వేమన పద్యాలు వ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వాఁత నాకు మేను వలపట మెడవాఁడు[మార్చు]

వాఁత నాకు మేను వలపట మెడవాఁడు
ఒంటికాలువాఁడు నొప్పుచుండు
రాజసభలయందె రంజిల్ల మాట్లాడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వంటదప్పునపుడు వంటకము విషంబు[మార్చు]

వంటదప్పునపుడు వంటకము విషంబు
కంటఁ జూడఁగానె కంటగించుఁ
గంటకమునఁ దిన్నకడి గండమైవచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వంటవారియింట తిన్నవంటకమును[మార్చు]

వంటవారియింట తిన్నవంటకమును
వంట తినినయపుడె వెంటవచ్చు
వచ్చు నట్లగాక వరఁకు నుభయులకు
కంటకమగు వంటకమును వేమా!

వెండికొండ పసిడికొండయు తనకుండ[మార్చు]

వెండికొండ పసిడికొండయు తనకుండ
దేవు డేలబోయి తిరిపెమెత్తె?
దైవబలమేగాని, తనబల్మికాదయా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వండివచ్చునపుడు వంటక మమృతంబు[మార్చు]

వండివచ్చునపుడు వంటక మమృతంబు
కంటికింపుగాను కానుపించు
నొడలతినినదిండి వడిమించ గడిదేఱు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాక్కుచేత దప్పు వావులు వరుసలు[మార్చు]

వాక్కుచేత దప్పు వావులు వరుసలు
వాక్కుచేత దప్పు వనిత గుణము
వాక్కుచేత కలుగు వర కర్మములు భువిన్
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వాక్కునందు గురువు వాక్తత్వము గురువు[మార్చు]

వాక్కునందు గురువు వాక్తత్వము గురువు
చీఁకటింట గురువు చిక్కియుండు
అఖిలమునకు గురువె యాధార మయియుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాక్కుశుద్ధి లేనివాఁడు చండాలుండు[మార్చు]

వాక్కుశుద్ధి లేనివాఁడు చండాలుండు
ప్రేమశుద్ధిలేని పెట్టులేల
నొసలు భక్తుఁడైన నోరు తోడేలయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వక్షమందు గురుని వర్ణించి చూడరా[మార్చు]

వక్షమందు గురుని వర్ణించి చూడరా
రక్షకత్వమునకు రాచబాట
అక్షమాల జపమె యటవి దొంగలరీతి
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వచ్చెడిది పోయెడిది మఱి[మార్చు]

వచ్చెడిది పోయెడిది మఱి
చచ్చెడిదియుఁ గనకలేక సహజము లనుచు
విచ్చలవిడిగాఁ దిరుగుట
చిచ్చునఁబడునట్టి మిడుత చెలువము వేమా!

విటునిఁగన్నయంత విశదమై వలపుండు[మార్చు]

విటునిఁగన్నయంత విశదమై వలపుండు
బోటిఁజూడకట్టిపాటి గలదె
కంటిలోనిపాప కన నెంతవాఁడురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విటులకనుల కెంత విభ్రమమై యుండు[మార్చు]

విటులకనుల కెంత విభ్రమమై యుండు
సాటిలేని పొలఁతి చక్కఁదనము
కంటిలోనిపాప కుంటెనకాఁడయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాడకుఱికి తిట్టు వలదన్న మొఱఁబెట్టు[మార్చు]

వాడకుఱికి తిట్టు వలదన్న మొఱఁబెట్టు
ముందు మగనిఁ దిట్టు ముసుఁగుపెట్టు
గడుసురాలు మగని గంపఁ బెట్టమ్మురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేడబంబువాని వినయంబు లధికంబు[మార్చు]

వేడబంబువాని వినయంబు లధికంబు
చెడ్డముండ ముసుఁగు చెలఁగిపెట్టు
చెడిపెకొడుకు మిగులచేయు నాచారంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాడవదినెకేల వావివర్తనములు[మార్చు]

వాడవదినెకేల వావివర్తనములు
చాడివాని కేల జాడబుద్ధి
మూఢసతులకేల ముదముతో జ్ఞానంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విడువ ముడువ లేక కుడువఁ గట్టఁగ లేక[మార్చు]

విడువ ముడువ లేక కుడువఁ గట్టఁగ లేక
వెఱపులేక విద్య నొరయలేక
వెడలలేనివాని నడపీనుఁ గందురో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాడువాడుకాడు వానిలోపలనుండు[మార్చు]

వాడువాడుకాడు వానిలోపలనుండు
వాడేవాడు వాడువాడుకాడు
వాడు వానిని గూర్చువాడేపో బ్రహ్మంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

విడువవలయు నూరు విశ్రాంతి గాకున్న[మార్చు]

విడువవలయు నూరు విశ్రాంతి గాకున్న
విడువవలయు నాలి విధముఁ దెలిసి
విడువవలయు రాజు వితరణి గాకున్న
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాతగుణము చేత వలపున మగవాఁడు[మార్చు]

వాతగుణము చేత వలపున మగవాఁడు
లొట్టకనులదాని లోలతకును
పుట్టి జగతి నిలుచు పునరుద్భవంబగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విత్తనంబు గురువు విశ్వంబునకు నెల్ల[మార్చు]

విత్తనంబు గురువు విశ్వంబునకు నెల్ల
ప్రణవమంత్ర మరయ పరమ గురువు
కర్మ గురువు సుమ్ము గాయత్రిమంత్రంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

విత్తును నుముకయుఁ ధరలోఁ[మార్చు]

విత్తును నుముకయుఁ ధరలోఁ
బొత్తున జనియించి పొట్టుపోయినభంగి
వేత్తయగువానికర్మం
బత్తెఱగున విడిచిపోవు ననువున వేమా!

విత్తులేని వృక్షమొక్కటి పుట్టె[మార్చు]

విత్తులేని వృక్షమొక్కటి పుట్టె
ఫలము లేని పువ్వు మొదలు పత్రిలేదు
స్వాదులేదు చూడ నాపాటుకును లెస్స
దీనిభావ మేమి తెలుపు వేమా!

వెదకి కానలేఁడు వేదాంతవేద్యుని[మార్చు]

వెదకి కానలేఁడు వేదాంతవేద్యుని
తత్వవేత్తలేఁడు ధరణిలోనఁ
గలిగెనేని యతఁడు కనఁబోఁడు మఱివేఱె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెదకి కానలేరు వేదాంత వేద్యుని[మార్చు]

వెదకి కానలేరు వేదాంత వేద్యుని
నుత్తముండు గాంచు నుర్విమీఁదఁ
గలిగెనేని వానిఁ గానంగ లేరయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెదక వెదకఁ దొఱకు వేదాంతవేద్యుండు[మార్చు]

వెదక వెదకఁ దొఱకు వేదాంతవేద్యుండు
వెదకువానిఁ దాను వెదకుచుండు
వెదకనేర్చునట్టి వెరవరుల్‌ గలరొకో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విద్దెదానిపొందు విడువఁ జాలక తుల్వ[మార్చు]

విద్దెదానిపొందు విడువఁ జాలక తుల్వ
చచ్చుదాఁకమోయు చాపగుడిసె
భాగవతులపట్టు పట్టంగ నోపఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేదవిద్య గాదు వీరవిద్యయుఁ గాదు[మార్చు]

వేదవిద్య గాదు వీరవిద్యయుఁ గాదు
బాధవిద్యయుఁగాదు పరపు గాదు
మధురమైన యట్టి మనసు నిల్పెడివిద్య
సాధువిద్య యెన్న సరస వేమా!

వేదవిద్యలెల్ల వేశ్యలవంటివి[మార్చు]

వేదవిద్యలెల్ల వేశ్యలవంటివి
భ్రమలపెట్టి తేటపడగ నీవు
గుప్తవిద్య యొకటె కులకాంతవంటిది
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేదశాస్త్రములను విని యేమి కుడిచిరి[మార్చు]

వేదశాస్త్రములను విని యేమి కుడిచిరి
యరిగితిరిగి సొత్తు రందఱిల్లు
బ్రహ్మమహిమఁ దెలిసి బ్రతుకుట నిజమయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విధికృతములందు రన్నియు[మార్చు]

విధికృతములందు రన్నియు
విధికిని విధి లెస్సయయ్యె విష్ణు జపింప
విధియుభవురూప మందెను
విధి బ్రహ్మము సుమ్ముదలప వినరా వేమా!

వాని గననివాఁడు వాఁడు కానేకాఁడు[మార్చు]

వాని గననివాఁడు వాఁడు కానేకాఁడు
వానిలోనివాఁడు వాఁడు సుమ్మి
వాని గన్నవాఁడు వాఁడెపో యోగిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెన్న చేతఁబట్టి వివరంబు దెలియక[మార్చు]

వెన్న చేతఁబట్టి వివరంబు దెలియక
ఘృతముఁ గోరునట్టి యతనిభంగి
తాను దైవమయ్యు దైవంబుఁ దలఁచును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విన్నవానికన్నఁ గన్నవాఁ డధికుండు[మార్చు]

విన్నవానికన్నఁ గన్నవాఁ డధికుండు
కన్నవానికన్నఁ గలియువాఁడు
ఉన్నతోన్నతుఁడయి యుర్విలోపల నుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వానను దడియనివారును[మార్చు]

వానను దడియనివారును
పూనిక విడ మన్న చేఁత బొరయనివారు
నానాదిక్కుల వెదకినఁ
గానమురా నెంతవాని గానము వేమ!

వినియు వినకయుండు వెఱ్ఱివాఁడై యుండు[మార్చు]

వినియు వినకయుండు వెఱ్ఱివాఁడై యుండు
కనియుఁ గానకుండు కడఁగి యోగి
మనుజవరులచేత మఱిపూజఁ గొనుచుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినియుండెడి జనమెల్లను[మార్చు]

వినియుండెడి జనమెల్లను
చనిపోయినవారి పుణ్యసత్కథ లెలమి
వినవలెఁ గనవలె ననవలె
ననిమిషునకునైనఁ దెలియ దంత్యము వేమ!

వానరాకడ మఱి ప్రాణంబు పోకడ[మార్చు]

వానరాకడ మఱి ప్రాణంబు పోకడ
కానఁబడదు ఘనుని కైనఁగాని
కానఁబడిన మీఁద కలి యిట్లునడుచునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినరననక మెల్ల వెలిమూసి వాయువుల్‌[మార్చు]

వినరననక మెల్ల వెలిమూసి వాయువుల్‌
మనసుతోడఁ గూర్చి మర్మ మెఱిఁగి
యాత్మలింగపూజ నంటిన ముక్తిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినవలె నెవ్వరు చెప్పిన[మార్చు]

వినవలె నెవ్వరు చెప్పిన
వినినంతనె తమకపడక వివరింపవలె
విని కని వివరము దెలిసిన
మనుజుఁడెపో నీతిపరుడు మహిలో వేమా!

విను వివేకమనెడి వింతగొడ్డలిచేత[మార్చు]

విను వివేకమనెడి వింతగొడ్డలిచేత
వలయవిద్యయనెడు నడవి నఱికి
తెలివియనెడుగొప్ప దీపంబు చేఁబట్టి
ముక్తిఁ జూడవచ్చు మొనసి వేమ!

వినుకలి కనుకలి గోరము[మార్చు]

వినుకలి కనుకలి గోరము
కనుకలియాకాంతగూడి కవయగ గోరు
గనుగొని ప్రేమన్బొరలును
ఘనతరమోహంబుచోటు గదరా వేమా!

విప్రవరుల మనుచు వేదంబుఁ జదువక[మార్చు]

విప్రవరుల మనుచు వేదంబుఁ జదువక
ప్రాకృతులను జూచి పరిహసించు
ధరణిసురులకన్న దాసరిమత మెచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేమన చెప్పిన మాటలు[మార్చు]

వేమన చెప్పిన మాటలు
సామంబున సకలవేద సారంబుగదా
సామెత పంచాక్షరిలో
నీమహిమలఁ దెలియకున్న నింపా వేమా!

వేమన పద్యము లన్నిటి[మార్చు]

వేమన పద్యము లన్నిటి
సామంబునఁ జదివినట్టి సజ్జను లెల్ల
సోమనతల సుందరు కడు
నేమంబునఁ జూడరయ్య నేర్పున వేమ!

వేమన్నా నీమహిమలు[మార్చు]

వేమన్నా నీమహిమలు
నేమన్నా తెలియ దింక నెటువలె నన్నా
వేమన్నా నీచిత్త మ
దేమన్నా నీవె మాకు నెఱుక గదన్నా!

వేమననగ యోగి వెలసె లోకములోనఁ[మార్చు]

వేమననగ యోగి వెలసె లోకములోనఁ
బూజలిడుఁడు, పుణ్య పురుషులార
పూజలిడిన యంత, భుక్తి ముక్తుల నిచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేము పాలఁబోసి వెయ్యేండ్లు పెంచిన[మార్చు]

వేము పాలఁబోసి వెయ్యేండ్లు పెంచిన
చేదువిడిచి తీపు చెందదెపుడు
నోగుగుణము విడిచి యుచితజ్ఞుఁ డగునట్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేముఁడిట్లు చెప్పె వేల పద్యంబులు[మార్చు]

వేముఁడిట్లు చెప్పె వేల పద్యంబులు
తప్పు లెన్నియున్న నొప్పియుండు
తత్తఱపడ కందుఁ జిత్తము నిల్పుము
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెయ్యారుగతుల జలనిధి[మార్చు]

వెయ్యారుగతుల జలనిధి
తియ్యగ ననిశంబు గలయ దిప్పుట యరుదౌ
కొయ్యకుఁదా సుజ్ఞానము
వెయ్యి విధంబులను జెప్ప వృథరా వేమా!

వేయుపద్యముల వివేకియై భక్తితోఁ[మార్చు]

వేయుపద్యముల వివేకియై భక్తితోఁ
బఠనఁ జేసినట్టి భక్తులకును
బాయకుండు మోక్షపద మరచేతిదై
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాయువందె పుట్టి వాయువందె పెఱిగి[మార్చు]

వాయువందె పుట్టి వాయువందె పెఱిగి
వాయువందు మేలు వరుసఁ దెలియ
వాయువందు ప్రాణవాయువు తత్వంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేయువిధము లమర వేమనపద్యంబు[మార్చు]

వేయువిధము లమర వేమనపద్యంబు
లర్థ మిచ్చువాని నరసి చూడ
చూడఁజూడఁ గలుగుచోద్యమౌ జ్ఞానంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వ్రాఁత వెంటఁగాని వరమీడు దైవంబు[మార్చు]

వ్రాఁత వెంటఁగాని వరమీడు దైవంబు
సేఁతకొలదిగాని వ్రాఁతగాదు
వ్రాఁతకజుఁడు కర్త చేఁతకుఁ దాఁగర్త
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వారకాంత లెల్ల వలచి యేతెంతురా[మార్చు]

వారకాంత లెల్ల వలచి యేతెంతురా
పొందుఁజేసి ధనము పుచ్చుకొఱకు
మాచలమ్మ వచ్చి మఱి యిల్లువెళ్లురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వ్రతము లెన్నియైన వట్టిచిక్కులె కాని[మార్చు]

వ్రతము లెన్నియైన వట్టిచిక్కులె కాని
యాత్మచిక్కుఁ గాన నలవిగాదు
ఆత్మచిక్కుఁ బాపునతఁడెపో ఘనయోగి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వ్రేయవ్రేయనదియ విత్తన మనిపించు[మార్చు]

వ్రేయవ్రేయనదియ విత్తన మనిపించు
వ్రేయవ్రేయఁ బ్రబల వృక్షమగును
తెలియఁ దెలియవాఁడు దేవుఁడనందగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వరలు రత్నసమితివలెఁ గూర్చుధాన్యంబుఁ[మార్చు]

వరలు రత్నసమితివలెఁ గూర్చుధాన్యంబుఁ
జక్కదంచి వండి మిక్కుటముగ
సుష్టుభోజనములఁ జూరగా నిడువాఁడు
చెప్పనేల వాఁడు శివుఁడు వేమ!

వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు జెఱుచును[మార్చు]

వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు జెఱుచును
చీడ పురుగు చేరి చెట్టుఁ జెఱుచు
కుత్సితుండు చేరి, గుణవంతుఁ జెఱచురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱ్ఱినక్కలవలె వేదముల్‌ చదివెద[మార్చు]

వెఱ్ఱినక్కలవలె వేదముల్‌ చదివెద
రాశయంబు లెఱుఁగరయ్య వారు
వేదసారమంత వేమన యెఱుఁగును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱ్ఱిమొద్దు కేల వేదశాస్త్రంబులు[మార్చు]

వెఱ్ఱిమొద్దు కేల వేదశాస్త్రంబులు
ముద్దులాడి కేల ముసలిమగఁడు
చద్ది మిగులనింట సంసార మేలరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱ్ఱివాని కయిన వేషధారికయిన[మార్చు]

వెఱ్ఱివాని కయిన వేషధారికయిన
రోగికైన పరమయోగికైన
స్త్రీలఁజూచినపుడె చిత్తంబు రంజిల్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱవవలెఁ బామునకు నిల[మార్చు]

వెఱవవలెఁ బామునకు నిల
వెఱవఁగవలె మరణమునకు విశ్వములోన
మఱవగవలె సంగమముల
మఱి మఱువగ వలదు మేలు మహిలో వేమా!

వెలఁది చక్కఁదనము వెరపైన యీడును[మార్చు]

వెలఁది చక్కఁదనము వెరపైన యీడును
విభుని కరుణలేక వితగనుండు
నీదుకరుణలేక నేర్పులు కొఱగావు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వలపు తీఱువెనుక వనజాక్షి యధరంబు[మార్చు]

వలపు తీఱువెనుక వనజాక్షి యధరంబు
ములకపంటిగిజరు ముష్టిరసము
చింతలేనివేళ జీడిసమానమౌ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెలయ పరమతత్వ విభవంబు దెలియక[మార్చు]

వెలయ పరమతత్వ విభవంబు దెలియక
బాహ్యవిద్యచేత బరఁగు టెల్ల
పూరి మెసవఁగ హరి పోయినచందంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెలయాలి వలనఁ గూరిమి[మార్చు]

వెలయాలి వలనఁ గూరిమి
కలుగదు, మఱి కలిగెనేని కడతేరదురా
పలువురు నడిచెడి తెరువున
పులు మొలవదు, మొలిచెనేని పొదలదు వేమా!

వెల్లకుక్కల యెంగిలి విశదమాయె[మార్చు]

వెల్లకుక్కల యెంగిలి విశదమాయె
పడుచువేశ్యల యెంగిలి ప్రాప్తమాయె
చెడుగు నెంగిలి యెంతకు శ్రేష్ఠమాయె
ఇష్టమగువారి యెంగిలి యెగ్గు వేమ!

వల్లవైపులేక వాగ్దత్త మటుచేసి[మార్చు]

వల్లవైపులేక వాగ్దత్త మటుచేసి
యదిగొయిదిగొ యనుచు నాసఁబెట్టి
గడువుఁ బెట్టి రేపు గడియ కానిమ్మని
గడియలోనఁ బడియెఁ గదర వేమ!

వలలుపన్ని దుష్ట వన్యమృగంబుల[మార్చు]

వలలుపన్ని దుష్ట వన్యమృగంబుల
పట్టవచ్చుగాని, పాడుకర్మ
గురునిబోధ లేక కుదురు చెందదు సుమీ
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వెళ్లి వచ్చు నాఁడు మళ్లి పోయెడు నాఁడు[మార్చు]

వెళ్లి వచ్చు నాఁడు మళ్లి పోయెడు నాఁడు
వెంట రాదు; ధనము కొంచఁ బోఁడు;
తానదేడఁ బోనొ ధన మేడఁ బోవునో?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వావివర్తనలును వరుసలు మర్యాద[మార్చు]

వావివర్తనలును వరుసలు మర్యాద
దప్పి నడచెనేని తగులుఁ గీడు
వదల దపుడు తాకు నది దప్పినం దుది
ముసలిముప్పునైన మునుగు వేమా!

విశ్వము నడుపంగ విశ్వేశ్వరుం డుండ[మార్చు]

విశ్వము నడుపంగ విశ్వేశ్వరుం డుండ
బ్రహ్మలకునునేల పాటిదక్కె
వనములోని క్రోతి వసుమతి నడుపునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేష మొనరఁగట్టి వెలయ శూద్రత్వంబు[మార్చు]

వేష మొనరఁగట్టి వెలయ శూద్రత్వంబు
తనకు లేదనుకొను ధరణి ద్విజుఁడు
అరిది గిట్టువేళ నడఁగు ద్విజత్వంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వైష్ణవుల మటంచు వార్తమాత్రమె కాని[మార్చు]

వైష్ణవుల మటంచు వార్తమాత్రమె కాని
భ్రష్టు లంతకన్న వేఱులేరు
చారు బలమదైన నీరుగాఁ బోవునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!


విష్ణుభక్తులెల్ల వెలిబూదిపాలైరి[మార్చు]

విష్ణుభక్తులెల్ల వెలిబూదిపాలైరి
వాదమేల మతవిభేదమేల
తెలియ లింగధారులు తిరుమణిపాలైరి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విషయము లొరసిన నొరయఁడు[మార్చు]

విషయము లొరసిన నొరయఁడు
విషయేంద్రియ పరదళంబు సేయగ మఱిదా
విషమాది షట్కమను దు
ర్విషయములను బొందకుండ వేమన నేర్చు!

విషయములఁ బొరలి రోయక[మార్చు]

విషయములఁ బొరలి రోయక
విషమంటినగతిని జూచి విముఖత ధరలో
విష సమమాయా సుఖముల
విషయముల గూడకుండ్రు వేత్తలు వేమా!

విషయములు తెరలపొలుపున[మార్చు]

విషయములు తెరలపొలుపున
విషయము లంటక మహాత్ము విధమున ధరలో
విషసంసారము లన్నియు
విషయము లన్నియును గెల్వ వేమన నేర్చు!

విషసహితులు నరులు విషధరు లెన్నఁగ[మార్చు]

విషసహితులు నరులు విషధరు లెన్నఁగ
విష విషధరములను విరియఁగొట్ట
నఘము వచ్చుకడకు నాయువుకొదువగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినియు వినకయుండు కనియు గనక యుండు[మార్చు]

వినియు వినకయుండు కనియు గనక యుండు
తలచి తలపకుండు తాను యోగి
మనుజవరులచేత మణిపూజ గొనుచుండు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియక[మార్చు]

వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియక
ఘృతము కోరునట్టి యతని భండి
తాను దైవమయ్యు దైవంబు దలచును
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదు[మార్చు]

వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదు
వేషదోషములొక విధయె యగును
రట్టుకాదె మునుపు రావణు వేషంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |