వేమన పద్యాలు ఈ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ దేహ మన్నిభంగులఁ[మార్చు]

ఈ దేహ మన్నిభంగులఁ
బ్రోచియు నొనరంగ నేలపోవుట కాదె
మీఁదెఱిగి మురికి గడుగను
భేదంబులు మాన ముక్తి బెరయుర వేమా!

ఈఁకె లండఁజేసి తోఁక లండలఁజేసి[మార్చు]

ఈఁకె లండఁజేసి తోఁక లండలఁజేసి
కోక లండఁజేసి కొఱఁతమాపె
నాకు లండఁజేసి నఖిల జంతువులకు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఈఁతకంటె లోతు నెంచంగఁ బనిలేదు[మార్చు]

ఈఁతకంటె లోతు నెంచంగఁ బనిలేదు
చావుకంటెఁ గీడు జగతిలేదు
గోచిపాతకంటె కొంచెంబు మఱిలేదు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఈకపట నాటకంబును[మార్చు]

ఈకపట నాటకంబును
ఈకపటపుఁ జదువులన్ని యింపు దలిర్ప
ఏకపటాత్ముఁడు సేసెనొ
యాకపటాత్మునకు మ్రొక్కి యలరుము వేమా!

ఈతనువునందుఁ జూచిన[మార్చు]

ఈతనువునందుఁ జూచిన
నేతనువుల కింతె యనుచు నెఱిగియుఁ దన్నుఁ
జూతురు నాలోఁ జూపున
నాతురమునఁ దపసులెల్ల నమరఁగ వేమా!

ఈదవచ్చు వేరుబాధ లేకుండనే[మార్చు]

ఈదవచ్చు వేరుబాధ లేకుండనే
యాది గురువులేక యందరాదు
సోదిచెప్పుటేల చొక్కిన మదిచూడు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఈశ్వరుని దలంప నేడుపాళ్లుగఁ జేసి[మార్చు]

ఈశ్వరుని దలంప నేడుపాళ్లుగఁ జేసి
తనదుమూర్తినెల్ల ధారఁబోసి
నిత్యకర్మములను నిలుచురా నెఱయోగి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఈషణత్రయంబు నెడపంగ నేరక[మార్చు]

ఈషణత్రయంబు నెడపంగ నేరక
మోహనరాశిలోన మునిఁగియుండు
జనుల కెట్టు మోక్షసౌఖ్యంబు గల్గును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |