వేమన పద్యాలు ఏ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏక బ్రహ్మము నిత్యము[మార్చు]

ఏక బ్రహ్మము నిత్యము
వైకల్పితమైనయట్టి వస్తువులెల్ల
నేకత్వంబని యెఱిగిన
శోకము లేనట్టిముక్తి సులభము వేమా!

ఏకమయినవర్ణ మెఱిఁగినయోగికిఁ[మార్చు]

ఏకమయినవర్ణ మెఱిఁగినయోగికిఁ
బరము నెఱిఁగిచూడ భావమొందు
నాకృతులును మఱియునన్నిటఁ దానౌను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏడె యక్షరముల నీయంద మొందిన[మార్చు]

ఏడె యక్షరముల నీయంద మొందిన
నందు నిందు ముక్తి యలరుచుండు
నందు నిందుఁ దెలియ నదియెపో బ్రహ్మంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏమి గొంచువచ్చె నేమి తాఁగొనిపోవుఁ[మార్చు]

ఏమి గొంచువచ్చె నేమి తాఁగొనిపోవుఁ
బుట్టువేళ నరుఁడు గిట్టువేళ
ధనము లెచటి కేఁగు దానేగు నెచటికి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏరుదాఁటి మెట్ట కేగినపురుషుండు[మార్చు]

ఏరుదాఁటి మెట్ట కేగినపురుషుండు
పుట్టి సరుకుగొనక పోయినట్లు
యోగపురుషుఁడేల యొడలిఁ బాటించురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏవంక మనసు కలిగిన[మార్చు]

ఏవంక మనసు కలిగిన
నా వంకకు నింద్రియంబు లన్నియు నేగు
నీ వంక మనసు కలిగిన
నే వంకకు నింద్రియంబు లేగవు వేమా!

ఏసూత్ర మరసిచూచిన[మార్చు]

ఏసూత్ర మరసిచూచిన
స్త్రీ సూత్రం బదియుఁ గాక సిద్ధము కాఁగా
నా సూత్రముఁ స్త్రీ సూత్రము
నాసూత్రముఁ దెలియువాఁడు సాధుఁడు వేమా!


వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |