వేమన పద్యాలు గ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గంగ పారు చుండు కదలని గతి తోడ[మార్చు]

గంగ పారు చుండు కదలని గతి తోడ
ముఱికి కాల్వ పారు మ్రోఁత తోడ
దాత యోర్చునట్లధము డోర్వఁగా లేఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గంగిగోవుపాలు గరిటెడైనను జాలు[మార్చు]

గంగిగోవుపాలు గరిటెడైనను జాలు
కడివెడైననేమి ఖరముపాలు
భక్తిగలుగుకూడు పట్టెడైనను జాలు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గింజఁ జెడగనాడ గీడు తోడనె తాకు[మార్చు]

హ్ఫ్ఫఫ్మ్ఫ్ఫ్జ్మ్చైఈఈఈసిసిజ్ఫిసబ్క్7ఫ్గ్ర్త్45

జెడగనాడ గీడు తోడనె తాకు

గింజ గల్గియున్నఁ గీడుపోవు గింజలు గలవాని లంజలపంచను గంజి కుండ్రు జనులు కడఁగి వేమా!</poem>

గండడైన దొంగ కవులసొమ్మెగ వేసి[మార్చు]

గండడైన దొంగ కవులసొమ్మెగ వేసి
కండకావరాన కదియబలిసి
గండుకుక్కవలెను కాటుకు తిరుగురా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గంపెడంత తవుడు గంపలోఁ బెట్టక[మార్చు]

గంపెడంత తవుడు గంపలోఁ బెట్టక
చన్నుఁ బట్టనీదు కొన్నబఱ్ఱె
వారకాంత లేల వలతురు నూరక
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గాజు కుప్పె లోన కడఁగుచు దీపంబు[మార్చు]

గాజు కుప్పె లోన కడఁగుచు దీపంబు
యెట్టు లుండు, జ్ఞాన మట్టు లుండుఁ
దెలిసినట్టి వారి దేహంబు లందును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!


గట్టురాళ్ళఁ దెచ్చి కాళ్ళచేతులఁ ద్రొక్కి[మార్చు]

గట్టురాళ్ళఁ దెచ్చి కాళ్ళచేతులఁ ద్రొక్కి
కాసెయులులచేతఁ గాసిఁజేసి
మొఱుపురాళ్ళ కెఱగుమొప్పెల నేమందు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గొడ్డుటావుఁ బితుకకుండఁ గొంపోయిన[మార్చు]

గొడ్డుటావుఁ బితుకకుండఁ గొంపోయిన
పండ్లు నూడఁదన్నుఁ బాలు రావు
లోభివాని నడుగ లాభంబు లేదయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గాడ్దె యేమెఱుంగు గంధంబు వాసన[మార్చు]

గాడ్దె యేమెఱుంగు గంధంబు వాసన
కుక్క యేమెఱుంగు గొప్పబుద్ధి
అల్పుఁడే మెఱుంగు హరునిఁ గొల్చు విరక్తి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గాడ్దెమేనునిండ గంధంబుఁ బూసిన[మార్చు]

గాడ్దెమేనునిండ గంధంబుఁ బూసిన
నేమి యెఱుఁగలేక యెగసితన్ను
నీడుకానివాని నిష్ట మీలాగురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గడనగల పురుషుఁ గనుగొని[మార్చు]

గడనగల పురుషుఁ గనుగొని
యడుగులకును మడుగు లిడుదు రతివలు ధరలో
గడన విడుపురుషుఁగనుగొని
నడపీనుగ వచ్చెనండ్రు నాతులు వేమా!

గతము చేసినట్టి కర్మబంధము లన్ని[మార్చు]

గతము చేసినట్టి కర్మబంధము లన్ని
తరలిపోవు సత్యగురునివలన
కమ్మరి కొకయేఁడు గుదియకు నొకనాఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గతము చూతమన్న కలఁగన్న యర్థంబు[మార్చు]

గతము చూతమన్న కలఁగన్న యర్థంబు
నడుచు కార్యమేని నమ్మరాదు
క్షణములోని బ్రతుకు సంసార విభ్రాంతి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గద్దె గణము నిద్ర కలలు కోరికలును[మార్చు]

గద్దె గణము నిద్ర కలలు కోరికలును
ముద మొసంగ శకునములకుఁ జెలఁగు
ప్రశ్నలు పదివేలు పరికించి చూడంగ
నవును కాకపోవునగును వేమా!

గొప్పపిఱుఁదు గన్న కుచకుంభములఁ గన్న[మార్చు]

గొప్పపిఱుఁదు గన్న కుచకుంభములఁ గన్న
చెప్పరానిచోటి చెలువుగన్న
ముప్పిరి గొనునయ్య మొనసిన మోహంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గోపురములు గుడ్లు కోనేర్లు తేరులు[మార్చు]

గోపురములు గుడ్లు కోనేర్లు తేరులు
ఆకు లసురుగుడులు నడలఁగాను
నేఱు వంతదిఱిఁగియెగఁ బట్టుకొనెనయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గీము విడిచి సుగుడి గిక్కురుమన కుండు[మార్చు]

గీము విడిచి సుగుడి గిక్కురుమన కుండు
జీవు విడుచువేళ శివునిఁ దలఁచు
మనసు గొల్పకయును మాయచేఁ బొరలెడు
పాపనరుల కేటి పరము వేమ!

గ్రామము భూముల మానుక[మార్చు]

గ్రామము భూముల మానుక
ప్రేమోదయమింత లేక భీకరమతులై
భామల సుతులను వదలుక
బాములఁ బడనేల యడవిపట్టున వేమా!

గాలి గాలి గలసె గగనంబు గగనంబు[మార్చు]

గాలి గాలి గలసె గగనంబు గగనంబు
మన్ను మన్ను గలసె మంట మంట
నీరు నీటఁ గలసె నిర్మలంబయి యుండె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గాలిలేని దీపకళిక చందంబున[మార్చు]

గాలిలేని దీపకళిక చందంబున
నలలుసుళ్లులేని జలధిరీతి
నిశ్చలాత్మయున్న నిర్వికారంబున
ముక్తియండ్రు దాని మొగిని వేమ!

గుణయుతునకు మేలు గోరంతఁ జేసినఁ[మార్చు]

గుణయుతునకు మేలు గోరంతఁ జేసినఁ
గొండయౌను వానిగుణముచేత
కొండకొలఁదిమేలు గుణహీనుఁ డెఱుఁగునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గుణవతి యగు యువతి గృహము చక్కగనుండు[మార్చు]

గుణవతి యగు యువతి గృహము చక్కగనుండు
చీకటింట దివ్వె చెలఁగురీతి
దేవియున్న యిల్లు దేవార్చన గృహంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గుణహీనజనుని గుణ మెంచగా నేల[మార్చు]

గుణహీనజనుని గుణ మెంచగా నేల
బుద్ధిలేనివాని పూజలేల
మనసు లేనివాని మంత్రంబు లేలరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గురుఁ డనఁగా పరమాత్ముఁడు[మార్చు]

గురుఁ డనఁగా పరమాత్ముఁడు
పరగంగా శిష్యుఁడనఁగఁ బటుజీవుఁడగు
గురుశిష్య జీవసంపద
గురుతరముగఁ గూర్చు నతఁడు గురువగు వేమా!

గురుఁడనఁగా మొదలంతకు[మార్చు]

గురుఁడనఁగా మొదలంతకు
గురుశిష్యు లనంగ నెల్లకొమ్మలుకాగా
గురువును గానగఁ జాలరు
ధరలోపల మనుజులెల్లఁ దలఁపరు వేమా!

గురుచరణముఁ బట్టఁ గుక్కలు గఱచును[మార్చు]

గురుచరణముఁ బట్టఁ గుక్కలు గఱచును
గురుచరణము విడువఁ గుక్క గఱచుఁ
గుక్కకున్న బుద్ధి గురునకు లేదురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గురుడనగ ధేనువె తగు[మార్చు]

గురుడనగ ధేనువె తగు
వరశిష్యుడు వత్సమగుచు వర్తింపగా
దరిగలిగిన నప్పుడొసగును
నిరుపమ లక్ష్యామృతంబు నిజముగవేమా!


గురుతు గనుచు చెప్పు గురుడెవ్వడును లేడు[మార్చు]

గురుతు గనుచు చెప్పు గురుడెవ్వడును లేడు
గురుతెరుంగు శిష్యవరుడు లేడు
గురుడు శిష్యుడనుట గుడ్డెద్దు చేనురా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గురుని పరమగురుని గుఱుతుగాఁ దెలియక[మార్చు]

గురుని పరమగురుని గుఱుతుగాఁ దెలియక
గురువుగాను నుండు గ్రుడ్డిరీతి
గురువుకు గురువైన గురుఁడు ప్రాణేశుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గురుని శిష్యుని నియతి గురుతుగా మదిలోన[మార్చు]

గురుని శిష్యుని నియతి గురుతుగా మదిలోన
కానలేడు భ్రాంతిమానలేడు
గురుని శిష్యుడెంచు గురియదే యగునురా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గురునిందజేసి గుట్టెరుంగనివాడు[మార్చు]

గురునిందజేసి గుట్టెరుంగనివాడు
యమునిబాధనందు క్రమముగాను
తేనెలోని ఈగ తెరగున నగునయా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గురునితోడ బొందు కూడియుండినవాడు[మార్చు]

గురునితోడ బొందు కూడియుండినవాడు
చేరి బ్రహ్మనంటి చెలగియుండు
మరుగు తెలిసెనేని మర్మంబు లేదయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గురునిశిక్షలేక గురుతెట్లు కల్గునో[మార్చు]

గురునిశిక్షలేక గురుతెట్లు కల్గునో
అజునికైన వాని యబ్బకైన
తాళపుచెవిలేక తలుపెట్టులూడునో!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గురుల పరమ గురుని గురుతుగా తెలియక[మార్చు]

గురుల పరమ గురుని గురుతుగా తెలియక
గురువు తానుయుండు గ్రుడ్డిరీతి
గురువునకు గురువైన గురువు ప్రాణేశుండు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!


గురువు చిల్లగింజ కుంభ మీదేహంబు[మార్చు]

గురువు చిల్లగింజ కుంభ మీదేహంబు
ఆత్మ కలుషవంక మడుగుఁబట్టఁ
దెలిసి నిలిచెనేని దివ్యామృతంబురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గురువు తానయైన హరిని తాఁ జూచును[మార్చు]

గురువు తానయైన హరిని తాఁ జూచును
బ్రహ్మలోక మతఁడు పాఱఁజూచు
శిష్యు నరసిపట్టి చీఁకటిఁ బాపురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!


గురువు శిష్యుడనగ కొసలెట్లు మొదలెట్టు[మార్చు]

గురువు శిష్యుడనగ కొసలెట్లు మొదలెట్టు
గురువు శిష్యుడనెడి గురుతులెట్లు
గురున కుండదగిన పరువు లేకుండిన
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గురువు సెప్పువిద్య గురువునకును దెలియు[మార్చు]

గురువు సెప్పువిద్య గురువునకును దెలియు
గురువుసెప్పు విద్య గురునయెఱుఁగు
గురువుమహిమ పరమగురునకుఁదెలియును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గురువుఁగూడుఁజేసి గుణము వత్తిగఁజేసి[మార్చు]

గురువుఁగూడుఁజేసి గుణము వత్తిగఁజేసి
సరవిఁగర్మఁ జమితి సమురుఁ జేసి
మూల నొక్కజ్యోతి ముట్టించి చూడరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గురువుగలుగునాత్మ గురుతెరుంగుదమని[మార్చు]

గురువుగలుగునాత్మ గురుతెరుంగుదమని
కాలమెల్లరిత్త గడపిరయ్య
గురువుదొరుకునపుడు కూలునీ దేహంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

గురువునకును పుచ్చకూరైన నియ్యరు[మార్చు]

గురువునకును పుచ్చకూరైన నియ్యరు
అరయ వేశ్యకిత్తు రర్థమెల్ల
గురుఁడు వేశ్యకన్న గుణహీనుఁ డేమొకో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గురువులేక విద్య గుఱుతుగా దొరకదు[మార్చు]

గురువులేక విద్య గుఱుతుగా దొరకదు
నృపతిలేక భూమి నియతిగాదు
గురువు విద్యలేక గురుతర ద్విజుఁడౌనె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

గుఱుతు తిథులవలనఁ గులమెల్లఁ జెడిపోయె[మార్చు]

గుఱుతు తిథులవలనఁ గులమెల్లఁ జెడిపోయె
స్త్రీల నడతవలన సిగ్గుపోయె
ఏహ్యపల్వలముల నిలయెల్లఁ జెడిపోయె
చాన్లవలన బ్రతుకు సమయు వేమా!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |