శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 214

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 214)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
థవిజాతయొ వరతొపేతా యథ ఇథం భుఞ్జతే హవిః
అన్నం బరాహ్మణ కామాయ కదమ ఏతత పితామహ
2 [భీ]
అవేథొక్త వరతొపేతా భుఞ్జానాః కార్యకారిణః
వేథొక్తేషు చ భుఞ్జానా వరతలుప్తా యుధిష్ఠిర
3 [య]
యథ ఇథం తప ఇత్య ఆహుర ఉపవాసం పృదగ్జనాః
ఏతత తపొ మహారాజ ఉతాహొ కిం తపొ భవేత
4 [భీ]
మాసపక్షొపవాసేన మన్యన్తే యత తపొ జనాః
ఆత్మతన్త్రొపఘాతః స న తపస తత సతాం మతమ
తయాగశ చ సన్నతిశ చైవ శిష్యతే తప ఉత్తమమ
5 సథొపవాసీ చ భవేథ బరహ్మచారీ సథైవ చ
మునిశ చ సయాత సథా విప్రొ థైవతం చ సథా భజేత
6 కుతుమ్బికొ ధర్మకామః సథా సవప్నశ చ భారత
అమాంసాశీ సథా చ సయాత పవిత్రం చ సథా జపేత
7 అమృతాశీ సథా చ సయాన న చ సయాథ విషభొజనః
విఘసాశీ సథా చ సయాత సథా చైవాతిది పరియః
8 [య]
కదం సథొపవాసీ సయాథ బరహ్మచారీ కదం భవేత
విఘసాశీ కదం చ సయాత సథా చైవాతిది పరియః
9 [భీ]
అన్తరా పరాతర ఆశం చ సాయమ ఆశం తదైవ చ
సథొపవాసీ చ భవేథ యొ న భుఙ్క్తే కదం చన
10 భార్యాం గచ్ఛన బరహ్మచారీ ఋతౌ భవతి బరాహ్మణః
ఋతవాథీ సథా చ సయాజ జఞాననిత్యశ చ యొ నరః
11 అభక్షయన వృదా మాంసమ అమాంసాశీ భవత్య ఉత
థాననిత్యః పవిత్రశ చ అస్వప్నశ చ థివా సవపన
12 భృత్యాతిదిషు యొ భుఙ్క్తే భుక్తవత్సు సథా స హ
అమృతం సకలం భుఙ్క్త ఇతి విథ్ధి యుధిష్ఠిర
13 అభుక్తవత్సు నాశ్నానః సతతం యస తు వై థవిజః
అభొజనేన తేనాస్య జితః సవర్గొ భవత్య ఉత
14 థేవతాభ్యః పితృభ్యశ చ భృత్యేభ్యొ ఽతిదిభిః సహ
అవశిష్టం తు యొ ఽశనాతి తమ ఆహుర విఘసాసినమ
15 తేషాం లొకా హయ అపర్యన్తాః సథనే బరహ్మణా సహ
ఉపస్దితాశ చాప్సరొభిః పరియాన్తి థివౌకసః
16 థేవతాభిశ చ యే సార్ధం పితృభిశ చొపభుఞ్జతే
రమన్తే పుత్రపౌత్రైశ చ తేషాం గతిర అనుత్తమా