శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
హతేషు సర్వసైన్యేషు పాణ్డుపుత్రై రణాజిరే
మమ సైన్యావశిష్టాస తే కిమ అకుర్వత సంజయ
2 కృతవర్మా కృపశ చైవ థరొణా పుత్రశ చ వీర్యవాన
థుర్యొధనశ చ మన్థాత్మా రాజా కిమ అకరొత తథా
3 [స]
సంప్రాథ్రవత్సు థారేషు కషత్రియాణాం మహాత్మనామ
విథ్రుతే శిబిరే శూన్యే భృశొథ్విగ్నాస తరయొ రదాః
4 నిశమ్య పాణ్డుపుత్రాణాం తథా విజయినాం సవనమ
విథ్రుతం శిబిరం థృష్ట్వా సాయాహ్నే రాజగృథ్ధినః
సదానం నారొచయంస తత్ర తతస తే హరథమ అభ్యయుః
5 యుధిష్ఠిరొ ఽపి ధర్మాత్మా భరాతృభిః సహితొ రణే
హృష్టః పర్యపతథ రాజన థుర్యొధన వధేప్సయా
6 మార్గమాణాస తు సంక్రుథ్ధాస తవ పుత్రం జయైషిణః
యత్నతొ ఽనవేషమాణాస తు నైవాపశ్యఞ జనాధిపమ
7 స హి తీవ్రేణ వేగేన గథాపాణిర అపాక్రమత
తం హరథం పరావిశచ చాపి విష్టభ్యాపః సవమాయయా
8 యథాతు పాణ్డవాః సర్వే సుపరిశ్రాన్తవాహనాః
తతః సవశిబిరం పరాప్య వయతిష్ఠన సాహసైనికాః
9 తతః కృపశ చ థరౌణిశ చ కృతవర్మా చ సాత్వతః
సంనివిష్టేషు పార్దేషు పరయాతాస తం హరథం శనైః
10 తే తం హరథ సమాసాథ్య యత్ర శేతే జనాధిపః
అభ్యభాషన్త థుర్ధర్షం రాజానం సుప్తమ అమ్భసి
11 రాజన్న ఉత్దిష్ఠ యుధ్యస్వ సహాస్మాభిర యుధిష్ఠిరమ
జిత్వా వా పృదివీం భుఙ్క్ష్వ హతొ వా సవర్గమ ఆప్నుహి
12 తేషామ అపి బలం సర్వం హతం థుర్యొధన తవయా
పరతిరబ్ధాశ చ భూయిష్ఠం యే శిష్టాస తత్ర సైనికాః
13 న తే వేగం విషహితుం శక్తాస తవ విశాం పతే
అస్మాభిర అభిగుప్తస్య తస్మాథ ఉత్తిష్ఠ భారత
14 [థుర]
థిష్ట్యా పశ్యామి వొ ముక్తాన ఈథృశాత పురుషక్షయాత
పాణ్డుకౌరవ సంమర్థాజ జీవమానాన నరర్షభాన
15 విజేష్యామొ వయం సర్వే విశ్రాన్తా విగతక్లమాః
భవన్తశ చ పరిశ్రాన్తా వయం చ భృశవిక్షతాః
ఉథీర్ణం చ బలం తేషాం తేన యుథ్ధం న రొచయే
16 న తవ ఏతథ అథ్భుతం వీరా యథ వొ మహథ ఇథం మనః
అస్మాసు చ పరా భక్తిర న తు కాలః పరాక్రమే
17 విశ్రమ్యైకా నిశామ అథ్య భవథ్భిః సహితొ రణే
పరతియొత్స్యామ్య అహం శత్రూఞ శవొ న మే ఽసయ అత్ర సాంశయః
18 [స]
ఏవమ ఉక్తొ ఽబరవీథ థరౌణీ రాజానం యుథ్ధథుర్మథమ
ఉత్తిష్ఠ రాజన భథ్రం తే విజేష్యామొ రణే పరాన
19 ఇష్టాపూర్తేన థానేన సత్యేన చ జపేన చ
శపే రాజన యదా హయ అథ్య నిహనిష్యామి సొమకాన
20 మా సమ యజ్ఞకృతాం పరీతిం పరాప్నుయాం సజ జనొచితమ
యథీమాం రజనీం వయుష్టాం న నిహన్మి పరాన రణే
21 నాహత్వా సర్వపాఞ్చాలాన విమొక్ష్యే కవచం విభొ
ఇతి సత్యం బరవీమ్య ఏతత తన మే శృణు జనాధిప
22 తేషు సంభాషమాణేషు వయాధాస తం థేశమ ఆయయుః
మాంసభారపరిశ్రాన్తాః పానీయార్దం యథృచ్ఛయా
23 తే హి నిత్యం మహారాజ భీమసేనస్య లుబ్ధకాః
మాంసభారాన ఉపాజహ్రుర భక్త్యా పరమయా విభొ
24 తే తత్ర విష్ఠితాస తేషాం సర్వం తథ వచనం రహః
థుర్యొధన వచశ చైవ శుశ్రువుః సంగతా మిదః
25 తే ఽపి సర్వే మహేష్వాసా అయుథ్ధార్దిని కౌరవే
నిర్బన్ధం పరమం చక్రుస తథా వై యుథ్ధకాఙ్క్షిణః
26 తాంస తదా సముథీక్ష్యాద కౌరవాణాం మహారదాన
అయుథ్ధమనసం చైవ రాజానం సదితమ అమ్భసి
27 తేషాం శరుత్వా చ సంవాథం రాజ్ఞశ చ సలితే సతః
వయాధాభ్యజానన రాజేన్థ్ర సలిలస్దం సుయొధనమ
28 తే పూర్వం పాణ్డుపుత్రేణ పృష్టా హయ ఆసన సుతం తవ
యథృచ్ఛొపగతాస తత్ర రాజానం పరిమార్గితాః
29 తతస తే పాణ్డుపుత్రస్య సమృత్వా తథ భాషితం తథా
అన్యొన్యమ అబ్రువన రాజన మృగవ్యాధాః శనైర ఇథమ
30 థుర్యొధనం ఖయాపయామొ ధనం థాస్యతి పాణ్డవః
సువ్యక్తమ ఇతి నః ఖయాతొ హరథే థుర్యొధనొ నృపః
31 తస్మాథ గచ్ఛామహే సర్వే యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
ఆఖ్యాతుం సలిలే సుప్తం థుర్యొధనమ అమర్షణమ
32 ధృతరాష్ట్రాత్మజం తస్మై భీమసేనాయ ధీమతే
శయానం సలిలే సర్వే కదయామొ ధనుర భృతే
33 స నొ థాస్యతి సుప్రీతొ ధనాని బహులాన్య ఉత
కిం నొ మాంసేన శుష్కేణ పరిక్లిష్టేన శొషిణా
34 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ వయాధాః సంప్రహృష్టా ధనార్దినః
మాంసభారాన ఉపాథాయ పరయయుః శిబిరం పరతి
35 పాణ్డవాశ చ మహారాజ లబ్ధలక్షాః పరహారిణః
అపశ్యమానాః సమరే థుర్యొధనమ అవస్దితమ
36 నికృతేస తస్య పాపస్య తే పారం గమనేప్సవః
చారాన సంప్రేషయామ ఆసుః సమన్తాత తథ రణాజిరమ
37 ఆగమ్య తు తతః సర్వే నష్టం థుర్యొధనం నృపమ
నయవేథయన్త సహితా ధర్మరాజస్య సైనికాః
38 తేషాం తథ వచనం శరుత్వా చారాణాం భరతర్షభ
చిన్తామ అభ్యగమత తీవ్రాం నిఃశశ్వాస చ పార్దివః
39 అద సదితానాం పాణ్డూనాం థీనానాం భరతర్షభ
తస్మాథ థేశాథ అపక్రమ్య తవరితా లుబ్ధకా విభొ
40 ఆజగ్ముః శిబిరం హృష్టా థృష్ట్వాథుర్యొధనం నృపమ
వార్యమాణాః పరవిష్టాశ చ భీమసేనస్య పశ్యతః
41 తే తు పాణ్డవమ ఆసాథ్య భీమసేనం మహాబలమ
తస్మై తత సర్వమ ఆచఖ్యుర యథ్వృత్తం యచ చ వై శరుతమ
42 తతొ వృకొథరొ రాజన థత్త్వా తేషాం ధనం బహు
ధర్మరాజాయ తత సార్వమ ఆచచక్షే పరంతపః
43 అసౌ థుర్యొధనొ రాజన విజ్ఞాతొ మమ లుబ్ధకైః
సంస్తభ్య సలిలం శేతే యస్యార్దే పరితప్స్యసే
44 తథ వచొ భీమసేనస్యా పరియం శరుత్వా విశాం పతే
అజాతశత్రుః కౌన్తేయొ హృష్టొ ఽభూత సహ సొథరైః
45 తం చ శరుత్వా మహేష్వాసం పరవిష్టం సలిలహ్రథమ
