వేమన పద్యాలు శ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శాంతమానసమునఁ జల్లనై శీతల[మార్చు]

శాంతమానసమునఁ జల్లనై శీతల
భాతి నున్నవాఁడు పరమయోగి
యట్టివాఁడు ముక్తి నతివేగఁ గైకొను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శాంతమున సకలకార్యము[మార్చు]

శాంతమున సకలకార్యము
సంతోషంబునను బొందు సత్యము జయమౌ
పంతము చెల్లును ధర్మజుఁ
డెంతేసి ప్రయాసముల జయించెను వేమా!

శాంతమే జనులను జయమునొందించును[మార్చు]

శాంతమే జనులను జయమునొందించును
శాంతముననె గురువు జాడ తెలియు
శాంత భావ మహిమ జర్చింపలేమయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శత్రువరుల నరసి సరగున ఖండించి[మార్చు]

శత్రువరుల నరసి సరగున ఖండించి
మిత్రవర్గమునకు మేలుచేసి
దండివెలుగుఁజూపి పిండమధ్యంబున
నర్థి నిలుచువాఁడు హరుఁడు వేమా!

శత్రువులను ద్రుంచి శాంతంబు వహియించి[మార్చు]

శత్రువులను ద్రుంచి శాంతంబు వహియించి
కృత్యములను నడుపు నిత్యు నెఱిగి
సత్యము చెడకుండ సాధించినటువంటి
పురుషుఁ డౌను పుణ్యపరుండు వేమ!

శతసంఖ్యపదమ్ముల నే[మార్చు]

శతసంఖ్యపదమ్ముల నే
మతిమంతుఁడు పఠనసేయు మమతులు దీరు
న్నతఁడే నాలుగుపదముల
శితికంఠునిపదముఁ జేరు సిద్ధము వేమా!

శ్రీకరశివతత్వశీలుఁడౌ వేమన[మార్చు]

శ్రీకరశివతత్వశీలుఁడౌ వేమన
ప్రాకటముగ వేయు పద్యములను
లోకమందుఁ జదివెలోవెతఁ బాయరో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శిలను ప్రతిమఁజేసి చీఁకటింటను బెట్టి[మార్చు]

శిలను ప్రతిమఁజేసి చీఁకటింటను బెట్టి
మ్రొక్కవలదు మహిని మూఢులార
ఉల్లమందు బ్రహ్మముండుట దెలియరు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శిలలఁ జూచి నరులు శివుఁడని మెత్తురు[మార్చు]

శిలలఁ జూచి నరులు శివుఁడని మెత్తురు
శిలలు శిలలె కాని శివుఁడుగాఁడు
తనదులోని శివునిఁ దా నేల తెలియఁడో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివ మతమునకైన వివరింపగా గుర్వు[మార్చు]

శివ మతమునకైన వివరింపగా గుర్వు
హరిమతమునకైన నరయ గుర్వు
గురువు నెఱుఁగలేని గుణహీనుఁడేమెఱుఁగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శైవవైష్ణవాది షణ్మతంబుల కెల్ల[మార్చు]

శైవవైష్ణవాది షణ్మతంబుల కెల్ల
దేవుఁ డొక్కఁ డనుచుఁ దెలియ లేరు
తమకు భేదమైన తత్వంబు భేదమా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుఁడు గలఁడటంచు శిలలకు మ్రొక్కెడి[మార్చు]

శివుఁడు గలఁడటంచు శిలలకు మ్రొక్కెడి
వెఱ్ఱిజీవులార వెతల విడుడి
జీవులందె కాక శిలల నేమున్నది
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు శ్రుతులెల్లఁ బలుకంగ[మార్చు]

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు శ్రుతులెల్లఁ బలుకంగ
పరులఁ గొల్చు నేల బ్రాహ్మణుండు
హరునిభక్తజనుల యగ్రజు లగుఁ గాదె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు స్మృతులెల్లఁ బలుకంగ[మార్చు]

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు స్మృతులెల్లఁ బలుకంగ
వేఱె దైవములను వేయిగొల్చి
బ్రహ్మజనులు చూడ భ్రష్టులైపోయిరి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుగుడిని దీప మిడినను[మార్చు]

శివుగుడిని దీప మిడినను
శివమందిర మెల్ల వెలుగు జేయుట యరుదా
శివయోగి జ్ఞానదీపము
భువనంబుల వెలుఁగఁ జేయు పొలుపుగ వేమా


శివుని భక్తులెల్ల భువి మంటిపాలైరి[మార్చు]

సందె వార్చఁగ నేమి జపము సేయగ నేమి
వేదశాస్త్రములను వెలయ నేమి
పడఁతిఁ గనినవాఁడు బాపఁడు గాఁడయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుని యనుభవంబు సృష్టిలోపల లేక[మార్చు]

శివుని యనుభవంబు సృష్టిలోపల లేక
సంశయంబు చెడదు సాధకులకు
చెలగుఁదివ్వె లేక చీఁకటిపాయునా?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివునిమీఁద మనసు స్థిరముగా నుంచిన[మార్చు]

శివునిమీఁద మనసు స్థిరముగా నుంచిన
నౌను మోక్ష మరయ నైనదౌను
శివునిమీఁద మనసు చీమంత తప్పిన
కాదుకాదు ముక్తి గాదు వేమా!

శిష్యధర్మమెరిగి చక్కనిభక్తితో[మార్చు]

శిష్యధర్మమెరిగి చక్కనిభక్తితో
గురుని సేవసేయ గుదిరినపుడె
సర్వకార్యములును చక్కగా సరిపోవు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శిష్యవర్గమునకు శివుచూపనేరక[మార్చు]

శిష్యవర్గమునకు శివుచూపనేరక
కాని మతములోన కలుపునట్టి
గురుని నరసిజూడ గుడ్డెద్దుచేనుర
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శుద్ధదృష్టిఁ దెలిసి శుక్రునంతటివాఁడు[మార్చు]

శుద్ధదృష్టిఁ దెలిసి శుక్రునంతటివాఁడు
పట్టలేక మనసు పాఱవిడిచి
కన్నుపోయి పిదప కాకిచందం బయ్యె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రతనము పోయె శూద్రుఁడఁ గానని[మార్చు]

శూద్రతనము పోయె శూద్రుఁడఁ గానని
ద్విజుఁ డనుకొనుటెల్ల దెలివిలేమి
ఇత్త డెసఁగ పసిడి కీడన వచ్చునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రయువతికొడుకు శుద్ధాంతరంగుడై[మార్చు]

శూద్రయువతికొడుకు శుద్ధాంతరంగుడై
వేదవేద్యమైన పాదుతెలసి
బ్రహ్మపదవిగన్న బ్రాహ్మణుండేకదా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శూద్రు లనుచు భువిని శూద్రులఁ బోనాఁడు[మార్చు]

శూద్రు లనుచు భువిని శూద్రులఁ బోనాఁడు
మాలకన్న చెడుగు మహినిలేఁడు
నరకమునకు నేగు నష్టమైన వెనుక
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రుఁడనుచు మిగుల శూద్రులఁ బోనాడు[మార్చు]

శూద్రుఁడనుచు మిగుల శూద్రులఁ బోనాడు
మాలకంటె మగఁడు మాలయనుచు
ద్విజుఁడ నేనటన్న ద్విజుఁడు కానేర్చునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రులందుఁబుట్టి శూద్రుల దూషించి[మార్చు]

శూద్రులందుఁబుట్టి శూద్రుల దూషించి
ద్విజుఁడ ననెడిపేరు నిజముఁజేసి
మనసు నిల్పకున్న మఱిశూద్ర నీచుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |