వేమన పద్యాలు హ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

హంగుమీరఁ దాను యతులజన్మంబుల[మార్చు]

హంగుమీరఁ దాను యతులజన్మంబుల
నరసి చెప్పునెంతవారికైన
ఆడకాడ కనువు నతిశయమై వచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

హంస మానసోద మంటక తిరిగిన[మార్చు]

హంస మానసోద మంటక తిరిగిన
యట్టు కర్మచయము నంటకుండ
యోగి తిరుగు సకలభోగంబుతోడను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

హింసఁ జేయకుండుటే ముఖ్య ధర్మంబు[మార్చు]

హింసఁ జేయకుండుటే ముఖ్య ధర్మంబు
ఆనక హింసచేసి రవనిసురులు
చావుపశువుఁ దినెడు చండాలుఁడే మేలు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

హీనజాతివాని నిలుఁజేర నిచ్చెనా[మార్చు]

హీనజాతివాని నిలుఁజేర నిచ్చెనా
హాని వచ్చు నెంతవాని కైన
ఈఁగ కడుపుఁ జొచ్చి యిట్టట్టు చేయదా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

హీనజాతివానికెచ్చు వైష్ణమిచ్చి[మార్చు]

హీనజాతివానికెచ్చు వైష్ణమిచ్చి
ద్విజునికన్న దొడ్డతీరటండ్రు
కల్లు కడవ కడిగి గంగ నించినరీతి
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

హీననరులతోడ నింతులతోడను[మార్చు]

హీననరులతోడ నింతులతోడను
పడుచువాండ్రతోడ ప్రభువుతోడ
ప్రాజ్ఞ జనులతోడ బ్రహ్మఘ్న జనులతో
వైపు దెలిసి పలుకవలయు వేమ!

హీనుఁ డెన్నివిద్య లిల నభ్యసించిన[మార్చు]

హీనుఁ డెన్నివిద్య లిల నభ్యసించిన
ఘనుఁడు గాఁడు హీనజనుఁడె కాని
పరిమళమ్ము గర్దభము మోయ ఘనమౌనె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

హేమ నగము చేత నెప్పుడు గలవాడు[మార్చు]

హేమ నగము చేత నెప్పుడు గలవాడు
వెండికొండపైన వెలయువాడు
యెత్తవలెసె బిచ్చ మేమన వచ్చురా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

హేమకారవిద్య నెఱిఁగిన వారెల్ల[మార్చు]

హేమకారవిద్య నెఱిఁగిన వారెల్ల
వెతలఁ బడనియట్లు విద్యచేతఁ
దత్వమెఱుఁగు వెనుక తనకుఁ జింతేలరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

హరికి దొరికెనందురా సిరి యప్పుడే[మార్చు]

హరికి దొరికెనందురా సిరి యప్పుడే
దొరికె కాదె విషము హరున కరయ
నెవని కెట్టులగునొ యెవ్వరెఱుగుదురు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

హరివిధిసురిమును లాదిని[మార్చు]

హరివిధిసురిమును లాదిని
మెరసియు జన్మించి పిదప మేలులకెడగా
జరయందు మరణమందును
వరుస న్వర్తిలిరి మాయవాసన వేమా!

హృదయమందు నున్నయీశుని దెలియక[మార్చు]

హృదయమందు నున్నయీశుని దెలియక
శిలలనెల్ల మ్రొక్కుజీవులార
శిలల నేమియుండు జీవులందే కాక
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

హృదయము పదిలంబైనను[మార్చు]

హృదయము పదిలంబైనను
గుదికొను సన్యాసమునకుఁ గొమ్మలు గలవా
యిదియెఱుఁగరు చదువరులటు
మది ముక్తికి నాస్పదంబు మహిలో వేమా!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |