శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తం పాతితం తతొ థృష్ట్వా మహాశాలమ ఇవొథ్గతమ
పరహృష్టమనసః సర్వే బభూవుస తత్ర పాణ్డవాః
2 ఉన్మత్తమ ఇవ మాతఙ్గం సింహేన వినిపాతితమ
థథృశుర హృష్టరొమాణః సర్వే తే చాపి సొమకాః
3 తతొ థుర్యొధనం హత్వాం భీమసేనః పరతాపవాన
పతితం కౌరవేన్థ్రం తమ ఉపగమ్యేథమ అబ్రవీత
4 గౌర గౌర ఇతి పురా మన్థథ్రౌపథీమ ఏకవాససామ
యత సభాయాం హసన్న అస్మాంస తథా వథసి థుర్మతే
తస్యావహాసస్య ఫలమ అథ్య తవం సమవాప్నుహి
5 ఏవమ ఉక్త్వా స వామేన పథా మౌలిమ ఉపాస్పృశత
శిరశ చ రాజసింహస్య పాథేన సమలొడయత
6 తదైవ కరొధసంరక్తొ భీమః పరబలార్థనః
పునర ఏవాబ్రవీథ వాక్యం యత తచ ఛృణు నరాధిప
7 యే ఽసమాన పురొ ఽపనృత్యన్త పునర గౌర ఇతి గౌర ఇతి
తాన వయం పరతినృత్యామః పునర గౌర ఇతి గౌర ఇతి
8 నాస్మాకం నికృతిర వహ్నిర నాక్ష థయూతం న వఞ్చనా
సవబాహుబలమ ఆశ్రిత్య పరబాధామొ వయం రిపూన
9 సొ ఽవాప్య వైరస్య పరస్య పారం; వృకొథరః పరాహ శనైః పరహస్య
యుధిష్ఠిరం కేశవ సృఞ్జయాంశ చ; ధనంజయం మాథ్రవతీసుతౌ చ
10 రజస్వలాం థరౌపథీమ ఆనయన యే; యే చాప్య అకుర్వన్త సథస్య వస్త్రామ
తాన పశ్యధ్వం పాణ్డవైర ధార్తరాష్ట్రాన; రణే హతాంస తపసా యాజ్ఞసేన్యాః
11 యే నః పురా షణ్ఢతిలాన అవొచన; కరూరా రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః
తే నొ హతాః సగణాః సానుబన్ధాః; కామం సవర్గం నరకం వా వరజామః
12 పునశ చ రాజ్ఞః పతితస్త్య భూమౌ; స తాం గథాం సకన్ధగతాం నిరీక్ష్య
వామేన పాథేన శిరః పరమృథ్య; థుర్యొధనం నైకృతికేత్య అవొచత
13 హృష్టేన రాజన కురు పార్దివస్య; కషుథ్రాత్మనా భీమసేనేన పాథమ
థృష్ట్వా కృతం మూర్ధని నాభ్యనన్థన; ధర్మాత్మానః సొమకానాం పరబర్హాః
14 తవ పుత్రం తదా హత్వా కత్దమానం వృకొథరమ
నృత్యమానం చ బహుశొ ధర్మరాజొ ఽబరవీథ ఇథమ
15 మా శిరొ ఽసయ పథా మర్థీర మా ధర్మస తే ఽతయగాన మహాన
రాజా జఞాతిర హతశ చాయం నైతన నయాయ్యం తవానఘ
16 విధ్వస్తొ ఽయం హతామాత్యొ హతభ్రాతా హతప్రజః
ఉత్సన్నపిణ్డొ భరాతా చ నైతన నయాయ్యం కృతం తవయా
17 ధార్మికొ భీమసేనొ ఽసావ ఇత్య ఆహుస తవాం పురా జనాః
స కస్మాథ భీమసేన తవం రాజానమ అధితిష్ఠసి
18 థృష్ట్వా థుర్యొధనం రాజా కున్తీపుత్రస తదాగతమ
నేత్రాభ్యామ అశ్రుపూర్ణాభ్యామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
19 నూనమ ఏతథ బలవతా ధాత్రాథిష్టం మహాత్మనా
యథ వయం తవాం జిఘాంసామస తవం చాస్మాన కురుసత్తమ
20 ఆత్మనొ హయ అపరాధేన మహథ వయసనమ ఈథృశమ
పరాప్తవాన అసి యల లొభాన మథాథ బాల్యాచ చ భారత
21 ఘాతయిత్వా వయస్యాంశ చ భరాతౄన అద పితౄంస తదా
పుత్రాన పౌత్రాంస తదాచార్యాంస తతొ ఽసి నిధనం గతః
22 తవాపరాధాథ అస్మాభిర భరాతరస తే మహారదాః
నిహతా జఞాతయశ చాన్యే థిష్టం మన్యే థురత్యయమ
23 సనుషాశ చ పరస్నుషాశ చైవ ధృతరాష్ట్రస్య విహ్వలాః
గర్హయిష్యన్తి నొ నూనం విధవాః శొకకర్శితాః
24 ఏవమ ఉక్త్వా సుథుఃఖార్తొ నిశశ్వాస స పార్దివః
విలలాప చిరం చాపి ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః