శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 194)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిం ఫలం జఞానయొగస్య వేథానాం నియమస్య చ
భూతాత్మా వా కదం జఞేయస తన మే బరూహి పితామహ
2 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
మనొః పరజాపతేర వాథం మహర్షేశ చ బృహస్పతేః
3 పరజాపతిం శరేష్ఠతమం పృదివ్యాం; థేవర్షిసంఘప్రవరొ మహర్షిః
బృహస్పతిః పరశ్నమ ఇమం పురాణం; పప్రచ్ఛ శిష్యొ ఽద గురుం పరనమ్య
4 యత కారణం మన్త్రవిధిః పరవృత్తొ; జఞానే ఫలం యత పరవథన్తి విప్రాః
యన మన్త్రశబ్థైర అకృతప్రకాశం; తథ ఉచ్యతాం మే భగవన యదావత
5 యథర్దశాస్త్రాగమ మన్త్రవిథ్భిర; యజ్ఞైర అనేకైర వరగొప్రథానైః
ఫలం మహథ్భిర యథ ఉపాస్యతే చ; తత కిం కదం వా భవితా కవ వా త
6 మహీ మహీజాః పవనొ ఽనతరిక్షం; జలౌకసశ చైవ జలం థివం చ
థివౌకసశ చైవ యతః పరసూతాస; తథ ఉచ్యతాం మే భగవన పురాణమ
7 జఞానం యతః పరార్దయతే నరొ వై; తతస తథర్దా భవతి పరవృత్తిః
న చాప్య అహం వేథ పరం పురాణం; మిద్యా పరవృత్తిం చ కదం ను కుర్యామ
8 ఋక సామ సంఘాంశ చ యజూంసి చాహం; ఛన్థాంసి నక్షత్రగతిం నిరుక్తమ
అధీత్య చ వయాకరణం సకల్పం; శిక్షాం చ భూతప్రకృతిం న వేథ్మి
9 స మే భవాఞ శంసతు సర్వమ ఏతజ; జఞానే ఫలం కర్మణి వా యథ అస్తి
యదా చ థేహాచ చయవతే శరీరీ; పునః శరీరం చ యదాభ్యుపైతి
10 [మను]
యథ యత పరియం యస్య సుఖం తథ ఆహుస; తథ ఏవ థుఃఖం పరవథన్త్య అనిష్టమ
ఇష్టం చ మే సయాథ ఇతరచ చ న సయాథ; ఏతత కృతే కర్మ విధిః పరవృత్తః
ఇష్టం తవ అనిష్టం చ న మాం భజేతేత్య; ఏతత కృతే జఞానవిధిః పరవృత్తః
11 కామాత్మకాశ ఛన్థసి కర్మయొగా; ఏభిర విముక్తః పరమ అశ్నువీత
నానావిధే కర్మ పదే సుఖార్దీ; నరః పరవృత్తొ న పరం పరయాతి
పరం హి తత కర్మ పదాథ అపేతం; నిరాశిషం బరహ్మ పరం హయ అవశ్యమ
12 పరజాః సృష్టా మనసా కర్మణా చ; థవావ అప్య ఏతౌ సత్పదౌ లొకజుష్టౌ
థృష్ట్వా కర్మ శాశ్వతం చాన్తవచ చ; మనస తయాగః కారణం నాన్యథ అస్తి
13 సవేనాత్మనా చక్షుర ఇవ పరణేతా; నిశాత్యయే తమసా సంవృతాత్మా
జఞానం తు విజ్ఞానగుణేన యుక్తం; కర్మాశుభం పశ్యతి వర్జనీయమ
14 సర్పాన కుశాగ్రాణి తదొథపానం; జఞాత్వా మనుష్యాః పరివర్జయన్తి
అజ్ఞానతస తత్ర పతన్తి మూఢా; జఞానే ఫలం పశ్య యదా విశిష్టమ
15 కృత్స్నస తు మన్త్రొ విధివత పరయుక్తొ; యజ్ఞా యదొక్తాస తవ అద థక్షిణాశ చ
అన్నప్రథానం మనసః సమాధిః; పఞ్చాత్మకం కర్మఫలం వథన్తి
16 గుణాత్మకం కర్మ వథన్తి వేథాస; తస్మాన మన్త్రా మన్త్రమూలం హి కర్మ
విధిర విధేయం మనసొపపత్తిః; ఫలస్య భొక్తా తు యదా శరీరీ
17 శబ్థాశ చ రూపాణి రసాశ చ పుణ్యాః; సపర్శాశ చ గన్ధాశ చ శుభాస తదైవ
నరొ నసంస్దాన గతః పరభుః సయాథ; ఏతత ఫలం సిధ్యతి కర్మ లొకే
18 యథ యచ ఛరీరేణ కరొతి కర్మ; శరీరయుక్తః సముపాశ్నుతే తత
శరీరమ ఏవాయతనం సుఖస్య; థుఃఖస్య చాప్య ఆయతనం శరీరమ
19 వాచా తు యత కర్మ కరొతి కిం చిథ; వాచైవ సర్వం సముపాశ్నుతే తత
మనస తు యత కర్మ కరొతి కిం చిన; మనఃస్ద ఏవాయమ ఉపాశ్నుతే తత
20 యదా గుణం కర్మ గణం ఫలార్దీ; కరొత్య అయం కర్మఫలే నివిష్టః
తదా తదాయం గుణసంప్రయుక్తః; శుభాశుభం కర్మఫలం భునక్తి
21 మత్స్యొ యదా సరొత ఇవాభిపాతీ; తదా కృతం పూర్వమ ఉపైతి కర్మ
శుభే తవ అసౌ తుష్యతు థుష్కృతే తు; న తుష్యతే వై పరమశరీరీ
22 యతొ జగత సర్వమ ఇథం పరసూతం; జఞాత్వాత్మవన్తొ వయతియాన్తి యత తత
యన మన్త్రశబ్థైర అకృతప్రకాశం; తథ ఉచ్యమానం శృణు మే పరం యత
23 రసైర వియుక్తం వివిధైర్శ చ గన్ధైర; అశబ్థమ అస్పర్శమ అరూపవచ చ
అగ్రాహ్యమ అవ్యక్తమ అవర్ణమ ఏకం; పఞ్చ పరకారం ససృజే పరజానామ
24 న సత్రీ పుమాన వాపి నపుంసకం చ; న సన న చాసత సథ అసచ చ తన న
పశ్యన్తి యథ బరహ్మవిథొ మనుష్యాస; తథ అక్షరం న కషరతీతి విథ్ధి