శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శల్యే తు నిహతే రాజన మథ్రరాజపథానుగాః
రదాః సప్తశతా వీరా నిర్యయుర మహతొ బలాత
2 థుర్యొధనస తు థవిరథమ ఆరుహ్యాచలసంనిభమ
ఛత్త్రేణ ధరియమాణేన వీజ్యమానశ చ చామరైః
న గన్తవ్యం న గన్తవ్యమ ఇతి మథ్రాన అవారయత
3 థుర్యొధనేన తే వీరా వార్యమాణాః పునః పునః
యుధిష్ఠిరం జిఘాంసన్తః పాణ్డూనాం పరావిశన బలమ
4 తే తు శూరా మహారాజ కృతచిత్తాః సమ యొధనే
ధనుః శబ్థం మహత కృత్వా సహాయుధ్యన్త పాణ్డవైః
5 శరుత్వా తు నిహతం శల్యం ధర్మపుత్రం చ పీడితమ
మథ్రరాజప్రియే యుక్తైర మథ్రకాణాం మహారదైః
6 ఆజగామ తతః పార్దొ గాణ్డీవం విక్షిపన ధనుః
పూరయన రదఘొషేణ థిశః సర్వా మహారదః
7 తతొ ఽరజునశ చ భీమశ చ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
సాత్యకిశ చ నరవ్యాఘ్రొ థరౌపథేయాశ చ సర్వశః
8 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ పాఞ్చాలాః సహ సొమకైః
యుధిష్ఠిరం పరీప్సన్తః సమన్తాత పర్యవారయన
9 తే సమన్తాత పరివృతాః పాణ్డవైః పురుషర్షభాః
కషొభయన్తి సమ తాం సేనాం మకరాః సాగరం యదా
10 పురొ వాతేన గఙ్గేవ కషొభ్యమానా మహానథీ
అక్షొభ్యత తథా రాజన పాణ్డూనాం ధవజినీ పునః
11 పరస్కన్థ్య సేనాం మహతీం తయక్తాత్మానొ మహారదాః
వృక్షాన ఇవ మహావాతాః కమ్పయన్తి సమ తావకాః
12 బహవశ చుక్రుశుస తత్ర కవ స రాజా యుధిష్ఠిరః
భరాతరొ వాస్య తే శూరా థృశ్యన్తే న హ కే చన
13 పాఞ్చాలానాం మహావీర్యాః శిఖణ్డీ చ మహారదః
ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽద శైనేయొ థరౌపథేయాశ చ సర్వశః
14 ఏవం తాన వాథినః శూరాన థరౌపథేయా మహారదాః
అహ్యఘ్నన యుయుధానశ చ మథ్రరాజపథానుగాన
15 చక్రైర విమదితైః కే చిత కే చిచ ఛిన్నైర మహ ధవజైః
పరత్యథృశ్యన్త సమరే తావకా నిహతాః పరైః
16 ఆలొక్య పాణ్డవాన యుథ్ధే యొధా రాజన సమన్తతః
వార్యమాణా యయుర వేగాత తవ పుత్రేణ భారత
17 థుర్యొధనస తు తాన వీరాన వారయామ ఆస సాన్త్వయన
న చాస్య శాసనం కశ చిత తత్ర చక్రే మహారదః
18 తతొ గాన్ధారరాజస్య పుత్రః శకునిర అబ్రవీత
థుర్యొధనం మహారాజ వచనం వచనక్షమః
19 కిం నః సంప్రేక్షమాణానాం మథ్రాణాం హన్యతే బలమ
న యుక్తమ ఏతత సమరే తవయి తిష్ఠతి భారత
20 సహితైర నామ యొథ్ధవ్యమ ఇత్య ఏషా సమయః కృతః
అద కస్మాత పరాన ఏవ ఘనతొ మర్షయసే నృప
21 [థుర]
వార్యమాణా మయా పూర్వం నైతే చక్రుర వచొ మమ
ఏతే హి నిహతాః సర్వే పరస్కన్నాః పాణ్డువాహినీమ
22 [షకుని]
న భర్తుః శాసనం వీరా రణే కుర్వన్త్య అమర్షితాః
అలం కరొథ్ధుం తదైతేషాం నాయం కాల ఉపేక్షితుమ
23 యామః సర్వే ఽతర సంభూయ సవాజిరదకుఞ్జరాః
పరిత్రాతుం మహేష్వాసాన మథ్రరాజపథానుగాన
24 అన్యొన్యం పరిరక్షామొ యత్నేన మహతా నృప
ఏవం సర్వే ఽనుసంచిన్త్య పరయయుర యత్ర సైనికాః
25 [స]
ఏవమ ఉక్తస తతొ రాజా బలేనా మహతా వృతః
పరయయౌ సింహనాథేన కమ్పయన వై వసుంధరామ
26 హతవిధ్యత గృహ్ణీత పరహరధ్వం నికృన్తత
ఇత్య ఆసీత తుములః శబ్థస తవ సైన్యస్య భారత
27 పాణ్డవాస తు రణే థృష్ట్వా మథ్రరాజపథానుగాన
సహితాన అభ్యవర్తన్త గుల్మమ ఆస్దాయ మధ్యమమ
28 తే ముహూర్తాథ రణే వీరా హస్తాహస్తం విశాం పతే
నిహతాః పరత్యథృశ్యన్త మథ్రరాజపథానుగాః
29 తతొ నః సంప్రయాతానాం హతామిత్రాస తరస్వినః
హృష్టాః కిలకిలా శబ్థమ అకుర్వన సహితాః పరే
30 అదొత్దితాని రుణ్డాని సమథృశ్యన్త సర్వశః
పపాత మహతీ చొల్కా మధ్యేనాధిత్య మణ్డలమ
31 రదైర భగ్నైర యుగాక్షైశ చ నిహతైశ చ మహారదైః
అశ్వైర నిపతితైశ చైవ సంఛన్నాభూథ వసుంధరా
32 వాతాయమానైస తురగైర యుగాసక్తైస తురంగమైః
అథృశ్యన్త మహారాజ యొధాస తత్ర రణాజిరే
33 భగ్నచక్రాన రదాన కే చిథ అవహంస తురగా రణే
రదార్దం కే చిథ ఆథాయ థిశొ థశవిబభ్రముః
తత్ర తత్ర చ థృశ్యన్తే యొక్త్రైః శలిష్టాః సమ వాజినః
34 రదినః పతమానాశ చ వయథృశ్యన్త నరొత్తమ
గగనాత పరచ్యుతాః సిథ్ధాః పుణ్యానామ ఇవ సంక్షయే
35 నిహతేషు చ శూరేషు మథ్రరాజానుగేషు చ
అస్మాన ఆపతతశ చాపి థృష్ట్వా పార్ద మహారదాః
36 అభ్యవర్తన్త వేగేన జయ గృధ్రాః పరహారిణః
బాణశబ్థరవాన కృత్వా విమిశ్రాఞ శఙ్ఖనిస్వనైః
37 అస్మాంస తు పునర ఆసాథ్య లబ్ధలక్షాః పరహారిణః
శరాసనాని ధున్వానాః సింహనాథాన పరచుక్రుశుః
38 తతొ హతమ అభిప్రేక్ష్య మథ్రరాజబలం మహత
మథ్రరాజం చ సమరే థృష్ట్వా శూరం నిపాతితమ
థుర్యొధన బలం సర్వం పునర ఆసీత పరాఙ్ముఖమ
39 వధ్యమానం మహారాజ పాణ్డవైర జితకాశిభిః
థిశొ భేథే ఽద సంభ్రాన్తం తరాసితం థృఢధన్విభిః