వేమన పద్యాలు ఊ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఊరకుంట దెలియ నుత్తమయోగంబు[మార్చు]

ఊరకుంట దెలియ నుత్తమయోగంబు
మానసంబు కలిమి మధ్యమంబు
ఆసనాది విధుల నధమ యోగంబురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఊరనూరదిరుగు ఉద్యోగ దారియై[మార్చు]

ఊరనూరదిరుగు ఉద్యోగ దారియై
వాడవాడదిరుగు వనితకొరకు
ఏడనేడ దిరిగి ఏరేమి కనిరయా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఊరిబావిలోని యుదకమ్ము నిందించి[మార్చు]

ఊరిబావిలోని యుదకమ్ము నిందించి
పాదతీర్థమునకు భ్రమయువారు
పాదతీర్థములను ఫలమేమి కందురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఊర్వ్ధలోకమందు నుచితక్రమంబున[మార్చు]

ఊర్వ్ధలోకమందు నుచితక్రమంబున
రూప మేమి లేక రూఢితోను
పరమయోగి చూచు పరమాత్ముఁ డితఁడని
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఊరు ననుచునుండ నొగి సంతసింతురు[మార్చు]

ఊరు ననుచునుండ నొగి సంతసింతురు
అడవియనుచు నుండ నడలుచుందు
రూరు నడవి రెండు నొకటిగాఁ జూచిన
నారితేఱు యోగి యతఁడు వేమా!

ఊరునడిమి బావి యుదకంబుగొని తెచ్చి[మార్చు]

ఊరునడిమి బావి యుదకంబుగొని తెచ్చి
పాద తీర్ధమనుచు భ్రమయజేయ
పాద తీర్ధమన్న ఫలమేమి కద్దురా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఊరులు పల్లెలు మానుక[మార్చు]

ఊరులు పల్లెలు మానుక
వారక యడవిం జరించువాఁ డరుదెంచు
పెరుగులు కూరలు మెసవెడు
వీఱిఁడికెట మోక్షపదవి వినరా వేమా!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |