శత రుద్రీయం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ శతరుద్రీయము వేద మంత్రాలవలె స్వరయుక్తముగా చదవాలనే నియమము లేదు. ప్రతీ వారూ, నిత్యము చదువుకోవచ్చు. ఇది వేదోక్త రుద్రాభిషేకం కంటే కూడా మహిమాన్వితమని భారతంలోను, పురాణాలలోను చెప్పబడింది. మొదట సంకల్పం చెప్పుకుని, తర్వాత దీనిని మీకిష్టమైనన్ని సార్లు పఠించవచ్చు. ప్రతీ సారీ సంకల్పం చెప్పనవసరంలేదు. కావున అందరూ దీనిని జపించి కోరిన శుభఫలితములను పొందవచ్చు

వ్యాస ఉవాచ:

శ్లో॥ ప్రజా పతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ । భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్॥ 1
ఈశానాం వరదం పార్థ దృష్ణవానసి శంకరమ్ । తం గచ్చ శరణం దేవం వరదం భవనేశ్వరమ్ ॥ 2
మహాదేవం మహాత్మాన మీశానం జటిలం శివం । త్య్రక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాసనం ॥ 3
మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం భవనేశ్వరమ్ । జగత్ర్పాధానమధికం జగత్ప్రీతమధీశ్వరమ్ ॥ 4
జగద్యోనిం జగద్ద్వీపం జయనం జగతో గతిమ్ । విశ్వాత్మానం విశ్వసృజం విశ్వమూర్తిం యశస్వినమ్ ॥ 5
విశ్వేశ్వరం విశ్వవరం కర్మాణామీశ్వరం ప్రభుమ్ । శంభుం స్వయంభుం భూతేశం భూతభవ్యభవోద్భవమ్ ॥ 6
యోగం యోగేశ్వరం శర్వం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరమ్ । సర్వశ్రేష్టం జగచ్ఛ్రేష్టం వరిష్టం పరమేష్ఠినమ్ ॥ 7
లోకత్రయ విధాతారమేకం లోకత్రయాశ్రయమ్ । సుదుర్జయం జగన్నాథం జన్మమృత్యు జరాతిగమ్ ॥ 8
జ్ఞానాత్మానాం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞానశ్రేష్ఠం సుదర్విదమ్ । దాతారం చైవ భక్తానాం ప్రసాదవిహితాన్ వరాన్ ॥ 9
తస్య పారిషదా దివ్యారూపై ర్నానావిధై ర్విభోః । వామనా జటిలా ముండా హ్రస్వగ్రీవ మహోదరాః ॥ 10
మహాకాయా మహోత్సాహా మహాకర్ణాస్తదా పరే । ఆననైర్వికృతైః పాదైః పార్థవేషైశ్చ వైకృతైః ॥ 11
ఈదృశైస్స మహాదేవః పూజ్యమానో మహేశ్వరః । సశివస్తాత తేజస్వీ ప్రసాదాద్యాతి తేఽగ్రతః ॥ 12
తస్మిన్ ఘోరే సదా పార్థ సంగ్రామే రోమహర్షిణే । ద్రౌణికర్ణ కృపైర్గుప్తాం మహేష్వాసైః ప్రహారిభిః ॥ 13
కస్తాం సేనాం తదా పార్ధ మనసాపి ప్రధర్షయేత్ । ఋతే దేవాన్మహేష్వాసాద్బహురూపాన్మహేశ్వరాత్ ॥ 14
ప్థాతుముత్సహతే కశ్చిన్నతస్మిన్నగ్రతః స్థితే । న హి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విద్యతే ॥ 15
గంధే నాపి హి సంగ్రామే తస్య కృద్దస్య శత్రవః । విసంజ్ఞా హత భూయిష్టా వేపంతిచ పతంతి చ ॥ 16
