వేమన పద్యాలు ధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ధనమే మూలము జగతికి[మార్చు]

ధనమే మూలము జగతికి
ధనమే మూలంబు సకలధర్మంబులకు
గొనమే మూలము సిరులకు
మనమే మూలంబు ముక్తి మహిమకు వేమా!

ధనమెచ్చిన మదమెచ్చును[మార్చు]

ధనమెచ్చిన మదమెచ్చును
మదమెచ్చిన దుర్గుణంబు మానక హెచ్చు
ధనముడిగిన మదముడుగును
మదముడిగిన దుర్గుణంబు మానును వేమా!

ధనము గూడఁబెట్టి ధర్మంబు సేయక[మార్చు]

ధనము గూడఁబెట్టి ధర్మంబు సేయక
తాను దినకలెస్స దాచుగాఁక
తేనె నీఁగె కూర్చి తెరువర్ల కియ్యదా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధనము లేకయున్న ధైర్యంబు నిలువదు[మార్చు]

ధనము లేకయున్న ధైర్యంబు నిలువదు
ధైర్య మొదవలేని ధనము లేదు
ధనము ధైర్య మరయ ధర భూమిపతులకు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధనము లేమి యనెడు దావానలం బది[మార్చు]

ధనము లేమి యనెడు దావానలం బది
తన్నుఁ జెఱచును దరిదాపుఁ జెఱచు
ధనములేమి చూడఁదలఁచగా పాపంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధనములేమి కులము తక్కువపడవచ్చు[మార్చు]

ధనములేమి కులము తక్కువపడవచ్చు
ధనములేమి కీర్తి దలఁగిపోవు
ధనములేమి శుచిని దగఁబుట్టనియ్యదు
ధనములేమి ఘనత తప్పు వేమ!

ధనములేమి సుతులు తప్పుల నిడుదురు[మార్చు]

ధనములేమి సుతులు తప్పుల నిడుదురు
ధనములేమి పత్నిఁ దాకరాదు
ధనములే మెవరికి తాళిక యుండదు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధనవిహీనుఁడైన తండ్రి గర్భంబున[మార్చు]

ధనవిహీనుఁడైన తండ్రి గర్భంబున
భాగ్యపురుషుఁ డొకఁడు పరఁగఁబుట్టి
బహుళధనము గూర్చి భద్రమార్గంబున
పరుల కుపకరించి పరఁగు వేమ!

ధ్యానివలెనె యుండు మౌనివలనె యుండు[మార్చు]

ధ్యానివలెనె యుండు మౌనివలనె యుండు
భోగివలెనె యుండు రోగివలెనె
సకలము దెలిసినను సర్వజ్ఞుఁడై యుండు
బరమయోగివలెనె పరగ వేమా!

ధర గిరులు జలధు లన్నియు[మార్చు]

ధర గిరులు జలధు లన్నియు
పరికింపగఁ బ్రళయమునను భస్మావృతులౌ
సురలును మునులును జనఁగా
నెరయోగులు నుండఁగలరె నేర్పున వేమా!

ధర, గ్రహములు రాశి చరియించుచుండిన[మార్చు]

ధర, గ్రహములు రాశి చరియించుచుండిన
మంచిచెడుగు కానిపించుచున్న
పురుషయత్నమనుచు పొంగుదురేలరా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ధారదత్తమైన తామ్రపుఁబలకను[మార్చు]

ధారదత్తమైన తామ్రపుఁబలకను
లావుటుంగరమున లంకెజేసి
యరయ మీఁదముద్ర యమరియుండంగను
నదియ శాసనంబు నవని వేమ!

ధర్మకంటకుండు ధనముచే గర్వించి[మార్చు]

ధర్మకంటకుండు ధనముచే గర్వించి
సకలసంపదలను జాలఁ బొరసి
కడకు తాను మేలు గానక చెడిపోవు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధార్మికునకుఁ గాని ధర్మంబుఁ గనరాదు[మార్చు]

ధార్మికునకుఁ గాని ధర్మంబుఁ గనరాదు
కష్టజీవి కెట్లు కానఁబడును
నీరుచొరకలోతు నిజముగాఁ దెలియదు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధర్మమన్న వినరు తము నమ్మి భూనరుల్‌[మార్చు]

ధర్మమన్న వినరు తము నమ్మి భూనరుల్‌
యమునివారు వచ్చి యడలు నించి
చొచ్చి కట్టఁదారు చొరఁబారఁ గలరొకో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధర్మమరసి పూని ధర్మరాజాదులు[మార్చు]

ధర్మమరసి పూని ధర్మరాజాదులు
నిర్మలంపు ప్రౌఢి నిలుపుకొనిరి
ధర్మమే నృపులకు తారకయోగంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధర్మమునకుఁ గీడు తలఁచినవాఁడు తా[మార్చు]

ధర్మమునకుఁ గీడు తలఁచినవాఁడు తా
దుష్టమార్గుఁ డవును ద్రోవ చెడును
గురువుపత్నిగవయఁ గోరెడువాఁడు తా
మొదలెచెడును ముప్పు మొనసి వేమ!

ధర్మసత్యములను దప్పకచేయని[మార్చు]

ధర్మసత్యములను దప్పకచేయని
కర్మజీవి మేలుఁ గానఁలేఁడు
నిర్మలహృదయుండు నీరూపమున నుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ధైర్యయుతుని కితరధనమైన నదురేమి[మార్చు]

ధైర్యయుతుని కితరధనమైన నదురేమి
దాన మిచ్చునపుడె తనకుఁదక్కె
నెలమి మించుపనికినెవ రేమిసేయుదు
రడుగుదప్ప తప్పు పిడుగు వేమ!

ధూమాదుల నావృతమై[మార్చు]

ధూమాదుల నావృతమై
వ్యోమంబునకెగని కలియు నుపములు తనలో
శ్రీమించు శివుని జేరును
గామాదుల గలియడతడు ఘనముగ వేమా !వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |