టాని వేథొ హయ ఏషు పరతిష్ఠితః
18 వేథజ్ఞాని థవయాన్య ఆహుః పరవక్తౄణీతరాణి చ
పరవక్తౄణి విశిష్టాని సర్వధర్మొపధారణాత
19 విజ్ఞాయన్తే హి యైర వేథాః సర్వధర్మక్రియా ఫలాః
సయజ్ఞాః సఖిలా వేథాః పరవక్తృభ్యొ వినిఃసృతాః
20 పరవక్తౄణి థవయాన్య ఆహుర ఆత్మజ్ఞానీతరాణి చ
ఆత్మజ్ఞాని విశిష్టాని జన్మాజన్మొపధారణాత
21 ధర్మథ్వయం హి యొ వేథ స సర్వః సర్వధర్మవిథ
స తయాగీ సత్యసంకల్పః స తు కషాన్తః స ఈశ్వరః
22 ధర్మజ్ఞానప్రతిష్ఠం హి తం థేవా బరాహ్మణం విథుః
శబ్థబ్రహ్మణి నిష్ణాతం పరే చ కృతనిశ్చయమ
23 అన్తఃస్దం చ బహిష్ఠం చ యే ఽధియజ్ఞాధివైవతమ
జానన్తి తాన నమస్యామస తే థేవాస తాత తే థవిజాః
24 తేషు విశ్వమ ఇథం భూతం సాగ్రం చ జగథ ఆహితమ
తేషాం మాహాత్మ్యభావస్య సథృశం నాస్తి కిం చన
25 ఆథిం తే నిధనం చైవ కర్మ చాతీత్య సర్వశః
చతుర్విధస్య భూతస్య సర్వస్యేశాః సవయమ్భువః