శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 202

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 202)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
పితామహ మహాప్రాజ్ఞ యుధి సత్యపరాక్రమ
శరొతుమ ఇచ్ఛామి కార్త్స్న్యేన కృష్ణమ అవ్యయమ ఈశ్వరమ
2 యచ చాస్య తేజః సుమహథ యచ చ కర్మ పురాతనమ
తన మే సర్వం యదాతత్త్వం పరబ్రూహి భరతర్షభ
3 తిర్యగ్యొనిగతం రూపం కదం ధారితవాన హరిః
కేన కార్యవిసర్గేణ తన మే బరూహి పితామహ
4 [భీ]
పురాహం మృగయాం యాతొ మార్కన్థేయాశ్రమే సదితః
తత్రాపశ్యం మునిగణాన సమాసీనాన సహస్రశః
5 తతస తే మధుపర్కేణ పూజాం చక్రుర అదొ మయి
పరతిగృహ్య చ తాం పూజాం పరత్యనన్థమ ఋషీన అహమ
6 కదైషా కదితా తత్ర కశ్యపేన మహర్షిణా
మనః పరహ్లాథినీం థివ్యాం తామ ఇహైకమనాః శృణు
7 పురా థానవముఖ్యాహి కరొధలొభ సమన్వితాః
బలేన మత్తాః శతశొ నరకాథ్యా మహాసురాః
8 తదైవ చాన్యే బహవొ థానవా యుథ్ధథుర్మథాః
న సహన్తే సమ థేవానాం సమృథ్ధిం తామ అనుత్తమామ
9 థానవైర అర్థ్యమానాస తు థేవా థేవర్షయస తదా
న శర్మ లేభిరే రాజన విశమానాస తతస తతః
10 పృదివీం చార్తరూపాం తే సమపశ్యన థివౌకసః
థానవైర అభిసంకీర్ణాం ఘొరరూపైర మహాబలైః
భారార్తామ అపకృష్టాం చ థుఃఖితాం సంనిమజ్జతీమ
11 అదాథితేయాః సంస్త్రస్తా బరహ్మాణమ ఇథమ అబ్రువన
కదం శక్యామహే బరహ్మన థానవైర ఉపమర్థనమ
12 సవయమ్భూస తాన ఉవాచేథం నిసృష్టొ ఽతర విధిర మయా
తే వరేణాభిసంమత్తా బలేన చ మథేన చ
13 నావభొత్స్యన్తి సంమూఢా విష్ణుమ అవ్యక్తథర్శనమ
వరాహరూపిణం థేవమ అధృష్యమ అమరైర అపి
14 ఏష వేగేన గత్వా హి యత్ర తే థానవాధమాః
అన్తర భూమిగతా ఘొరా నివసన్తి సహస్రశః
శమయిష్యతి శరుత్వా తే జహృషుః సురసత్తమాః
15 తతొ విష్ణుర మహాతేజా వారాహం రూపమ ఆశ్రితః
అన్తర భూమిం సంప్రవిశ్య జగామ అథితిజాన పరతి
16 థృష్ట్వా చ సహితాః సర్వే థైత్యాః సత్త్వమ అమానుషమ
పరసహ్య సహసా సర్వే సంతస్దుః కాలమొహితాః
17 సర్వే చ సమభిథ్రుత్య వరాహం జగృహుః సమమ
సంక్రుథ్ధాశ చ వరాహం తం వయకర్షన్త సమన్తతః
18 థానవేన్థ్రా మహాకాయా మహావీర్యా బలొచ్ఛ్రితాః
నాశక్నువంశ చ కిం చిత తే తస్య కర్తుం తథా విభొ
19 తతొ ఽగమన విస్మయం తే థానవేన్థ్రా భయాత తథా
సంశయం గతమ ఆత్మానం మేనిరే చ సహస్రశః
20 తతొ థేవాథి థేవః స యొగాత్మా యొగసారదిః
యొగమ ఆస్దాయ భగవాంస తథా భరతసత్తమ
21 విననాథ మహానాథం కషొభయన థైత్యథానవాన
సంనాథితా యేన లొకాః సర్వాశ చైవ థిశొ థశ
22 తేన సంనాథశబ్థేన లొకాః సంక్షొభమ ఆగమన
సంభ్రన్తాశ చ థిశః సర్వా థేవాః శక్రపురొగమాః
23 నిర్విచేష్టం జగచ చాపి బభూవాతిభృశం తథా
సదావరం జఙ్గమం చైవ తేన నాథేన మొహితమ
24 తతస తే థానవాః సర్వే తేన శబ్థేన భీసితాః
పేతుర గతాసవశ చైవ విష్ణుతేజొ విమొహితాః
25 రసాతల గతాంశ చైవ వరాహస తరిథశథ్విషః
ఖురైః సంథారయామ ఆస మాంసమేథొ ఽసది సంచయమ
26 నాథేన తేన మహతా సనాతన ఇతి సమృతః
పథ్మనాభొ మహాయొగీ భూతాచార్యః స భూతరాజ
27 తతొ థేవగణాః సర్వే పితామహమ ఉపాబ్రువన
నాథొ ఽయం కీథృశొ థేవ నైనం విథ్మ వయం విభొ
కొ ఽసౌ హి కస్య వా నాథొ యేన విహ్వలితం జగత
28 ఏతస్మిన్న అన్తరే విష్ణుర వారాహం రూపమ ఆస్దితః
ఉథతిష్ఠన మహాథేవః సతూయమానొ మహర్షిభిః
29 [పితామహ]
నిహత్య థానవ పతీన మాహా వర్ష్మా మహాబలః
ఏష థేవొ మహాయొగీ భూతాత్మా భూతభావనః
30 సర్వభూతేశ్వరొ యొగీ యొనిర ఆత్మా తదాత్మనః
సదిరీ భవత కృష్ణొ ఽయం సర్వపాపప్రనాశనః
31 కృత్వా కర్మాతిసాధ్వ ఏతథ అశక్యమ అమితప్రభుః
సమాయాతః సవమ ఆత్మానం మహాభాగొ మహాథ్యుతిః
పథ్మనాభొ మహాయొగీ భూతాత్మా భూతభావనః
32 న సంతాపొ న భీః కార్యా శొకొ వా సురసత్తమాః
విధిర ఏష పరభావశ చ కాలః సంక్షయ కారకః
లొకాన ధారయతానేన నాథొ ముక్తొ మహాత్మనా
33 స ఏవ హి మహాభాగః సర్వలొకనమస్కృతః
అచ్యుతః పున్థరీకాక్షః సర్వభూతసముథ్భవః