శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మిన పరవృత్తే సంగ్రామే నరవాజి గజక్షయే
శకునిః సౌబలొ రాజన సహథేవం సమభ్యయాత
2 తతొ ఽసయాపతతస తూర్ణం సహథేవః పరతాపవాన
శరౌఘాన పరేషయామ ఆస పతఙ్గాన ఇవ శీఘ్రగాన
ఉలూకశ చ రణే భీమం వివ్యాధ థశభిః శరైః
3 శకునిస తు మహారాజ భీమం విథ్ధ్వా తరిభిః శరైః
సాయకానాం నవత్యా వై సహథేవమ అవాకిరత
4 తే శూరాః సమరే రాజన సమాసాథ్య పరస్పరమ
వివ్యధుర నిశితైర బాణైః కఙ్కబర్హిణ వాజితైః
సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలా ధౌతైర ఆ కర్ణాత పరహితైః శరైః
5 తేషాం చాపా భుజొత్సృష్టా శరవృష్టిర విశాం పతే
ఆచ్ఛాథయథ థిశః సర్వా ధారాభిర ఇవ తొయథః
6 తతః కరుథ్ధొ రణే భీమః సహథేవశ చ భారత
చేరతుః కథనం సంఖ్యే కుర్వన్తౌ సుమహాబలౌ
7 తాభ్యాం శరశతైశ ఛన్నం తథ బలం తవ భారత
అన్ధకారమ ఇవాకాశమ అభవత తత్ర తత్ర హ
8 అశ్వైర విపరిధావథ్భిః శరచ ఛన్నైర విశాం పతే
తత్ర తత్ర కృతొ మార్గొ వికర్షథ్భిర హతాన బహూన
9 నిహతానాం హయానాం చ సహైవ హయయొధిభిః
వర్మభిర వినికృత్తైశ చ పరాసైశ ఛిన్నైశ చ మారిష
సంఛన్నా పృదివీ జజ్ఞే కుసుమైః శబలా ఇవ
10 యొధాస తత్ర మహారాజ సమాసాథ్య పరస్పరమ
వయచరన్త రణే కరుథ్ధా వినిఘ్నన్తః పరస్పరమ
11 ఉథ్వృత్తనయనై రొషాత సంథష్టౌష్ఠ పుటైర ముఖైః
సకుణ్డలైర మహీ ఛన్నా పథ్మకిఞ్జల్క సంనిభైః
12 భుజైశ ఛినైర మహారాజ నాగరాజకరొపమైః
సాఙ్గథైః సతనుత్రైశ చ సాసి పరాసపరశ్వధైః
13 కబన్ధైర ఉత్దితైశ ఛిన్నైర నృత్యథ్భిశ చాపరైర యుధి
కరవ్యాథగణసంకీర్ణా ఘొరాభుత పృదివీ విభొ
14 అల్పావశిష్టే సైన్యే తు కౌరవేయాన మహాహవే
పరహృష్టాః పాణ్డవా భూత్వా నిన్యిరే యమసాథనమ
15 ఏతస్మిన్న అన్తరే శూరః సౌబలేయః పరతాపవాన
పరాసేన సాహథేవస్య శిరసి పరాహరథ భృశమ
స విహ్వలొ మహారాజ రదొపస్ద ఉపావిశత
16 సహథేవం తదా థృష్ట్వా భీమసేనః పరతాపవాన
సర్వసైన్యాని సంక్రుథ్ధొ వారయామ ఆస భారత
17 నిర్బిభేథ చ నారాచైః శతశొ ఽద సహస్రశః
వినిర్భిథ్యాకరొచ చైవ సింహనాథమ అరింథమ
18 తేన శబ్థేన విత్రస్తాః సర్వే సహయవారణాః
పరాథ్రవన సహసా భీతాః శకునేశ చ పథానుగాః
19 పరభగ్నాన అద తాన థృష్ట్వా రాజా థుర్యొధనొ ఽబరవీత
నివర్తధ్వమ అధర్మజ్ఞా యుధ్యధ్వం కిం సృతేన వః
20 ఇహ కీర్తిం సమాధాయ పరేత్య లొకాన సమశ్నుతే
పరాణాఞ జహాతి యొ వీరొ యుధి పృష్ఠమ అథర్శయన
21 ఏవమ ఉక్తాస తు తే రాజ్ఞా సౌబలస్య పథానుగాః
పాణ్డవాన అభ్యవర్తన్త మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
22 థరవథ్భిస తత్ర రాజేన్థ్ర కృతః శబ్థొ ఽతిథారుణః
కషుబ్ధసాగరసంకాశః కషుభితః సర్వతొ ఽభవత
23 తాంస తథాపతతొ థృష్ట్వా సౌబలస్య పథానుగాన
పరత్యుథ్యయుర మహారాజ పాణ్డవా విజయే వృతాః
24 పరత్యాశ్వస్య చ థుర్ధర్షః సహథేవొ విశాం పతే
శకునిం థశభిర విథ్ధ్వా హయాంశ చాస్య తరిభిః శరైః
ధనుశ చిచ్ఛేథ చ శరైః సౌబలస్య హసన్న ఇవ
25 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ శకునిర యుథ్ధథుర్మథః
వివ్యాధ నకులం షష్ట్యా భీమసేనం చ సప్తభిః
26 ఉలూకొ ఽపి మహారాజ భీమం వివ్యాధ సప్తభిః
సహథేవం చ సప్తత్యా పరీప్సన పితరం రణే
27 తం భీమసేనః సమరే వివ్యాధ నిశితైః శరైః
శకునిం చ చతుఃషష్ట్యా పార్శ్వస్దాంశ చ తరిభిస తరిభిః
28 తే హన్యమానా భీమేన నారాచైస తైలపాయితైః
సహథేవం రణే కరుథ్ధాశ ఛాథయఞ శరవృష్టిభిః
పర్వతం వారిధారాభిః సవిథ్యుత ఇవామ్బుథాః
29 తతొ ఽసయాపతతః శూరః సహథేవః పరతాపవాన
ఉలూకస్య మహారాజ భల్లేనాపాహరచ ఛిరః
30 స జగామ రదాథ భూమిం సహథేవేన పాతితః
రుధిరాప్లుత సర్వాఙ్గొ నన్థయన పాణ్డవాన యుధి
31 పుత్రం తు నిహతం థృష్ట్వా శకునిస తత్ర భారత
సాశ్రుకణ్ఠొ వినిఃశ్వస్య కషత్తుర వాక్యమ అనుస్మరన
32 చిన్తయిత్వా ముహూర్తం సబాష్పపూర్ణేక్షణః శవసన
సహథేవం సమాసాథ్య తరిభిర వివ్యాధ సాయకైః
33 తాన అపాస్య శరాన ముక్తాఞ శరసంఘైః పరతాపవాన
సహథేవొ మహారాజ ధనుశ చిచ్ఛేథ సంయుగే
34 ఛిన్నే ధనుషి రాజేన్థ్ర శకునిః సౌబలస తథా
పరగృహ్య విపులం ఖడ్గం సహథేవాయ పరాహిణొత
35 తమ ఆపతన్తం సహసా ఘొరరూపం విశాం పతే
థవిధా చిచ్ఛేథ సమరే సౌబలస్య హసన్న ఇవ
36 అసిం థృష్ట్వా థవిధా ఛిన్నం పరగృహ్య మహతీం గథామ
పరాహిణొత సహసేవాయ సా మొఘా నయపతథ భువి
37 తతః శక్తిం మహాఘొరాం కాలరాత్రిమ ఇవొథ్యతామ
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధః పాణ్డవం పరతి సౌబలః
38 తామ ఆపతన్తీం సహసా శరైః కాఞ్చనభూషణైః
తరిధా చిచ్ఛేథ సమరే సహథేవొ హసన్న ఇవ
39 సా పపాత తరిధా ఛిన్నా భూమౌ కనకభూషణా
శీర్యమాణా యదా థీప్తా గగనాథ వై శతహ్రథా
40 శక్తిం వినిహతాం థృష్ట్వా సౌబలం చ భయార్థితమ
థుథ్రువుస తావకాః సర్వే భయే జాతే ససౌబలాః
41 అదొత్క్రుష్టం మహథ ధయాసీత పాణ్డవైర జితకాశిభిః
ధార్తరాష్ట్రాస తతః సర్వే పరాయశొ విముఖాభవన
42 తాన వై విమనసొ థృష్ట్వా మాథ్రీపుత్రః పరతాపవాన
శరైర అనేకసాహస్రైర వారయామ ఆస సంయుగే
43 తతొ గాన్ధారకైర గుప్తం పృష్ఠైర అశ్వైర జయే ధృతమ
ఆససాథ రణే యాన్తం సహథేవొ ఽద సౌబలమ
44 సవమ అంశమ అవశిష్టం స సంస్మృత్య శకునిం నృప
రదేన కాఞ్చనాఙ్గేన సహథేవః సమభ్యయాత
అధిజ్యం బలవత కృత్వా వయాక్షిపన సుమహథ ధనుః
45 స సౌబలమ అభిథ్రుత్య గృధ్రపత్రైః శిలాశితైః
భృశమ అభ్యహనత కరుథ్ధస తొత్త్రైర ఇవ మహాథ్విపమ
46 ఉవాచ చైనం మేధావీ నిగృహ్య సమారయన్న ఇవ
కషత్రధర్మే సదితొ భూత్వా యుధ్యస్వ పురుషొ భవ
47 యత తథా హృష్యసే మూఢ గలహన్న అక్షైః సభా తలే
ఫలమ అథ్య పరపథ్యస్వ కర్మణస తస్య థుర్మతే
48 నిహతాస తే థురాత్మానొ యే ఽసమాన అవహసన పురా
థుర్యొధనః కులాఙ్గారః శిష్టస తవం తస్య మాతులః
49 అథ్య తే విహనిష్యామి కషురేణొన్మదితం శిరః
వృక్షాత ఫలమ ఇవొథ్ధృత్య లగుడేన పరమాదినా
50 ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ సహథేవొ మహాబలః
సంక్రుథ్ధొ నరశార్థూలొ వేగేనాభిజగామ హ
51 అభిగమ్య తు థుర్ధర్షః సహథేవొ యుధాం పతిః
వికృష్య బలవచ చాపం కరొధేన పరహసన్న ఇవ
52 శకునిం థశభిర విథ్ధ్వా చతుర్భిశ చాస్య వాజినః
ఛత్త్రం ధవజం ధనుశ చాస్య ఛిత్త్వా సింహ ఇవానథత
53 ఛిన్నధ్వజధనుశ ఛత్త్రః సహథేవేన సౌబలః
తతొ విథ్ధశ చ బహుభిః సర్వమర్మసు సాయకైః
54 తతొ భూయొ మహారాజ సహథేవః పరతాపవాన
శకునేః పరేషయామ ఆస శరవృష్టిం థురాసథామ
55 తతస తు కరుథ్ధః సుబలస్య పుత్రొ; మాథ్రీ సుతం సహథేవం విమర్థే
పరాసేన జామ్బూనథభూషణేన; జిఘాంసుర ఏకొ ఽభిపపాత శీఘ్రమ
56 మాథ్రీ సుతస తస్య సముథ్యతం తం; పరాసం సువృత్తౌ చ భుజౌ రణాగ్రే
భల్లైస తరిభిర యుగపత సంచకర్త; ననాథ చొచ్చైస తరసాజిమధ్యే
57 తస్యాశు కారీ సుసమాహితేన; సువర్ణపుఙ్ఖేన థృఢాయసేన
భల్లేన సర్వావరణాతిగేన; శిరః శరీరాత పరమమాద భూయః
58 శరేణ కార్తస్వరభూషితేన; థివాకరాభేన సుసంశితేన
హృతొత్తమాఙ్గొ యుధి పాణ్డవేన; పపాత భూమౌ సుబలస్య పుత్రః
59 స తచ్ఛిరొ వేగవతా శరేణ; సువర్ణపుఙ్ఖేన శిలాశితేన
పరావేరయత కుపితః పాణ్డుపుత్రొ; యత తత కురూణామ అనయస్య మూలమ
60 హృతొత్తమాఙ్గం శకునిం సమీక్ష్య; భూమౌ శయానం

రుధిరార్థ్రగాత్రమ
యొధాస తవథీయా భయనష్ట సత్త్వా; థిశః పరజగ్ముః పరగృహీతశస్త్రాః
61 విప్రథ్రుతాః శుష్కముఖా విసంజ్ఞా; గాణ్డీవఘొషేణ సమాహతాశ చ
భయార్థితా భగ్నరదాశ్వనాగాః; పథాతయశ చైవ సధార్తరాష్ట్రాః
62 తతొ రదాచ ఛకునిం పాతయిత్వా; ముథాన్వితా భారత పాణ్డవేయాః
శఙ్ఖాన పరథధ్ముః సమరే పరహృష్టాః; సకేశవాః సైఙ్కికాన హర్షయన్తః
63 తం చాపి సర్వే పరతిపూజయన్తొ; హృష్టా బరువాణాః సహథేవమ ఆజౌ
థిష్ట్యా హతొ నైకృతికొ థురాత్మా; సహాత్మజొ వీర రణే తవయేతి