శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 146)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అబుథ్ధి పూర్వం యః పాపం కుర్యాథ భరతసత్తమ
ముచ్యతే స కదం తస్మాథ ఏనసస తథ వథస్వ మే
2 [భ]
అత్ర తే వర్ణయిష్యే ఽహమ ఇతిహాసం పురాతనమ
ఇన్థ్రొతః శౌనకొ విప్రొ యథ ఆహ జనమేజయమ
3 ఆసీథ రాజా మహావీర్యః పారిక్షిజ జనమేజయః
అబుథ్ధి పూర్వం బరహ్మహత్యా తమ ఆగచ్ఛన మహీపతిమ
4 తం బరాహ్మణాః సర్వ ఏవ తత్యజుః స పురొహితాః
జగామ స వనం రాజా థహ్యమానొ థివానిశమ
5 స పరజాభిః పరిత్యక్తశ చకార కుశలం మహత
అతివేలం తపస తేపే థహ్యమానః స మన్యునా
6 తత్రేతిహాసం వక్ష్యామి ధర్మస్యాస్యొపబృంహణమ
థహ్యమానః పాపకృత్యా జగామ జనమేజయః
7 వరిష్యమాణ ఇన్థ్రొతం శౌనకం సంశితవ్రతమ
సమాసాథ్యొపజగ్రాహ పాథయొః పరిపీడయన
8 తతొ భీతొ మహాప్రజ్ఞొ జగర్హే సుభృశం తథా
కర్తా పాపస్య మహతొ భరూణహా కిమ ఇహాగతః
9 కిం తవాస్మాసు కర్తవ్యం మామా సప్రాక్షీః కదం చన
గచ్ఛ గచ్ఛ న తే సదానం పరీణాత్య అస్మాన ఇహ ధరువమ
10 రుధిరస్యేవ తే గన్ధః శవస్యేవ చ థర్శనమ
అశివః శివ సంకాశొ మృతొ జీవన్న ఇవాటసి
11 అన్తర మృత్యుర అశుథ్ధాత్మా పాపమ ఏవానుచిన్తయన
పరబుధ్యసే పరస్వపిషి వర్తసే చరసే సుఖీ
12 మొఘం తే జీవితం రాజన పరిక్లిష్టం చ జీవసి
పాపాయేవ చ సృష్టొ ఽసి కర్మణే హ యవీయసే
13 బహుకల్యాణమ ఇచ్ఛన్త ఈహన్తే పితరః సుతాన
తపసా థేవతేజ్యాభిర వన్థనేన తితిక్షయా
14 పితృవంశమ ఇమం పశ్య తవత్కృతే నరకం గతమ
నిరర్దాః సర్వ ఏవైషామ ఆశా బన్ధాస తవథాశ్రయాః
15 యాన పూజయన్తొ విన్థన్తి సవర్గమ ఆయుర యశః సుఖమ
తేషు తే సతతం థవేషొ బరాహ్మణేషు నిరర్దకః
16 ఇమం లొకం విముచ్య తవమ అవాఙ్మూర్ధా పతిష్యసి
అశాశ్వతీః శాశ్వతీశ చ సమాః పాపేన కర్మణా
17 అథ్యమానొ జన్తు గృధ్రైః శితికణ్ఠైర అయొముఖైర
తతొ ఽపి పునర ఆవృత్తః పాపయొనిం గమిష్యసి
18 యథ ఇథం మన్యసే రాజన నాయమ అస్తి పరః కుతః
పరతిస్మారయితారస తవాం యమథూతా యమక్షయే