శరణు శరణు విభీషణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణు శరణు విభీషణ (రాగం: ) (తాళం : )

శరణు శరణు విభీషణ వరదా
శరధిబంధన రామ సర్వగుణస్తోమ

మారీచసుబాహుమదమర్దన తాటకాహర
కౄరేంద్రజిత్తులగుండుగండా
దారుణకుంభకర్ణదనుజ శిరచ్ఛేదక
వీరప్రతాపరామ విజయాభిరామ

వాలినిగ్రహ సుగ్రీవరాజ్యస్థాపక
లాలితవానరబల లంకాపహార
పాలితసవనాహల్యపాపవిమోచక
పౌలస్త్యహరణ రామ బహుదివ్యనామ

శంకరచాపభంజక జానకీమనోహర
పంకజాక్ష సాకేతపట్టణాధీశ
అంకితబిరుద శ్రీవేంకటాద్రినివాస
ఓంకారరూప రామ వురుసత్యకామ


SaraNu SaraNu vibhIshaNa (Raagam: ) (Taalam: )

SaraNu SaraNu vibhIshaNa varadA
SaradhibaMdhana rAma sarwaguNastOma

mArIchasubAhumadamardana tATakAhara
kRUrEMdrajittulaguMDugaMDA
dAruNakuMbhakarNadanuja SirachChEdaka
vIrapratAparAma vijayAbhirAma

vAlinigraha sugrIvarAjyasthApaka
lAlitavAnarabala laMkApahAra
pAlitasavanAhalyapApavimOchaka
paulastyaharaNa rAma bahudivyanAma

SaMkarachApabhaMjaka jAnakImanOhara
paMkajAksha sAkEtapaTTaNAdhISa
aMkitabiruda SrIvEMkaTAdrinivAsa
OmkArarUpa rAma vurusatyakAma


బయటి లింకులు[మార్చు]

SaranuSaranuVibheeshanavarada


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |