శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 174)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
యథ్య అస్తి థత్తమ ఇష్టం వా తపస తప్తం తదైవ చ
గురూణాం చాపి శుశ్రూసా తన మే బరూహి పితామహ
2 [భీస్మ]
ఆత్మనానర్ద యుక్తేన పాపే నివిశతే మనః
స కర్మ కలుషం కృత్వా కలేశే మహతి ధీయతే
3 థుర్భిక్షాథ ఏవ థుర్భిక్షం కలేశాత కలేశం భయాథ భయమ
మృతేభ్యః పరమృతం యాన్తి థరిథ్రాః పాపకారిణః
4 ఉత్సవాథ ఉత్సవం యాన్తి సవర్గాత సవర్గం సుఖాత సుఖమ
శరథ్థధానాశ చ థాన్తాశ చ ధనాధ్యాః శుభకారిణః
5 వయాలకుఞ్జరథుర్గేషు సర్పచొర భయేషు చ
హస్తావాపేన గచ్ఛన్తి నాస్తికాః కిమ అతః పరమ
6 పరియ థేవాతిదేయాశ చ వథాన్యాః పరియ సాధవః
కషేమ్యమ ఆత్మవతాం మార్గమ ఆస్దితా హస్తథక్షిణమ
7 పులాకా ఇవ ధాన్యేషు పుత్తికా ఇవ పక్షిషు
తథ్విధాస తే మనుష్యేషు యేషాం ధర్మొ న కారణమ
8 సుశీఘ్రమ అపి ధావన్తం విధానమ అనుధావతి
శేతే సహ శయానేన యేన యేన యదా కృతమ
9 ఉపతిష్ఠతి తిష్ఠన్తం గచ్ఛన్తమ అనుగచ్ఛతి
కరొతి కుర్వతః కర్మ ఛాయేవానువిధీయతే
10 యేన యేన యదా యథ యత పురా కర్మ సమాచితమ
తత తథ ఏవ నరొ భుఙ్క్తే నిత్యం విహితమ ఆత్మనా
11 సవకర్మఫలవిక్షిప్తం విధానపరిరక్షితమ
భూతగ్రామమ ఇమం కాలః సమన్తాత పరికర్షతి
12 అచొథ్యమానాని యదా పుష్పాని చ ఫలాని చ
సవకాలం నాతివర్తన్తే తదా కర్మ పురా కృతమ
13 సంమానశ చావమానశ చ లాభాలాభౌ కషయొథయౌ
పరవృత్తా వినివర్తన్తే విధానాన్తే పునః పునః
14 ఆత్మనా విహితం థుఃఖమ ఆత్మనా విహితం సుఖమ
గర్భశయ్యామ ఉపాథాయ భుజ్యతే పౌర్వథేహికమ
15 బాలొ యువా చ వృథ్ధశ చ యత కరొతి శుభాశుభమ
తస్యాం తస్యామ అవస్దాయాం భుఙ్క్తే జన్మని జన్మని
16 యదా ధేను సహస్రేషు వత్సొ విన్థతి మాతరమ
తదా పూర్వకృతం కర్మ కర్తారమ అనుగచ్ఛతి
17 సమున్నమ అగ్రతొ వస్త్రం పశ్చాచ ఛుధ్యతి కర్మణా
ఉపవాసైః పరతప్తానాం థీర్ఘం సుఖమ అనన్తకమ
18 థీర్ఘకాలేన తపసా సేవితేన తపొవనే
ధర్మనిర్ధూతపాపానాం సంసిధ్యన్తే మనొరదాః
19 శకునీనామ ఇవాకాశే మత్స్యానామ ఇవ చొథకే
పథం యదా న థృశ్యేత తదా జఞానవిథాం గతిః
20 అలమ అన్యైర ఉపాలమ్భైర కీర్తితైశ చ వయతిక్రమైః
పేశలం చానురూపం చ కర్తవ్యం హితమ ఆత్మనః