తస్మై నమస్తు కుర్వంతో దేవా స్తిష్ఠంతి వైదివి । యే చాన్యే మానవా లోకే యేచ స్వర్గజితో నరాః ॥ 17
యే భక్తా వరదం దేవం శివం రుద్రముమాపతిమ్ । ఇహ లోకే సుఖం ప్రాప్యతే యాంతి పరమాం గతిమ్ ॥ 18
నమస్కురుష్వ కౌంతేయ తస్మై శాంతాయ వై సదా । రుద్రాయ శితికంఠాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే ॥ 19
కపర్దినే కరళాయ హర్యక్షవరదాయచ । యామ్యాయరక్తకేశాయ సద్వృత్తే శంకరాయచ ॥ 20
కామ్యాయ హరినేత్రాయ స్థాణువే పురుషాయచ । హరికేశాయ ముండాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే ॥ 21
భాస్కరాయ సుతీర్థాయ దేవదేవాయ రంహసే । బహురూపాయ ప్రియాయ ప్రియవాససే ॥ 22
ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీడుషే । గిరీశీయ సుశాంతాయ పతయే చీరవాససే ॥ 23
హిరణ్యబాహవే రాజన్నుగ్రాయ పతయేదిశామ్ । పర్జన్యపతయేచైవ భూతానాం పతయే నమః ॥ 24
వృక్షాణాం పతయేచైవ గవాం చ పతయే తథా । వృక్షైరావృత్తకాయాయ సేనాన్యే మధ్యమాయచ ॥ 25
స్రువహస్తాయ దేవాయ ధన్వినే భార్గవాయ చ । బహురూపాయ విశ్వస్య పతయే ముంజవాససే ॥ 26
సహస్రశిరసే చైవ సహస్ర నయనాయచ । సహస్రబాహవే చైవ సహస్ర చరణాయ చ ॥ 27
శరణం గచ్ఛ కౌంతేయ వరదం భువనేశ్వరమ్ । ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షం యజ్ఞనిబర్హణమ్ ॥ 28
ప్రజానాం పతిమవ్యగ్రం భూతానాం పతిమవ్యయమ్ । కపర్దినం వృషావర్తం వృషనాభం వృషధ్వజమ్ ॥ 29
వృషదర్పం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్ । వృషాకం వృషభోదారం వృషభం వృషభేక్షణమ్ ॥ 30
వృషాయుధం వృషశరం వృషభూతం మహేశ్వరమ్ । మహోదరం మహాకాయం ద్వీపచర్మనివాసినమ్ ॥ 31
లోకేశం వరదం ముండం బ్రాహ్మణ్యం బ్రాహ్మణప్రియమ్ । త్రిశూలపాణిం వరదం ఖడ్గచర్మధరం శుభమ్ ॥ 32
పినాకినం ఖడ్గధరం లోకానాం పతిమీశ్వరం । ప్రపద్యే శరణం దేవం శరణ్యం చీరవాసనమ్ ॥ 33
నమస్తస్మై సురేశాయ యస్య వైశ్రవణస్సఖా । సువాససే నమో నిత్యం సువ్రతాయ సుధన్వినే ॥ 34
ధనుర్ధరాయ దేవాయ ప్రియధన్వాయ ధన్వినే । ధన్వంతరాయ ధనుషే ధన్వాచార్యాయ తే నమః ॥ 35
ఉగ్రాయుధాయ దేవాయ నమస్సురవరాయ చ । నమోఽస్తు బహురూపాయ నమస్తే బహుదన్వినే ॥ 36
నమోఽస్తు స్థాణవే నిత్యంనమస్తస్మై సుధన్వినే । నమోఽస్తు త్రిపురఘ్నాయ భవఘ్నాయ చ వై నమః ॥ 37
వనస్పతీనాం పతయే నరాణాం పతయే నమః । మాతౄణాం పతయే చైవ గణానాం పతయే నమః ॥ 38
గవాం చ పతయే నిత్యం యజ్ఞానాం పతయే నమః । అపాం చ పతయే నిత్యం దేవానాం పతయే నమః ॥ 39
పూష్ణో దంతవినాశాయ త్ర్యక్షాయ వరదాయచ । హరాయ నీలకంఠాయ స్వర్ణకేశాయ వై నమః ॥ 40

ఓం శాంతిః ఓం శాంతిః ఓం శాంతిః