శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 218

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 218)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
శతక్రతుర అదాపశ్యథ బలేర థీప్తాం మహాత్మనః
సవరూపిణీం శరీరాథ ధి తథా నిష్క్రామతీం శరియమ
2 తాం థీప్తాం పరభయా థృష్ట్వా భగవాన పాకశాసనః
విస్మయొత్ఫుల్లనయనొ బలిం పప్రచ్ఛ వాసవః
3 బలే కేయమ అపక్రాన్తా రొచమానా శిఖన్థినీ
తవత్తః సదితా సకేయూరా థీప్యమానా సవతేజసా
4 [బలి]
న హీమామ ఆసురీం వేథ్మి న థైవీం న చ మానుషీమ
తవమ ఏవైనాం పృచ్ఛ మా వా యదేష్టం కురు వాసవ
5 [షక్ర]
కా తవం బలేర అపక్రాన్తా రొచమానా శిఖన్థినీ
అజానతొ మమాచక్ష్వ నామధేయం శుచిస్మితే
6 కా తవం తిష్ఠసి మాయేవ థీప్యమానా సవతేజసా
హిత్వా థైత్యేశ్వరం సుభ్రు తన మమాచక్ష్వ తత్త్వతః
7 [షరీ]
న మా విరొచనొ వేథ న మా వైరొచనొ బలిః
ఆహుర మాం థుఃసహేత్య ఏవం విధిత్సేతి చ మాం విథుః
8 భూతిర లక్ష్మీతి మామ ఆహుః శరీర ఇత్య ఏవం చ వాసవ
తవం మాం శక్ర న జానీసే సర్వే థేవా న మాం విథుః
9 [షక్ర]
కిమ ఇథం తవం మమ కృతే ఉతాహొ బలినః కృతే
థుఃసహే విజహాస్య ఏనం చిరసంవాసినీ సతీ
10 [షరీ]
న ధాతా న విధాతా మాం విథధాతి కదం చన
కాలస తు శక్ర పర్యాయాన మైనం శక్రావమన్యదాః
11 [షక్ర]
కదం తవయా బలిస తయక్తః కిమర్దం వా శిఖన్థిని
కదం చ మాం న జహ్యాస తవం తన మే బరూహి శుచిస్మితే
12 [షరీ]
సత్యే సదితాస్మి థానే చ వరతే తపసి చైవ హి
పరాక్రమే చ ధర్మే చ పరాచీనస తతొ బలిః
13 బరహ్మణ్యొ ఽయం సథా భూత్వా సత్యవాథీ జితేన్థ్రియః
అభ్యసూయథ బరాహ్మణాన వై ఉచ్ఛిష్టశ చాస్పృశథ ఘృతమ
14 యజ్ఞశీలః పురా భూత్వా మామ ఏవ యజతేత్య అయమ
పరొవాచ లొకాన మూఢాత్మా కాలేనొపనిపీథితః
15 అపాకృతా తతః శక్ర తవయి వత్స్యామి వాసవ
అప్రమత్తేన ధార్యాస్మి తపసా విక్రమేణ చ
16 [షక్ర]
అస్తి థేవమనుష్యేషు సర్వభూతేషు వా పుమాన
యస తవామ ఏకొ విషహితుం శక్నుయాత కమలాలయే
17 [షరీ]
నైవ థేవొ న గన్ధర్వొ నాసురొ న చ రాక్షసః
యొ మామ ఏకొ విషహితుం శక్తః కశ చిత పురంథర
18 [షక్ర]
తిష్ఠేదా మయి నిత్యం తవం యదా తథ బరూహి మే శుభే
తత కరిష్యామి తే వాక్యమ ఋతం తవం వక్తుమ అర్హసి
19 [షరీ]
సదాస్యామి నిత్యం థేవేన్థ్ర యదా తవయి నిబొధ తత
విధినా వేథ థృష్టేన చతుర్ధా విభజస్వ మామ
20 [షక్ర]
అహం వై తవా నిధాస్యామి యదాశక్తి యదాబలమ
న తు మే ఽతిక్రమః సయాథ వై సథా లక్ష్మితవాన్తికే
21 భూమిర ఏవ మనుష్యేషు ధారణీ భూతభావినీ
సా తే పాథం తితిక్షేత సమహా హీతి మే మతిః
22 [షరీ]
ఏష మే నిహితః పాథొ యొ ఽయం భూమౌ పరతిష్ఠితః
థవితీయం శక్ర పాథం మే తస్మాత సునిహితం కురు
23 [షక్ర]
ఆప ఏవ మనుష్యేషు థరవన్త్యః పరిచారికాః
తాస తే పాథం తితిక్షన్తామ అలమ ఆపస తితిక్షితుమ
24 [షరీ]
ఏష మే నిహితః పాథొ యొ ఽయమ అప్సు పరతిష్ఠితః
తృతీయం శక్ర పాథం మే తస్మాత సునిహితం కురు
25 [షక్ర]
యస్మిన థేవాశ చ యజ్ఞాశ చ యస్మిన వేథాః పరతిష్ఠితాః
తృతీయం పాథమ అగ్నిస తే సుధృతం ధారయిష్యతి
26 [షరీ]
ఏష మే నిహితం పాథొ యొ ఽయమ అగ్నౌ పరతిష్ఠితః
చతుర్దం శక్ర పాథం మే తస్మాత సునిహితం కురు
27 [షక్ర]
యే వై సన్తొ మనుష్యేషు బరహ్మణ్యాః సత్యవాథినః
తే తే పాథం తితిక్షన్తామ అలం సన్తస తితిక్షితుమ
28 [షరీ]
ఏష మే నిహితః పాథొ యొ ఽయం సత్సు పరతిష్ఠితమ
ఏవం వినిహితాం శక్ర భూతేషు పరిధత్స్వ మామ
29 [షక్ర]
భూతానామ ఇహ వై యస తవా మయా వినిహితాం సతీమ
ఉపహన్యాత స మే థవిష్యాత తదా శృణ్వన్తు మే వచః
30 [భీ]
తతస తయక్తః శరియా రాజా థైత్యానాం బలిర అబ్రవీత
యావత పురస్తాత పరతపేత తావథ వై థక్షిణాం థిశమ
31 పశ్చిమాం తావథ ఏవాపి తదొథీచీం థివాకరః
తదా మధ్యంథినే సూర్యొ అస్తమ ఏతి యథా తథా
పునర థేవాసురం యుథ్ధం భావి జేతాస్మి వస తథా
32 సర్వాఁల లొకాన యథాథిత్య ఏకస్దస తాపయిష్యతి
తథా థేవాసురే యుథ్ధే జేతాహం తవాం శతక్రతొ
33 [షక్ర]
బరహ్మణాస్మి సమాథిష్టొ న హన్తవ్యొ భవాన ఇతి
తేన తే ఽహం బలే వజ్రం న విముఞ్చామి మూర్ధని
34 యదేష్టం గచ్ఛ థైత్యేన్థ్ర సవస్తి తే ఽసతు మహాసుర
ఆథిత్యొ నావతపితా కథా చిన మధ్యతః సదితః
35 సదాపితొ హయ అస్య సమయః పూర్వమ ఏవ సవయమ్భువా
అజస్రం పరియాత్య ఏష సత్యేనావతపన పరజాః
36 అయనం తస్య షణ మాసా ఉత్తరం థక్షిణం తదా
యేన సంయాతి లొకేషు శీతొష్ణే విసృజన రవిః
37 [భీ]
ఏవమ ఉక్తస తు థైత్యేన్థ్రొ బలిర ఇన్థ్రేణ భారత
జగామ అథక్షిణామ ఆశామ ఉథీచీం తు పురంథరః
38 ఇత్య ఏతథ బలినా గీతమ అనహంకార సంజ్ఞితమ
వాక్యం శరుత్వా సహస్రాక్షః ఖమ ఏవారురుహే తథా