శశికళ/పువ్వటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పువ్వటే

 
       పువ్వటే నీసొగసు
                  వేలుపుల
       బువ్వటే నీనవ్వు
       ఈ వెలుగు లేమంట
       ఏను తడబడుటలే !

ఎటు చూచినా వెలుగు
ఎదురుకొన్నది నన్ను

              కలవళము పడుతూనె
              కనులు మూసితి నేను
                      పువ్వటే నీసొగసు
                                వేలుపల
                      బువ్వటే నీ నవ్వు

కనులు మూసితె నేమి
కాంతులావుట ఎట్లు
        నాలోన నాపైన
        నానార్థముల కాంతి
                పువ్వటే నీ సొగసు
                          వేలుపుల
                బువ్వటే నీ నవ్వు. !