కషిప్రమ ఏవ తతొ ఽగచ్ఛత పురస్కృత్య జనార్థనమ
46 తతః కిలకిలా శబ్థః పరాథురాసీథ విశాం పతే
పాణ్డవానాం పరహృష్టానాం పాఞ్చాలానాం చ సర్వశః
47 సింహనాథాంస తతశ చక్రుః కష్వేడాంశ చ భరతర్షభ
తవరితాః కషత్రియా రాజఞ జగ్ముర థవైపాయనం హరథమ
48 జఞాతః పాపొ ధార్తరాష్ట్రొ థృష్టశ చేత్య అసకృథ రణే
పరాక్రొశన సొమకాస తత్ర హృష్టరూపాః సమన్తతః
49 తేషామ ఆశు పరయాతానాం రదానాం తత్ర వేగినామ
బభూవ తుములః శబ్థొ థివస్పృక పృదివీపతే
50 థుర్యొధనం పరీప్సన్తస తత్ర తత్ర యుధిష్ఠిరమ
అన్వయుస తవరితాస తే వై రాజానం శరాన్తవాహనాః
51 అర్జునొ భీమసేనశ చ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పాఞ్చాల్యః శిఖణ్డీ చాపరాజితః
52 ఉత్తమౌజా యుధామన్యుః సాత్యకిశ చాపరాజితః
పాఞ్చాలానాం చ యే శిష్టా థరౌపథేయాశ చ భారత
హయాశ చ సర్వే నాగాశ చ శతశశ చ పథాతయః
53 తద పరాప్తొ మహారాజ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
థవైపాయన హరథం ఖయాతం యత్ర థుర్యొధనొ ఽభవత
54 శీతామల జలం హృథ్యం థవితీయమ ఇవ సాగరమ
మాయయా సలిలం సతభ్య యత్రాభూత తే సుతః సదితః
55 అభ్యథ్భుతేన విధినా థైవయొగేన భారత
సలిలాన్తర గతః శేతే థుర్థర్శః కస్య చిత పరభొ
మానుషస్య మనుష్యేన్థ్ర గథాహస్తొ జనాధిపః
56 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సలితాన్తర గతొ వసన
శుశ్రువే తుములం శబ్థం జలథొపమ నిఃస్వనమ
57 యుధిష్ఠిరస తు రాజేన్థ్ర హరథం తం సహ సొథరైః
ఆజగామ మహారాజ తవ పుత్రవధాయ వై
58 అంహతా శఙ్ఖనాథేన రదనేమి సవనేన చ
ఉథ్ధున్వంశ చ మహారేణుం కమ్పయంశ చాపి మేథినీమ
59 యౌధిష్ఠిరస్య సైన్యస్య శరుత్వా శబ్థం మహారదాః
కృతవర్మా కృపొ థరౌణీ రాజానమ ఇథమ అబ్రువన
60 ఇమే హయ ఆయాన్తి సంహృష్టాః పాణ్డవా జితకాశినః
అపయాస్యామహే తావథ అనుజానాతు నొ భవాన
61 థుర్యొధనస తు తచ ఛరుత్వా తేషాం తత్ర యశస్వినామ
తదేత్య ఉక్త్వా హరథం తం వై మాయయాస్తమ్భయత పరభొ
62 తే తవ అనుజ్ఞాప్య రాజానం భృశం శొకపరాయణాః
జగ్ముర థూరం మహారాజ కృపప్రభృతయొ రదాః
63 తే గత్వా థూరమ అధ్వానం నయగ్రొధం పరేక్ష్య మారిష
నయవిశన్త భృశం శరాన్తాశ చిన్తయన్తొనృపాం పరతి
64 విష్టభ్య సలిలం సుప్తొ ధార్తరాష్ట్రొ మహాబలః
పాణ్డవాశ చాపి సంప్రాప్తాస తం థేశం యుథ్ధమ ఈప్సవః
65 కదం ను యుథ్ధం భవితా కదం రాజా భవిష్యతి
కదం ను పాణ్డవా రాజన పతిపత్స్యన్తి కౌరవమ
66 ఇత్య ఏవం చిన్తయన్తస తే రదేభ్యొ ఽశవాన విముచ్య హ
తత్రాసాం చక్రిరే రాజన కృపప్రభృతయొ రదాః