శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 219

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 219)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
అత్రైవొథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
శతక్రతొశ చ సంవాథం నముచేశ చ యుధిష్ఠిర
2 శరియా విహీనమ ఆసీనమ అక్షొభ్యమ ఇవ సాగరమ
భవాభవజ్ఞం భూతానామ ఇత్య ఉవాచ పురన్థరః
3 బథ్ధః పాశైశ చయుతః సదానాథ థవిషతాం వశమ ఆగతః
శరియా విహీనొ నముచే శొచస్య ఆహొ న శొచసి
4 [నముచి]
అనవాప్యం చ శొకేన శరీరం చొపతప్యతే
అమిత్రాశ చ పరహృష్యన్తి నాస్తి శొకే సహాయతా
5 తస్మాచ ఛక్ర న శొచామి సర్వం హయ ఏవేథమ అన్తవత
సంతాపాథ భరశ్యతే రూపం ధర్మశ చైవ సురేశ్వర
6 వినీయ ఖలు తథ్థుఃఖమ ఆగతాం వైమనస్యజమ
ధయాతవ్యం మనసా హృథ్యం కల్యానం సంవిజానతా
7 యదా యదా హి పురుషః కల్యానే కురుతే మనః
తథైవాస్య పరసీథన్తి సర్వార్దా నాత్ర సంశయః
8 ఏకః శాస్తా న థవితీయొ ఽసతి శాస్తా; గర్భే శయానం పురుషం శాస్తి శాస్తా
తేనానుశిష్టః పరవనాథ ఇవొథకం; యదా నియుక్తొ ఽసమి తదా వహామి
9 భావాభావావ అభిజానన గరీయొ; జానామి శరేయొ న తు తత కరొమి
ఆశాసు ధర్మ్యాః సుహృథాం సుకుర్వన; యదా నియుక్తొ ఽసమి తదా వహామి
10 యదా యదాస్య పరాప్తవ్యం పరాప్నొత్య ఏవ తదా తదా
భవితవ్యం యదా యచ చ భవత్య ఏవ తదా తదా
11 యత్ర యత్రైవ సంయుక్తే ధాతా గర్భం పునః పునః
తత్ర తత్రైవ వసతి న యత్ర సవయమ ఇచ్ఛతి
12 భావొ యొ ఽయమ అనుప్రాప్తొ భవితవ్యమ ఇథం మమ
ఇతి యస్య సథా భావొ న స ముహ్యేత కథా చన
13 పర్యాయైర హన్యమానానామ అభియొక్తా న విథ్యతే
థుఃఖమ ఏతత తు యథ థవేష్టా కర్తాహమ ఇతి మన్యతే
14 ఋషీంశ చ థేవాంశ చ మహాసురాంశ చ; తరైవిథ్య వృథ్ధాంశ చ వనే మునీంశ చ
కాన నాపథొ నొపనమన్తి లొకే; పరావరజ్ఞాస తు న సంభ్రమన్తి
15 న పణ్డితః కరుధ్యతి నాపి సజ్జతే; న చాపి సంసీథతి న హృష్యతి
న చార్దకృచ్ఛ్రవ్యసనేషు శొచతి; సదితః పరకృత్యా హిమవాన ఇవాచలః
16 యమ అర్దసిథ్ధిః పరమా న హర్షయేత; తదైవ కాలే వయసనం న మొహయేత
సుఖం చ థుఃఖం చ తదైవ మధ్యమం; నిషేవతే యః స ధురంధరొ నరః
17 యాం యామ అవస్దాం పురుషొ ఽధిగచ్ఛేత; తస్యాం రమేతాపరితప్యమానః
ఏవం పరవృథ్ధం పరనుథేన మనొజం; సంతాపమ ఆయాస కరం శరీరాత
18 తత సథః స పరిషత సభాసథః; పరాప్య యొ న కురుతే సభా భయమ
ధర్మతత్త్వమ అవగహ్య బుథ్ధిమాన; యొ ఽభయుపైతి స పుమాన ధురంధరః
19 పరాజ్ఞస్య కర్మాణి థురన్వయాని; న వై పరాజ్ఞొ ముహ్యతి మొహకాలే
సదనాచ చయుతశ చేన న ముమొహ గౌతమస; తావత కృచ్ఛ్రామ ఆపథం పరాప్య వృథ్ధః
20 న మన్త్రబలవీర్యేణ పరజ్ఞయా పౌరుషేణ వా
అలభ్యం లభతే మర్త్యస తత్ర కా పరిథేవనా
21 యథ ఏవమ అనుజాతస్య ధాతారొ విథధుః పురా
తథ ఏవానుభవిష్యామి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి
22 లబ్ధవ్యాన్య ఏవ లభతే గన్తవ్యాన్య ఏవ గచ్ఛతి
పరాప్తవ్యాన్య ఏవ పరాప్నొతి థుఃఖాని చ సుఖాని చ
23 ఏతథ విథిత్వా కార్త్స్న్యేన యొ న ముహ్యతి మానవః
కుశలః సుఖథుఃఖేషు స వై సర్వధనేశ్వరః