శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 193)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిమ ఉత్తరం తథా తౌ సమ చక్రతుస తేన భాసితే
బరాహ్మణొ వాద వా రాజా తన మే బరూహి పితామహ
2 అద వా తౌ గతౌ తత్ర యథ ఏతత కీర్తితం తవయా
సంవాథొ వా తయొః కొ ఽభూత కిం వా తౌ తత్ర చక్రతుః
3 [భీ]
తదేత్య ఏవం పరతిశ్రుత్య ధర్మం సంపూజ్య చాభిభొ
యమం కాలం చ మృత్యుం చ సవర్గం సంపూజ్య చార్హతః
4 పూర్వం యే చాపరే తత్ర సమేతా బరాహ్మణర్షభాః
సర్వాన సంపూజ్య శిరసా రాజానం సొ ఽబరవీథ వచః
5 ఫలేనానేన సంయుక్తొ రాజర్షే గచ్ఛ పుణ్యతామ
భవతా చాభ్యనుజ్ఞాతొ జపేయం భూయ ఏవ హి
6 వరశ చ మమ పూర్వం హి థేవ్యా థత్తొ మహాబల
శరథ్ధా తే జపతొ నిత్యం భవితేతి విశాం పతే
7 [రా]
యథ్య ఏవమ అఫలా సిథ్ధిః శరథ్ధా చ జపితుం తవ
గచ్ఛ విప్ర మయా సార్ధం జాపకం ఫలమ ఆప్నుహి
8 [బరా]
కృతః పరయత్నః సుమహాన సర్వేషాం సంనిధావ ఇహ
సహ తుల్యఫలౌ చావాం గచ్ఛావొ యత్ర నౌ గతిః
9 [భీ]
వయవసాయం తయొస తత్ర విథిత్వా తరిథశేశ్వరః
సహ థేవైర ఉపయయౌ లొకపాలైస తదైవ చ
10 సాధ్యా విశ్వే ఽద మరుతొ జయొతీంసి సుమహాన్తి చ
నథ్యః శైలాః సముథ్రాశ చ తీర్దాని వివిధాని చ
11 తపాంసి సంయొగవిధిర వేథాః సతొభాః సరస్వతీ
నారథః పర్వతశ చైవ విశ్వావసుర హహాహుహూః
12 గన్ధర్వశ చిత్రసేనశ చ పరివార గణైర యుతః
నాగాః సిథ్ధాశ చ మునయొ థేవథేవః పరజాపతిః
విష్ణుః సహస్రశీర్షశ చ థేవొ ఽచిన్త్యః సమాగమత
13 అవాథ్యన్తాన్తరిక్షే చ భేర్యస తూర్యాని చాభిభొ
పుష్ప వర్షాణి థివ్యాని తత్ర తేషాం మహాత్మనామ
ననృతుశ చాప్సరఃసంఘాస తత్ర తత్ర సమన్తతః
14 అద సవర్గస తదారూపీ బరాహ్మణం వాక్యమ అబ్రవీత
సంసిథ్ధస తవం మహాభాగ తవం చ సిథ్ధస తదా నృప
15 అద తౌ సహితౌ రాజన్న అన్యొన్యేన విధానతః
విషయప్రతిసంహారమ ఉభావ ఏవ పరచక్రతుః
16 పరాణాపానౌ తదొథానం సమానం వయానమ ఏవ చ
ఏవం తాన మనసి సదాప్య థధతుః పరాణయొర మనః
17 ఉపస్దిత కృతౌ తత్ర నాసికాగ్రమ అధొ భరువౌ
కుఙ్కున్యాం చైవ మనసా శనైర ధారయతః సమ తౌ
18 నిశ్చేష్టాభ్యాం శరీరాభ్యాం సదిరథృష్టీ సమాహితౌ
జితాసనౌ తదాధాయ మూర్ధన్య ఆత్మానమ ఏవ చ
19 తాలు థేశమ అదొథ్థాల్య బరాహ్మణస్య మహాత్మనః
జయొతిర జవాలా సుమహతీ జగామ తరిథివం తథా
20 హాహాకారస తతొ థిక్షు సర్వాసు సుమహాన అభూత
తజ జయొతిః సతూయమానం సమ బరహ్మాణం పరావిశత తథా
21 తతః సవాగతమ ఇత్య ఆహ తత తేజః స పితామహః
పరాథేశ మాత్రం పురుషం పరత్యుథ్గమ్య విశాం పతే
22 భూయశ చైవాపరం పరాహ వచనం మధురం సమ సః
జాపకైస తుల్యఫలతా యొగానాం నాత్ర సంశయః
23 యొగస్య తావథ ఏతేభ్యః ఫలం పరత్యక్షథర్శనమ
జాపకానాం విశిష్టం తు పరత్యుత్దానం సమాధికమ
24 ఉష్యతాం మయి చేథ యుక్త్వాచేతయత స తతః పునః
అదాస్య పరవివేశాస్యం బరాహ్మణొ విగతజ్వరః
25 రాజాప్య ఏతేన విధినా భగవన్తం పితామహమ
యదైవ థవిజ శార్థూలస తదైవ పరావిశత తథా
26 సవయమ్భువమ అదొ థేవా అభివాథ్య తతొ ఽబరువన
జాపకార్దమ అయం యత్నస తథర్దం వయమ ఆగతాః
27 కృతపూజావ ఇమౌ తుల్యం తవయా తుల్యఫలావ ఇమౌ
యొగజాపలయొర థృష్టం ఫలం సుమహథ అథ్య వై
సర్వాఁల లొకాన అతీత్యైతౌ గచ్ఛేతాం యత్ర వాఞ్ఛితమ
28 [బరహ్మా]
మహాస్మృతిం పదేథ యస తు తదైవానుస్మృతిం శుభామ
తావ అప్య ఏతేన విధినా గచ్ఛేతాం మత సలొకతామ
29 యశ చ యొగే భవేథ భక్తః సొ ఽపి నాస్త్య అత్ర సంశయః
విధినానేన థేహాన్తే మమ లొకాన అవాప్నుయాత
గమ్యతాం సాధయిష్యామి యదాస్దానాని సిథ్ధయే
30 [భీ]
ఇత్య ఉక్త్వా స తథా థేవస తత్రైవాన్తరధీయత
ఆమన్త్ర్య తం తతొ థేవా యయుః సవం సవం నివేశనమ
31 తే చ సర్వే మహాత్మానొ ధర్మం సత్కృత్య తత్ర వై
పృష్ఠతొ ఽనుయయూ రాజన సర్వే సుప్రీతమానసాః
32 ఏతత ఫలం జాపకానాం గతిశ చైవ పరకీర్తితా
యదా శరుతం మహారాజ కిం భూయః శరొతుమ ఇచ్ఛసి