శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
సరస్వత్యాః పరభావొ ఽయమ ఉక్తస తే థవిజసాత్తమ
కుమారస్యాభిషేకం తు బరహ్మన వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
2 యస్మిన కాలే చ థేశే చ యదా చ వథతాం వర
యైశ చాభిషిక్తొ భగవాన విధినా యేన చ పరభుః
3 సకన్థొ యదా చ థైత్యానామ అకరొత కథనం మహత
తదా మే సర్వమ ఆచక్ష్వ పరం కౌతూహలం హి మే
4 [వై]
కురువంశస్య సథృశమ ఇథం కౌతూహలం తవ
హర్షామ ఉత్పాథయత్య ఏతథ వచొ మే జనమేజయ
5 హన్త తే కదయిష్యామి శృణ్వానస్య జనాధిప
అభిషేకం కుమారస్య పరభావం చ మహాత్మనః
6 తేజొ మాహేశ్వరం సకన్నమ అగ్నౌ పరపతితం పురా
తత సర్వభక్షొ భగవాన నాశకథ థగ్ధుమ అక్షయమ
7 తేనాసీథతి తేజస్వీ థీప్తిమాన హవ్యహావనః
న చైవ ధారయామ ఆస గర్భం తేజొమయం తథా
8 సా గఙ్గామ అభిసాంగమ్య నియొగాథ బరహ్మణః పరభుః
గర్భమ ఆహితవాన థివ్యం భాస్కరొపమ తేజసమ
9 అద గఙ్గాపి తం గర్భమ అసహన్తీ విధారణే
ఉత్ససర్జ గిరౌ రమ్యే హిమవత్య అమరార్చితే
10 స తత్ర వవృధే లొకాన ఆవృత్య జవలనాత్మజః
థథృశుర జవలనాకారం తం గర్భమ అద కృత్తికాః
11 శరస్తమ్బే మహాత్మానమ అనలాత్మజమ ఈశ్వరమ
మమాయమ ఇతి తాః సర్వాః పుత్రార్దిన్యొ ఽభిచక్రముః
12 తాసాం విథిత్వా భావం తం మాతౄణాం భగవాన పరభుః
పరస్నుతానాం పయః షడ్భిర వథనైర అపిబత తథా
13 తం పరభావం సమాలక్ష్య తస్య బాలస్య కృత్తికాః
పరం విస్మయమ ఆపన్నా థేవ్యొ థివ్యవపుర ధరాః
14 యత్రొత్సృష్టః స భగవాన గఙ్గయా గిరిమూర్ధని
స శైలః కాఞ్చనః సర్వః సంబభౌ కురుసత్తమ
15 వర్ధతా చైవ గర్భేణ పృదివీ తేన రఞ్జితా
అతశ చ సర్వే సంవృత్తా గిరయః కాఞ్చనాకరాః
16 కుమారశ చ మహావీర్యః కార్త్తికేయ ఇతి సమృతః
గాఙ్గేయః పూర్వమ అభవన మహాయొగబలాన్వితః
17 స థేవస తపసా చైవ వీర్యేణ చ సమన్వితః
వవృధే ఽతీవ రాజేన్థ్ర చన్థ్రవత పరియథర్శనః
18 స తస్మిన కాఞ్చనే థివ్యే శరస్తమ్బే శరియా వృతః
సతూయమానస తథా శేతే గన్ధర్వైర మునిభిస తదా
19 తదైనమ అన్వనృత్యన్త థేవకన్యాః సహస్రశః
థివ్యవాథిత్ర నృత్తజ్ఞాః సతువన్త్యశ చారుథర్శనాః
20 అన్వాస్తే చ నథీ థేవం గఙ్గా వై సరితాం వరా
థధార పృదివీ చైనం బిభ్రతీ రూపమ ఉత్తమమ
21 జాతకర్మాథికాస తస్య కరియాశ చక్రే బృహస్పతిః
వేథశ చైనం చతుర్మూర్తిర ఉపతస్దే కృతాఞ్జలిః
22 ధనుర్వేథశ చతుష్పాథః శస్త్రగ్రామః ససంగ్రహః
తదైనం సముపాతిష్ఠాత సాక్షాథ వాణీ చ కేవలా
23 స థథర్శ మహావీర్యం థేవథేవమ ఉమాపతిమ
శైలపుత్ర్యా సహాసీనం భూతసంఘ శతైర వృతమ
24 నికాయా భూతసంఘానాం పరంమాథ్భుత థర్శనాః
వికృతా వికృతాకారా వికృతాభరణ ధవజాః
25 వయాఘ్రసింహర్క్ష వథనా బిడాల మకరాననాః
వృషథంశ ముఖాశ చాన్యే గజొష్ట్రవథనాస తదా
26 ఉలూక వథనాః కే చిథ గృధ్రగొమాయుథర్శనాః
కరౌఞ్చపారావత నిభైర వథనై రాఙ్కవైర అపి
27 శవావిత శక్యక గొధానాం ఖరైడక గవాం తదా
సాథృశాని వపూంష్య అన్యే తత్ర తత్ర వయధారయన
28 కే చిచ ఛైలామ్బుథ పరఖ్యాశ చక్రాలాత గథాయుధాః
కేచ చిథ అఞ్జన పుఞ్జాభాః కే చిచ ఛవేతాచలప్రభాః
29 సప్త మాతృగణాశ చైవ సమాజగ్ముర విశాం పతే
సాధ్యా విశ్వే ఽద మరుతొ వసవః పితరస తదా
30 రుథ్రాథిత్యాస తదా సిథ్ధా భుజగాం థానవాః ఖగాః
బరహ్మా సవయమ్భూర భగవాన సపుత్రః సహ విష్ణునా
31 శక్రస తదాభ్యయాథ థరష్టుం కుమార వరమ అచ్యుతమ
నారథప్రముఖాశ చాపి థేవగన్ధర్వసత్తమాః
32 థేవర్షయశ చ సిథ్ధాశ చ బృహస్పతిపురొగమాః
ఋబ్భవొ నామ వరథా థేవానామ అపి థేవతాః
తే ఽపి తత్ర సమాజగ్ముర యామా ధామాశ చ సర్వశః
33 స తు బాలొ ఽపి భగవాన మహాయొగబలాన్వితః
అభ్యాజగామ థేవేశం శూలహస్తం పినాకినమ
34 తమ ఆరజన్తమ ఆలక్ష్య శివస్యాసీన మనొగతమ
యుగపచ ఛైలపుత్ర్యాశ చ గఙ్గాయాః పావకస్య చ
35 కిం ను పూర్వమ అయం బాలొ గౌరవాథ అభ్యుపైష్యతి
అపి మామ ఇతి సర్వేషాం తేషామ ఆసీన మనొగతమ
36 తేషామ ఏతమ అభిప్రాయం చతుర్ణామ ఉపలక్ష్య సః
యుగపథ యొగమ ఆస్దాయ ససార్జ వివిధాస తనూః
37 తతొ ఽభవచ చతుర్మూర్తిః కషణేన భగవాన పరభుః
సకన్థః శాఖొ విశాఖశ చ నైగమేషశ చ పృష్ఠతః
38 ఏవం స కృత్వా హయ ఆత్మానం చతుర్ధా భగవాన పరభుః
యతొ రుథ్రస తతః సకన్థొ జగామాథ్భుత థర్శనః
39 విశాఖస తు యయౌ యేన థేవీ గిరివరాత్మజా
శాఖొ యయౌ చ భగవాన వాయుమూర్తిర విభావసుమ
నైగమేషొ ఽగమథ గఙ్గాం కుమారః పావకప్రభః
40 సర్వే భాస్వరథేహాస తే చత్వారః సమరూపిణః
తాన సమభ్యయుర అవ్యగ్రాస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
41 హాహాకారొ మహాన ఆసీథ థేవథానవరక్షసామ
తథ థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యమ అథ్భుతం లొమహర్షణమ
42 తతొ రుథ్రశ చ థేవీ చ పావకశ చ పితామహమ
గఙ్గయా సహితాః సర్వే పరణిపేతుర జగత్పతిమ
43 పరణిపత్య తతస తే తు విధివథ రాజపుంగవ
ఇథమ ఊచుర వచొ రాజన కార్త్తికేయ పరియేప్సయా
44 అస్య బాలస్య భగవన్న ఆధిపత్యం యదేప్సితమ
అస్మిన పరియార్దం థేవేశ సాథృశం థాతుమ అర్హసి
45 తతః స భగవాన ధీమాన సర్వలొకపితామహః
మనసా చిన్తయామ ఆస కిమ అయం లభతామ ఇతి
46 ఐశ్వర్యాణి హి సర్వాణి థేవగన్ధర్వరక్షసామ
భూతయక్షవిహంగానాం పన్నగానాం చ సర్వశః
47 పూర్వమ ఏవాథిథేశాసౌ నికాయేషు మహాత్మనామ
సమర్దం చ తమ ఐశ్వర్యే మహామతిర అమన్యత
48 తతొ ముహూర్తం స ధయాత్వా థేవానాం శరేయసి సదితః
సేనాపత్యం థథౌ తస్మై సర్వభూతేషు భారత
49 సర్వథేవ నికాయానాం యే రాజానః పరిశ్రుతాః
తాన సర్వాన వయాథిథేశాస్మై సర్వభూతపితామహః
50 తతః కుమారమ ఆథాయ థేవా బరహ్మపురొగమాః
అభిషేకార్దమ ఆజగ్ముః శైలేన్థ్రం సహితాస తతః
51 పుణ్యాం హైమవతీం థేవీం సరిచ్ఛ్రేష్ఠాం సరస్వతీమ
సమన్తపఞ్చకే యా వై తరిషు లొకేషు విశ్రుతా
52 తత్ర తీరే సరస్వత్యాః పుణ్యే సర్వగుణాన్వితే
నిషేథుర థేవగన్ధర్వాః సర్వే సంపూర్ణమానసాః