శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 223)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
పరియః సర్వస్య లొకస్య సర్వసత్త్వాభినన్థితా
గుణైః సర్వైర ఉపేతశ చ కొ నవ అస్తి భువి మానవః
2 [భీ]
అత్ర తే వర్తయిష్యామి పృచ్ఛతొ భరతర్షభ
ఉగ్రసేనస్య సంవాథం నారథే కేశవస్య చ
3 [ఉగ్రసేన]
పశ్య సంకల్పతే లొకొ నారథస్య పరకీర్తనే
మన్యే స గుణసంపన్నొ బరూహి తన మమ పృచ్ఛతః
4 [వాసుథేవ]
కుకురాధిప యాన మన్యే శృణు తాన మే వివక్షతః
నారథస్య గుణాన సాధూన సంక్షేపేణ నరాధిప
5 న చారిత్రనిమిత్తొ ఽసయాహంకారొ థేహపాతనః
అభిన్న శరుతచారిత్రస తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
6 తపస్వీ నారథొ బాధం వాచి నాస్య వయతిక్రమః
కామథ వా యథి వా లొభాత తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
7 అధ్యాత్మవిధితత్త్వజ్ఞః కషాన్తః శక్తొ జితేన్థ్రియః
ఋజుశ చ సత్యవాథీ చ తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
8 తేజసా యశసా బుథ్ధ్యా నయేన వినయేన చ
జన్మనా తపసా వృథ్ధస తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
9 సుఖశీలః సుసంభొగః సుభొజ్యః సవాథరః శుచిః
సువాక్యశ చాప్య అనీర్ష్యశ చ తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
10 కల్యానం కురుతే బాధం పాపమ అస్మిన న విథ్యతే
న పరీయతే పరాన అర్దైస తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
11 వేథశ్రుతిభిర ఆఖ్యానైర అర్దాన అభిజిగీసతే
తితిక్షుర అనవజ్ఞశ చ తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
12 సమత్వాథ ధి పరియొ నాస్తి నాప్రియశ చ కదం చన
మనొ ఽనుకూల వాథీ చ తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
13 బహుశ్రుతశ చైత్రకదః పణ్డితొ ఽనలసొ ఽశదః
అథీనొ ఽకరొధనొ ఽలుబ్ధస తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
14 నార్దే న ధర్మే కామే వా భూతపూర్వొ ఽసయ విగ్రహః
థొషాశ చాస్య సముచ్ఛిన్నాస తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
15 థృధ భక్తిర అనిన్థ్యాత్మా శరుతవాన అనృశంసవాన
వీతసంమొహ థొషశ చ తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
16 అసక్తః సర్వసఙ్గేషు సక్తాత్మేవ చ లక్ష్యతే
అథీర్ఘసంశయొ వాగ్మీ తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
17 సమాధిర నాస్య మానార్దే నాత్మానం సతౌతి కర్హి చిత
అనీర్ష్యుర థృధ సంభాసస తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
18 లొకస్య వివిధం వృత్తం పరకృతేశ చాప్య అకుత్సయన
సంసర్గవిథ్యా కుశలస తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
19 నాసూయత్య ఆగమం కం చిత సవం తపొ నొపజీవతి
అవన్ధ్య కాలొ వశ్యాత్మా తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
20 కృతశ్రమః కృతప్రజ్ఞొ న చ తృప్తః సమాధితః
నియమస్దొ ఽపరమత్తశ చ తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
21 సాపత్రపశ చ యుక్తశ చ సునేయః శరేయసే పరైః
అభేత్తా పరగుహ్యానాం తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
22 న హృష్యత్య అర్దలాభేషు నాలాభేషు వయదత్య అపి
సదిరబుథ్ధిర అసక్తాత్మా తస్మాత సర్వత్ర పూజితః
23 తం సర్వగుణ సంపన్నం థక్షం శుచిమ అకాతరమ
కాలజ్ఞం చ నయజ్ఞం చ కః పరియం న కరిష్యతి