వేమన పద్యాలు ప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పంకజాక్షిఁ గన్న బంగరు పొడగన్న[మార్చు]

పంకజాక్షిఁ గన్న బంగరు పొడగన్న
దిమ్ముబట్టియుండు తెలివి కెల్ల
మనుజులకును తత్వమహి మెట్టు గల్గురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పొంకములకు మనసుఁ బోనీక సర్వేశు[మార్చు]

పొంకములకు మనసుఁ బోనీక సర్వేశు
వంక నిలుపువాఁడు వంశపరుఁడు
వంక నిల్పకున్న వచ్చునా పదవులు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పంచాక్షరి పూజలచే[మార్చు]

పంచాక్షరి పూజలచే
సంచితముగ నెఱుఁగు నాతఁ డఖిలజ్ఞుండై
వంచన మెఱుఁగక కువలయ
సంచారము సేయు నతఁడు శంభుఁడు వేమా!

పంచవర్ణు నెఱుఁగఁ బరము నెఱుంగును[మార్చు]

పంచవర్ణు నెఱుఁగఁ బరము నెఱుంగును
పరము నెఱుగ నిచ్ఛ ప్రజ్వరిల్లు
ప్రజ్వరిల్లునాఁడు పరముతా నౌనయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పంచశత్రుఁ దెగడి పంచబాణుని గెల్చి[మార్చు]

పంచశత్రుఁ దెగడి పంచబాణుని గెల్చి
పంచవర్ణములను పఠనఁ జేసి
పంచముఖములు గల భవసంజ్ఞ గలవాని
పంచఁ జేరువాఁడు పరుఁడు వేమా!

పిండములను జేసి పితరులఁదలపోసి[మార్చు]

పిండములను జేసి పితరులఁదలపోసి
కాకులకును బెట్టు గాడ్దెలార
పెంటఁదినెడు కాకి పితరుఁ డెట్లాయెనో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పండువలనఁ బుట్టె పరఁగ ప్రపంచంబు[మార్చు]

పండువలనఁ బుట్టె పరఁగ ప్రపంచంబు
పండువలనఁ బుట్టె పరము నిహము
పండు కాసపడిరి బ్రహ్మాది సురలెల్ల
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పంద నధికుఁ జేసి బవరంబునకుఁ బంపఁ[మార్చు]

పంద నధికుఁ జేసి బవరంబునకుఁ బంపఁ
బాఱిపోవుఁ గార్యభంగమౌను
పాఱునట్టిబంటు పనికిరాఁ డెందును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పంది పిల్ల లీనుఁ బదియు నైదింటిని[మార్చు]

పంది పిల్ల లీనుఁ బదియు నైదింటిని
కుంజరంబు యీను కొదమ నొకటి
యుత్తమ పురుషుండు నొక్కఁడు జాలడా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పెక్కుజనులఁ జంపి పేదల వధియించి[మార్చు]

పెక్కుజనులఁ జంపి పేదల వధియించి
డొక్కకొరకు నూళ్లు దొంగలించి
యెక్కడికిని బోవ నెఱిఁగి యముఁడు చంపు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పికము వనములోన విలసిల్ల పలికిన[మార్చు]

పికము వనములోన విలసిల్ల పలికిన
భంగి ప్రాజ్ఞుడనుల పలుకుకులుకు
కాకికూతఁ బోలుఁ గర్మబంధులకూఁత
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాగ పచ్చడంబు పైకిఁ గూసంబును[మార్చు]

పాగ పచ్చడంబు పైకిఁ గూసంబును
పోగు లుంగరములు బొజ్జకడుపు
గలిగినట్టివానిఁ గందురు చుట్టముల్‌
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పగయుడుగుఁ గోప ముడిగినఁ[మార్చు]

పగయుడుగుఁ గోప ముడిగినఁ
బగ యుడుగ గోర్కులుడుగు పరజన్మముల
దగు లుడుగు భేద ముడిగినఁ
ద్రిగుణము లుడుగంగ ముక్తి స్థిరమగు వేమా!

పగలురేయి మరచి భావంబు లోపలఁ[మార్చు]

పగలురేయి మరచి భావంబు లోపలఁ
దాను నేను ననెడు తలఁపు మఱచి
యున్నయట్టి యతఁడు నుత్తమ యోగిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పచ్చఁజూచువారు పచ్చ మెచ్చెడివారు[మార్చు]

పచ్చఁజూచువారు పచ్చ మెచ్చెడివారు
పచ్చబడెడువారు చెడ్డవారు
పచ్చ విడుచువాని ప్రభువుఁగా జూతురు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పచ్చవిల్తుచేత గ్రచ్చఱ జను లెల్ల[మార్చు]

పచ్చవిల్తుచేత గ్రచ్చఱ జను లెల్ల
తచ్చవాడఁ బడిరి ధరణిలోన
కులజుఁ డెవ్వఁ డిందుఁ గులహీనుఁ డెవ్వడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పెట్టి పోయ లేని వట్టి నరులు భూమి[మార్చు]

పెట్టి పోయ లేని వట్టి నరులు భూమి
పుట్ట నేమి? వారు గిట్ట నేమి?
పుట్టలోనఁ జెదలు పుట్టదా గిట్టదా?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పెట్టినంత ఫలము పెక్కండ్ర కుపహతిఁ[మార్చు]

పెట్టినంత ఫలము పెక్కండ్ర కుపహతిఁ
జేయకున్నఁ దాను జెఱుపకున్న
పెండ్లిసేయునట్టి పెద్దఫలంబురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పట్టనేర్చు పాము పడగ నోరఁగఁజేయు[మార్చు]

పట్టనేర్చు పాము పడగ నోరఁగఁజేయు
చెఱుపఁజూచువాఁడు చెలిమిఁజేయు
చంపఁ దలఁచురాజుచనువిచ్చు చూడరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పెట్టిపోయ నొగిని విరుగుఁడు సౌఖ్యంబు[మార్చు]

పెట్టిపోయ నొగిని విరుగుఁడు సౌఖ్యంబు
బలుచచ్చినగతి యదియుగాక
నుండు నాశివుండు నొగివానియందున
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పొట్టివాఁడు కీడు పొదిలపురుగు కీడు[మార్చు]

పొట్టివాఁడు కీడు పొదిలపురుగు కీడు
వట్టియాస కీడు వరడు కీడు
పొట్టిచేయికాలు పొసగుట కీడురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పట్టుకొమ్మ లేక బలుపాట్ల బడువారు[మార్చు]

పట్టుకొమ్మ లేక బలుపాట్ల బడువారు
పెట్టిపోయ లేక తిట్టువారు
ముట్టిశివునిపూజ మొదలు సేయరు వారు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పట్టుకొమ్ము వదలి పలవింప నేటికి[మార్చు]

పట్టుకొమ్ము వదలి పలవింప నేటికి
ఇట్టె గురుని వేడి గుట్టునెరిగి
నిట్టనిలువుగాంచి నిర్గుణ మందరా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

పట్టుచీరఁ గట్టి పట్టె తిరుమణి నిడి[మార్చు]

పట్టుచీరఁ గట్టి పట్టె తిరుమణి నిడి
సృష్టివైష్ణవంబు శిఖలు మించె
చిన్నెలన్ని చేసి చేర వైష్ణవ మిట్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పట్టుపాగఁ జుట్టి పట్టుదోవతిఁ గట్టి[మార్చు]

పట్టుపాగఁ జుట్టి పట్టుదోవతిఁ గట్టి
వట్టి వైష్ణవుండు మిట్టిపడును
చిన్నె లింతెకాని శ్రీవైష్ణవమతంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పెట్టువార లెవరు పెట్టకుందు రెవరు[మార్చు]

పెట్టువార లెవరు పెట్టకుందు రెవరు
పెట్టిపుట్టినట్టిదిట్ట లెవరు
పట్టుదప్పకుండ భావించి చూడరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పట్టువస్త్రములను పరఁగ భూషణములు[మార్చు]

పట్టువస్త్రములను పరఁగ భూషణములు
కుదువ లిడుటలెల్ల గొదువవద్దు
లనుభవింపఁగూడఁ డతఁడెంతవాఁడైన
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పొట్లకాయ రాయి పొడవు త్రాటను గట్ట[మార్చు]

పొట్లకాయ రాయి పొడవు త్రాటను గట్ట
లీలతోడ వంక లేక పెరుఁగు
కుక్కతోఁక గట్టఁ జక్కఁగా వచ్చునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాడిగాదు జగతి పంచాంగములు సెప్పి[మార్చు]

పాడిగాదు జగతి పంచాంగములు సెప్పి
కొంచమైన బుద్ధి నొందలేక
బ్రహ్మ మెరుగ కిట్లు పౌరోహితముచేయ
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

పడిపడి మ్రొక్కఁగ నేటికి[మార్చు]

పడిపడి మ్రొక్కఁగ నేటికి
గుడిలోపలి కఠినశిలల గుణములు చెడునా
గుడి దేహ మాత్మదేవుఁడు
చెడురాళ్ళకు వట్టిపూజ సేయకు వేమా!

పిడుగును నరచేతఁ బిగఁబట్టి యందులోఁ[మార్చు]

పిడుగును నరచేతఁ బిగఁబట్టి యందులోఁ
గల్మషంబునెల్ల కడకఁదీసి
కడమచేతి చేత కలియుగమును బ్రోచు
కర్మ కర్మ నెఱుగఁ గదర వేమా!

పడుచు పక్వమెన్నఁ బసివాఁ డెఱుంగునా[మార్చు]

పడుచు పక్వమెన్నఁ బసివాఁ డెఱుంగునా
యెఱుక దివ్యయోగి యెఱుఁగుఁగాక
మోహగుణ మెఱింగి మోహంబు విడనాఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పతికి మాఱుపల్కు పడతియే శునకంబు[మార్చు]

పతికి మాఱుపల్కు పడతియే శునకంబు
మీఱుసతిని గవయ మిగులు వగలు
పంది పంది కూడి పడదొకో రొంపిలో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పతిని విడువరాదు పదివేలకైనను[మార్చు]

పతిని విడువరాదు పదివేలకైనను
పెట్టి చెప్పరాదు పేదకైన
పతిని దిట్టరాదు పతి రూపవతియైన
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పతియొప్పిన సతి యొప్పును[మార్చు]

పతియొప్పిన సతి యొప్పును
సతిపతు లొకటైనఁ బరమపావన మందూ
స్సతిపతిన్యాయమె మోక్షం
బతులితపరమాత్మ నైక్య మగురా వేమ!

పెద్దల వచనములఁ బ్రేమతోఁ జూచి తా[మార్చు]

పెద్దల వచనములఁ బ్రేమతోఁ జూచి తా
నటుల నడవఁబోవ ననువుపడదు
పులిని చూచి నక్క పూతఁపూసిన యట్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పేదరిక మంతదోషము[మార్చు]

పేదరిక మంతదోషము
లేదే యీ జగతిలోన నీశ్వరుఁ డెఱుఁగ
పేదను పొడఁగనువాడు
గాదము విధమునను జూచుఁ గదరా వేమా!

పేదవాని బాధ పెనుభూతమై యుండు[మార్చు]

పేదవాని బాధ పెనుభూతమై యుండు
చూడ నట్టిబాధ జాడ కనదు
కలుగువాని బాధ కనులఁ జూడఁగ రామి
కేమి చెప్పవచ్చు నింక వేమా!

పదుగు రాడుమాట పాటియై ధరఁజెల్లు[మార్చు]

పదుగు రాడుమాట పాటియై ధరఁజెల్లు
నొక్కఁడాడుమాట యెక్కదెందు
నూరకాడుకాని కూరెల్ల నోపదు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పనితొడవులు వేఱు బంగార మొక్కటి[మార్చు]

పనితొడవులు వేఱు బంగార మొక్కటి
పరగ ఘటము వేఱు ప్రాణమొకటి
అరయఁ దిండ్లు వేఱు ఆఁకలి యొక్కటి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పనసతొనలకన్నఁ బంచదారలకన్న[మార్చు]

పనసతొనలకన్నఁ బంచదారలకన్న
జుంటితేనెకన్న జున్నుకన్నఁ
జెఱకురసముకన్నఁ జెలిమాట తీపురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాప మనఁగ వేఱె పరదేశమున లేదు[మార్చు]

పాప మనఁగ వేఱె పరదేశమున లేదు
తనదు కర్మములను దగిలియుండు
కర్మ తంత్రిగాక, గనుకని యుంటొప్పు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాపపుణ్యములును పసిమిగా పెఱిగినా[మార్చు]

పాపపుణ్యములును పసిమిగా పెఱిగినా
ధరను నరయ యోగి యెఱుగుఁగాక
లోనిపొందికఁగని లోహముల్‌ గూర్పరో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పప్పులేని కూడు పరుల కసహ్యమౌ[మార్చు]

పప్పులేని కూడు పరుల కసహ్యమౌ
నప్పులేనివాఁడె యధిక బలుఁడు
ముప్పులేనివాఁడు మొదల సుజ్ఞానుఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాముకన్న లేదు పాపిష్టిజీవము[మార్చు]

పాముకన్న లేదు పాపిష్టిజీవము
అట్టిపాము చెప్పినట్టు వినును
ఇలను మూర్ఖుఁ దెలుప నెవ్వరి వశమౌ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరఁగ జలకమాడి పట్టెనామముదీర్చి[మార్చు]

పరఁగ జలకమాడి పట్టెనామముదీర్చి
నీరుకావిపంచె నెగడఁగట్టి
వారకాంతఁజూచి వ్రతమెల్ల మఱచురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరఁగ బొమ్మగుడ్డు పరికించి చూచిన[మార్చు]

పరఁగ బొమ్మగుడ్డు పరికించి చూచిన
కులముల నిలయందుఁ గూడఁబెట్టు
నందఱొకటఁ గలియ నన్నదమ్ములె కదా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరఁగ ముందఱ తమ బ్రతుకుతె ర్వెఱుఁగక[మార్చు]

పరఁగ ముందఱ తమ బ్రతుకుతె ర్వెఱుఁగక
సకల సంపదలును సతము లనుచు
జలముఁ బాయు చేఁపచంద మేర్పడి తుద
గతియువేఱెలేక గలుగు వేమా!

పరఁగ రాజకులు పాతిన ధనమెల్ల[మార్చు]

పరఁగ రాజకులు పాతిన ధనమెల్ల
భటులపాలు కవులపాలు తలఁప
నొనర హీనజనుని ధనము దాయాదుల
పాలు జారకాంత పాలు వేమా!

పరఁగ లేమిచేత బంధువుల్‌ పగవారు[మార్చు]

పరఁగ లేమిచేత బంధువుల్‌ పగవారు
పరఁగ లేమిచేతఁ బరము తప్పు
పరఁగ లేమిచేతఁ బరపతి దప్పురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరఁగఁదానొసఁగక పరులు చెప్పినదైన[మార్చు]

పరఁగఁదానొసఁగక పరులు చెప్పినదైన
నియ్యజాలకవిధి నెసఁగువాఁడు
పొట్టుఁదినెడులండి బువ్వలు పెట్టునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రాఁతచేసిన నర్తనల్‌ పదటఁగలిపి[మార్చు]

ప్రాఁతచేసిన నర్తనల్‌ పదటఁగలిపి
క్రొత్తనర్తనఁ జేతురు కోడెకాండ్రు
కన్నతల్లిని విడనాడి కష్టపెట్టి
యన్యకాంతలఁ బోషించునట్లు వేమ!

ప్రాకటమున నిట్టిలోకములోఁ గుంటి[మార్చు]

ప్రాకటమున నిట్టిలోకములోఁ గుంటి
పల్లెముత్తఁ డెన్న పరమగురుడు
అన్నదానమునను హరిపూజచేతను
హరుని లోనఁగలసె నరయ వేమా!

పరగ చెట్టుఁబెట్టి పాలింప కుండెనా[మార్చు]

పరగ చెట్టుఁబెట్టి పాలింప కుండెనా
వెలుగుదాటి వీధి వెళ్ళిరాఱు
ఆడువారి చిత్త మటువలె నుండురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరగ నీవఱకును పడినపా ట్లెఱుగక[మార్చు]

పరగ నీవఱకును పడినపా ట్లెఱుగక
ఘనుఁడుగాగ మనుజుఁ డనఁగఁ బుట్టి
కీడు మే లెఱుఁగక క్రిందాయెఁ జూడరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరగ రాతిగుండు పగులఁగొట్టఁగ వచ్చుఁ[మార్చు]

పరగ రాతిగుండు పగులఁగొట్టఁగ వచ్చుఁ
గొండలన్ని పిండిగొట్టవచ్చు
కఠినచిత్తు మనసు కరగింప రాదయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరగనింతవరకు పడినపాటెరుగరు[మార్చు]

పరగనింతవరకు పడినపాటెరుగరు
ఘనతనొప్పు మనుజుడనగ బుట్టి
కీడు మేలెరుగుక క్రిందాయె జూడరా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

పరగనిలను ముందు బ్రతుకుతీరెరుగక[మార్చు]

పరగనిలను ముందు బ్రతుకుతీరెరుగక
సకల సంపదలను సతములనుచు
కర్మ మర్మములను కనలేరు మూర్ఖులు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ప్రజ యొనర్చుచెడ్డ ప్రభువుకు వచ్చును[మార్చు]

ప్రజ యొనర్చుచెడ్డ ప్రభువుకు వచ్చును
ప్రభువు మంచికొరత ప్రజలకు సగము
ప్రభు వొనర్చు చెడ్డ ప్రజల కేలరాదురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రజ లెఱుంగ బ్రదుకుఁ బట్టభద్రుఁడు గాఁడు[మార్చు]

ప్రజ లెఱుంగ బ్రదుకుఁ బట్టభద్రుఁడు గాఁడు
పైఁగిరీటముండు బ్రహ్మగాఁడు
ఓగుఁ దెలిసి పలుకు యోగీశ్వరుఁడు గాఁడు
అట్టివానిఁ దెలియ నగును వేమ!

ప్రాణ లింగ మెన్నఁ బ్రార్థించి కీర్తించి[మార్చు]

ప్రాణ లింగ మెన్నఁ బ్రార్థించి కీర్తించి
కట్టివేయ నేమి కల్గఁజేసె
నఖిలజనులకెల్ల నానందమే సాక్షి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రణవ మరయలేక భక్తుఁడు గాలేఁడు[మార్చు]

ప్రణవ మరయలేక భక్తుఁడు గాలేఁడు
జ్యోతి నరయలేక జోగికాఁడు
నిత్య మరయలేక నిర్వాణికాఁడయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రణవ మెఱుఁగఁ బోఁడు భక్తుఁ డెప్పుడు గాఁడు[మార్చు]

ప్రణవ మెఱుఁగఁ బోఁడు భక్తుఁ డెప్పుడు గాఁడు
జ్యోతియెఱుఁగఁ బోడు యోగిగాఁడు
నిత్య మెఱుఁగ వాఁడు నిర్వాణిగాఁడయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రణవమంత్రమహిమ భావింప లింగంబు[మార్చు]

ప్రణవమంత్రమహిమ భావింప లింగంబు
మూడుమూర్తులందు మొనసియుండు
నతని నెఱిఁగి కొలువ నన్యుల వశమా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రేతయన్న మనుచుఁ బ్రీతితోఁ బిలిపించి[మార్చు]

ప్రేతయన్న మనుచుఁ బ్రీతితోఁ బిలిపించి
కాకులకును బెట్టు కర్ములార
కాకులందు నేమి ఘనులకుఁ బెట్టుఁడీ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరధనమ్ములకును బారుగా చెయిపట్టి[మార్చు]

పరధనమ్ములకును బారుగా చెయిపట్టి
సత్యమింతలేక చారుఁడయ్యె
ద్విజుఁ డనుకొనుఁదాదు తేజమింతయు లేక
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరధనములను చెయిపట్టెను మిక్కిలి[మార్చు]

పరధనములను చెయిపట్టెను మిక్కిలి
స్వంతమింతలేక జారుడయ్యె
ద్విజుడనుకొను తాను తేజమింతయులేక
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

పరనారీ దూరగుడై[మార్చు]

పరనారీ దూరగుడై
పరధనముల కాసపడక పరహితదారై
పరులలిగిన దానలుగక
పరులెన్నగ బ్రతుకువాఁడు ప్రాజ్ఞుఁడు వేమా!

పరిపక్వ మొప్ప శిష్యుని[మార్చు]

పరిపక్వ మొప్ప శిష్యుని
కురమందలి బయలుచూపి యుద్ధతిమీఱన్
పరిపూర్ణమందచేసెడు
గురుడు పరబ్రహ్మమైన గుణనిధి వేమా!

పరబలంబుఁజూచి ప్రాణరక్షణమున[మార్చు]

పరబలంబుఁజూచి ప్రాణరక్షణమున
కుఱికి పాఱిపోవు పిఱికినరుఁడు
యముఁడు కుపితుఁడైన నడ్డ మెవ్వండయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రభుని కిచ్చునట్లు పేదలకియ్యరు[మార్చు]

ప్రభుని కిచ్చునట్లు పేదలకియ్యరు
వనిత కిచ్చునట్లు వడుగు కీరు
సురకు నిచ్చునట్లు సుమతుల కియ్యరు
మనసు పదిలపడదు మహిని వేమా!

ప్రభువు కోఁతియైనఁ బ్రగ్గడ పందియౌ[మార్చు]

ప్రభువు కోఁతియైనఁ బ్రగ్గడ పందియౌ
సైనికుండు పక్కి సేన పసులు
ఏనుఁగు లశ్వము లెలుకలు పిల్లులు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరమహంస ననుచు వరవఁ గట్టుక భూమి[మార్చు]

పరమహంస ననుచు వరవఁ గట్టుక భూమి
పరధనముల కాసపఁడెను వాఁడు
పరమహంస గాఁడు పరమహింసుఁ డటండ్రు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రియము సత్యమెప్డు పృథివిఁ బల్కెడువాని[మార్చు]

ప్రియము సత్యమెప్డు పృథివిఁ బల్కెడువాని
నోరె యమృతవాపి మారులేదు
అనుదినంబుచూడ ననృతమాడెడినోరు
నోరె కాదు క్రింది నోరు వేమ!

ప్రియములేని విందు పిండివంటలచేటు[మార్చు]

ప్రియములేని విందు పిండివంటలచేటు
భక్తిలేని పూజ పత్రిచేటు
పాత్ర మెఱుఁగ నీవి బంగారు చేటురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరయువతిరతంబు పాటించి కోరిన[మార్చు]

పరయువతిరతంబు పాటించి కోరిన
కోటిపూజలెల్లఁ గొల్లఁబోవు
సెగకు పొంతనున్న చెడదె తాపముచేత
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రళయకాలమందు ప్రమధులచేతను[మార్చు]

ప్రళయకాలమందు ప్రమధులచేతను
నష్టమైరిగాదె నాటిజనులు
తెలియనేరరైరి దేవుని ద్విజులెల్ల
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పర్వత వనవాసి పరిణామ వర్తన[మార్చు]

పర్వత వనవాసి పరిణామ వర్తన
కూపవాసి కెట్టు గుఱుతుపడును
బ్రహ్మవిష్ణువెంటఁ బ్రాకృతుఁ డరుగునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ప్రస్తుతించువేళ బద్యంబుఁ జదివినఁ[మార్చు]

ప్రస్తుతించువేళ బద్యంబుఁ జదివినఁ
దప్పుదగిలియున్న నొప్పియుండు
వెలఁది సురతవేళ బిత్తరై యొప్పదా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పేరు సోమయాజి పెనుసింహబలుఁడయా[మార్చు]

పేరు సోమయాజి పెనుసింహబలుఁడయా
మేఁకపోతుఁబట్టి మెడలువిఱవఁ
గానిక్రతువువంకఁ గలుగునా మోక్షంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరుల కుపకరించి పరుసొమ్ము పరునకు[మార్చు]

పరుల కుపకరించి పరుసొమ్ము పరునకు
పరఁగ నిచ్చె నేని పరము గల్గు
పరముకన్న నేమి పావనమా సొమ్ము
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరుల కుపకరింప పాపక్షయంబగు[మార్చు]

పరుల కుపకరింప పాపక్షయంబగు
పరుల కుపకరింపఁ బట్టుకొమ్మ
పరుల కుపకరింపఁ బరలోక సిద్ధియు
పరుల కుపకరింప బలిమి వేమ!

పరుల నిందఁజేసి పరులు నావారని[మార్చు]

పరుల నిందఁజేసి పరులు నావారని
స్థిరము నస్థిరము తెలియలేక
పరఁగ దన్నుఁ జేతఁబట్టుక పెట్టిన
పెట్టుగాదు కట్టిపెట్టు వేమా!

పరుల మోసపుచ్చి పరధన మార్జించి[మార్చు]

పరుల మోసపుచ్చి పరధన మార్జించి
కడుపునింపుకొనుట కానిపద్దు
ఋణముసేయు మనుజుఁ డెక్కువ కెక్కునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పరులదత్త మిట్లు పాలనఁ జేసిన[మార్చు]

పరులదత్త మిట్లు పాలనఁ జేసిన
నిల స్వదత్తమునకు నినుమడియగు
నవని పరులదత్త మపహరించిన స్వద
త్తంబు నిష్ఫలంబు ధరణి వేమ!

పరుస మినుముసోకి బంగారమైనట్లు[మార్చు]

పరుస మినుముసోకి బంగారమైనట్లు
కప్పురంబు జ్యోతిఁ గలసినట్లు
పుష్పమందు దావి పొసఁగినట్లగు ముక్తి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాల నీడిగింటఁ గ్రోలుచు నుండెనా[మార్చు]

పాల నీడిగింటఁ గ్రోలుచు నుండెనా
మనుజు లెల్లగూడి మద్యమండ్రు
నిలువఁదగనిచోట నిలువ నిందలు వచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాలఁగలయు నీరు పాలెయై రాజిల్లు[మార్చు]

పాలఁగలయు నీరు పాలెయై రాజిల్లు
నదియు పానయోగ్య మయినయట్లు
సాధుసజ్జనముల సాంగత్యములచేత
మూఢజనుఁడు ముక్తి మొనయు వేమ!

పిలిచినఁ బల్కకుండు మరి పిల్చిన నేమనకూరకుండుఁ ద[మార్చు]

పిలిచినఁ బల్కకుండు మరి పిల్చిన నేమనకూరకుండుఁ ద
దలఁచిన నెవ్వ రేమనినఁ దన్నునుగాదని నవ్వుచుండు నా
త్మలఁ దలపోయుచుండు నెఱ తత్వము నిత్యము దానయై సదా
తెలిసినయోగి వేమనగతి శివరూపుఁడు నెల్లతావుల

పాలనీరుక్రమము పరమహంస యెఱుంగు[మార్చు]

పాలనీరుక్రమము పరమహంస యెఱుంగు
నీరుపాలక్రమము నెమలి కేల
అజ్ఞుఁడయినవాఁడు నలశివు నెఱుఁగునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాలపిట్ట శకున ఫలమిచ్చునందురు[మార్చు]

పాలపిట్ట శకున ఫలమిచ్చునందురు
పాలపిట్ట కేమి ఫలము తెలియు
తనదు మేలుకీళ్ళు తనతోడనుండగ
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

పిల్లి యెలుకబట్టఁ బ్రియమున నుండగ[మార్చు]

పిల్లి యెలుకబట్టఁ బ్రియమున నుండగ
నదియు కోడిఁబట్ట ననుగమించు
మమత విడువకున్న మానునా మోహంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాలలోన బులుసు లీలతోఁ గలిసిన[మార్చు]

పాలలోన బులుసు లీలతోఁ గలిసిన
విఱిసి తునుక లగును విరివిగాను
తెలివి మనసులోన దివ్యతత్వ్తము తేట
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాలు పంచదార పాపరపండ్లలో[మార్చు]

పాలు పంచదార పాపరపండ్లలో
చాలఁబోసి పండ్లఁ జవికిరావు
కుటిలమానవులకు గుణ మేల కలుగురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పాలు పెరుగు వెన్న పాయసాన్నము నెయ్యి[మార్చు]

పాలు పెరుగు వెన్న పాయసాన్నము నెయ్యి
జున్ను లెన్నియైనఁ జూడ పాలె
పొలవంటికులము బ్రహ్మంబు కానరో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పలుకుమన్న నేల పలుకక యున్నావు[మార్చు]

పలుకుమన్న నేల పలుకక యున్నావు
పలుకుమయ్య నాతో ప్రబలముగను
పలుకుమయ్య! నీదు పలుకు నేనెఱిఁగెద
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పలుగురాళ్ళఁ దెచ్చి పరఁగగుడులు కట్టి[మార్చు]

పలుగురాళ్ళఁ దెచ్చి పరఁగగుడులు కట్టి
చెలఁగిశిలలసేవఁ జేయనేల
శిలలసేవఁ జేయ ఫలమేమి గల్గురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పలుగువాని కేల పరసమృద్ధి దలంప[మార్చు]

పలుగువాని కేల పరసమృద్ధి దలంప
పలుగువాని కేల భక్తిపదము
పలుగువాని కేల పరమార్థ తత్వంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పలుగువానికేల పదనమృద్ధి దలంప[మార్చు]

పలుగువానికేల పదనమృద్ధి దలంప
పలుగువరుస వానిబలిమి దప్ప
చలమువాని కేల సాత్వికధర్మంబు
ఏమి యొకటి ఘనము నిలను వేమా

పిసిని వాని యింట పీనుఁగు వెడలిన[మార్చు]

పిసిని వాని యింట పీనుఁగు వెడలిన
కట్ట కోలలకును కాసు లిచ్చి
వెచ్చ మాయె నంచు వెక్కి వెక్కేడ్చురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పసులవన్నె వేఱు పాలెల్లనొక్కటి[మార్చు]

పసులవన్నె వేఱు పాలెల్లనొక్కటి
పుష్పజాతి వేఱు పూజయొకటి
దర్శనంబు వేఱు దైవంబ యొక్కటి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పుట్టలోన తేనె పుట్టినరీతిని[మార్చు]

పుట్టలోన తేనె పుట్టినరీతిని
గుట్టమీఁద మణియు పుట్టువిధము
కట్టెలోన నగ్ని పుట్టినవిధమున
పుట్టి పెట్టవలెను భువిని వేమా!

పుట్టు బిత్తలి వలె పోవు బిత్తలి వలె;[మార్చు]

పుట్టు బిత్తలి వలె పోవు బిత్తలి వలె;
తిరుగు బిత్తలి వలె, దేహి ధరణి
యున్న నాటి కైన నుపకారి గాలేఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పుట్టుదుఃఖమునను పొరలుదుఃఖమునను[మార్చు]

పుట్టుదుఃఖమునను పొరలుదుఃఖమునను
గిట్టుదుఃఖమునను క్రిం దగుదురు
మనుజదుఃఖమువలె మఱిలేదు దుఃఖంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పుట్టువార లెవరు పుట్టకుందు రెవరు[మార్చు]

పుట్టువార లెవరు పుట్టకుందు రెవరు
పుట్టిగిట్టినట్టి పురుషు లెవరు
పుట్టిపుట్టనియట్లు బోధించి చూడరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పుట్టుశక్తు లైదు పుడమి నటింపగ[మార్చు]

పుట్టుశక్తు లైదు పుడమి నటింపగ
వ్రిపులెల్ల వేదవేత్తలండ్రు
శక్తిపుత్రుకులము జగతిలో నెఱుగరో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పుడమి నుప్పరంబుఁ బురిగొల్పి జగముల[మార్చు]

పుడమి నుప్పరంబుఁ బురిగొల్పి జగముల
రక్ష సేయగల్గు రాజు లెవరు
మహిసతి యనుపేర మనుజున కేడదో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పుత్తడిగలవాని పుష్ట్రంబు పుండైన[మార్చు]

పుత్తడిగలవాని పుష్ట్రంబు పుండైన
వసుధలోన చాల వార్త కెక్కు
పేదవానియింట పెండ్లయిన నెఱుఁగరు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పురహరునకు నేఁతపరువు తానేసిన[మార్చు]

పురహరునకు నేఁతపరువు తానేసిన
స్థిరముగల్గు జ్ఞానజీవ మయ్యె
నేత కేమివచ్చె నిజభక్తి హేతువు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పురుషుఁ డెఱుఁగఁ జంపు భూపతి వినఁజేటు[మార్చు]

పురుషుఁ డెఱుఁగఁ జంపు భూపతి వినఁజేటు
నఖిలనిందలకును నాలయంబు
పరపురుష గమనము ప్రత్యక్ష నరకము
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పురుషుఁడెన్నిగతులఁబుట్టువు మొదలుగఁ[మార్చు]

పురుషుఁడెన్నిగతులఁబుట్టువు మొదలుగఁ
బాపచింతఁజేయు జాపలమున
మహిని కుంటినక్క మాంసముదిన్నట్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పురుషులరసి కొన్ని పుణ్యభూములటండ్రు[మార్చు]

పురుషులరసి కొన్ని పుణ్యభూములటండ్రు
బుద్ధిలేదు యిదియు భూమికాదో
పుణ్యమనగనేమి? పురుషుని కర్మమే?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

పుస్తకములు జడలు పులితోలు బెత్తంబు[మార్చు]

పుస్తకములు జడలు పులితోలు బెత్తంబు
కక్షపాలలు పది లక్షలైన
మోత చేటు గాని మోక్షంబు లేదయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పూజకన్న నెంచ బుద్ధి నిధానంబు[మార్చు]

పూజకన్న నెంచ బుద్ధి నిధానంబు
మాటకన్న నెంచ మనసు దృఢము
కులముకన్న మిగుల గుణమే ప్రధానంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పూర్ణమైన తనదు భుజబల్మిఁ జూడక[మార్చు]

పూర్ణమైన తనదు భుజబల్మిఁ జూడక
భువిని చెడుగుతోడ పోరరాదు
పాలకుండ కింత పొలసినా సారాయి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పూర్వ జన్మమందుఁ బుణ్యంబు సేయని[మార్చు]

పూర్వ జన్మమందుఁ బుణ్యంబు సేయని
పాపి ధనము కాశ పడుట యెల్ల
విత్త మఱచి కోయ వెదకిన చందంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పూర్వ వాసనగల పుణ్యాత్ము లెప్పుడు[మార్చు]

పూర్వ వాసనగల పుణ్యాత్ము లెప్పుడు
నూటచెలమరీతి నూరునెప్పు
డెందఱికి నొసంగ నెప్పటి యట్లుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పూలగడ్డి కేల పుట్టించెనాపద[మార్చు]

పూలగడ్డి కేల పుట్టించెనాపద
కనకము తనకేమి కలుగజేసె
బ్రహ్మచేతలెల్ల - పాడైన చేతలే
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

పూసపోగు బెట్టిపురుషునిభుజ మెక్కి[మార్చు]

పూసపోగు బెట్టిపురుషునిభుజ మెక్కి
కన్నులార్ప వారకాంత గాదు
తనకు లొంగువారిఁ దడయక చంపురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పూసపోగుపైడి పుట్టంబు విడియంబు[మార్చు]

పూసపోగుపైడి పుట్టంబు విడియంబు
కాయపుష్టిమిగులఁ గలిగియున్న
హీనజాతి నైన నిందురమ్మందురు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పృథివి కుదక మేగె పృథివిపై మొలకెత్తె[మార్చు]

పృథివి కుదక మేగె పృథివిపై మొలకెత్తె
మగుడ పృథివి కేగె మగఁడె సుతుఁడు
ధరణి జనులకెల్ల తల్లియ పెండ్లాము
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

పగలుడుగ నాసలుడుగును[మార్చు]

పగలుడుగ నాసలుడుగును
వగపుడుగం గోర్కెలుడుగు వడి జన్మంబుల్‌
తగులుడుగు భోగముడిగిన
త్రిగుణంబును నడుగ ముక్తి తెరువగు వేమా!

పరధనంబులకును ప్రాణములిచ్చును[మార్చు]

పరధనంబులకును ప్రాణములిచ్చును
సత్యమంతలేక జారడగును
ద్విజులమంచు నింత్రుతేజమించుకలేదు
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

పరుల విత్తమందు భ్రాంతి వాసినయట్టి[మార్చు]

పరుల విత్తమందు భ్రాంతి వాసినయట్టి
పురుషుడవనిలోన పుణ్యమూర్తి
పరుల విత్తమరయ పాపసంచితమగు
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

పాల నీటి కలత పరమహంస మెఱుగును[మార్చు]

పాల నీటి కలత పరమహంస మెఱుగును
నీరు పాలు నెట్లు నేర్చునెమలి
లజ్ఞుడైన హీనుడల శివు నెఱుగునా?
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

పుట్టు పుట్టలేదే పుడమిని జనులెల్ల[మార్చు]

పుట్టు పుట్టలేదే పుడమిని జనులెల్ల
పుట్టి గిట్టలేదె పూర్వులెవరు
పుట్టి గిట్టుటెల్ల వట్టి భ్రాంతులు సుమీ,
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

పెట్టిపోయలేని వట్టి దేబెలు భూమి[మార్చు]

పెట్టిపోయలేని వట్టి దేబెలు భూమి
బుట్టిరేమి వారు గిట్టరేమి
పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా గిట్టదా!
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

పంచ ముఖములందు బంచాక్షరి జనించె[మార్చు]

పంచ ముఖములందు బంచాక్షరి జనించె
పంచ వర్ణములను ప్రబలె జగము
పంచముఖుని మీరు ప్రస్తుతి చేయుండీ
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ !

పండువలన బుట్టె బరగ ప్రపంచము[మార్చు]

పండువలన బుట్టె బరగ ప్రపంచము
పండువలన బుట్టె పరము నిహము
పండు మేలెఱింగె బ్రహ్లాదుడిలలోన
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ !వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |