శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 213)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిం కుర్వన సుఖమ ఆప్నొతి కిం కుర్వన థుఃఖమ ఆప్నుతే
కిం కుర్వన నిర్భయొ లొకే సిథ్ధశ చరతి భారత
2 [భీ]
థమమ ఏవ పరశంసన్తి వృథ్ధాః శరుతిసమాధయః
సర్వేషామ ఏవ వర్ణానాం బరాహ్మణస్య విశేషతః
3 నాథాన్తస్య కరియా సిథ్ధిర యదావథ ఉపలభ్యతే
కరియా తపశ చ వేథాశ చ థమే సర్వం పరతిష్ఠితమ
4 థమస తేజొ వర్ధయతి పవిత్రం థమ ఉచ్యతే
విపాప్మా నిర్భయొ థాన్తః పురుషొ విన్థతే మహత
5 సుఖం థాన్తః పరస్వపితి సుఖం చ పరతిబుధ్యతే
సుఖం లొకే విపర్యేతి మనశ చాస్య పరసీథతి
6 తేజొ థమేన ధరియతే న తత తీక్ష్ణొ ఽధిగచ్ఛతి
అమిత్రాంశ చ బహూన నిత్యం పృదగ ఆత్మని పశ్యతి
7 కరవ్యాథ్భ్య ఇవ భూతానామ అథాన్తేభ్యః సథా భయమ
తేషాం విప్రతిషేధార్దం రాజా సృష్టః సవయమ్భువా
8 ఆశ్రమేషు చ సర్వేషు థమ ఏవ విశిష్యతే
యచ చ తేషు ఫలం ధర్మే భూయొ థాన్తే తథ ఉచ్యతే
9 తేషాం లిఙ్గాని వక్ష్యామి యేషాం సముథయొ థమః
అకార్పణ్యమ అసంరమ్భః సంతొషః శరథ్థధానతా
10 అక్రొధ ఆర్జవం నిత్యం నాతివాథొ న మానితా
గురు పూజానసూయా చ థయా భూతేష్వ అపైశునమ
11 జనవాథమృషా వాథస్తుతి నిన్థా వివర్జనమ
సాధు కామశ చాస్పృహయన్న ఆయాతి పరత్యయం నృషు
12 అవైరకృత సూపచారః సమొ నిన్థా పరశంసయొః
సువృత్తః శీలసంపన్నః పరసన్నాత్మాత్మవాన బుధః
పరాప్య లొకే చ సత్కారం సవర్గం వై పరేత్య గచ్ఛతి
13 సర్వభూతహితే యుక్తొ న సమయాథ థవేష్టి వై జనమ
మహాహ్రథ ఇవాక్షొభ్య పరజ్ఞా తృప్తః పరసీథతి
14 అభయం సర్వభూతేభ్యః సర్వేషామ అభయం యతః
నమస్యః సర్వభూతానాం థాన్తొ భవతి జఞానవాన
15 న హృష్యతి మహత్య అర్దే వయసనే చ న శొచతి
స వై పరిమిత పరజ్ఞః స థాన్తొ థవిజ ఉచ్యతే
16 కర్మభిః శరుతసంపన్నః సథ్భిర ఆచరితైః శుభైః
సథైవ థమసంయుక్తస తస్య భుఙ్క్తే మహత ఫలమ
17 అనసూయా కషమా శాన్తిః సంతొషః పరియవాథితా
సత్యం థానమ అనాయాసొ నైష మార్గొ థురాత్మనామ
18 కామక్రొధౌ వశే కృత్వా బరహ్మచారీ జితేన్థ్రియః
విక్రమ్య ఘొరే తపసి బరాహ్మణః సంశితవ్రతః
కాలాకాఙ్క్షీ చరేల లొకాన నిరపాయ ఇవాత్మవాన