వేమన పద్యాలు ఆ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆఁకటికి దొలంగు నాచార విధు లెల్ల[మార్చు]

ఆఁకటికి దొలంగు నాచార విధు లెల్ల
చీఁకటికి దొలంగు చిత్తశుద్ధి
వేఁకటికిఁ దొలఁగు వెనుకటి బిగువెల్ల
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆఁకలన్నవాని కన్నంబు పెట్టిన[మార్చు]

ఆఁకలన్నవాని కన్నంబు పెట్టిన
హరున కర్పితముగ నారగించు
ధరవిహీనునకును దానము నటువలె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆఁడు దానిబొంకు గోడపెట్టినయట్టు[మార్చు]

ఆఁడు దానిబొంకు గోడపెట్టినయట్టు
పురుషవరుని బొంకు పూలతడిక
స్త్రీలనేర్పులు భువి చీకు రాయితపము
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆకాశంబున వాయువు[మార్చు]

ఆకాశంబున వాయువు
మ్రాకునదావాగ్ని యటుల మానసమందు
ఏకాకారుఁడు జగమున
జోకైతనుదానె వెల్గు సుమ్ముర వేమ!

ఆకు కానవచ్చు హరిహరాదులకును[మార్చు]

ఆకు కానవచ్చు హరిహరాదులకును
కొమ్మ గానరాదు కోరిచూడ
కొమ్మగానరాగఁ గొనియాడ కుండురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆకు చాటునుండు నన్నిలోకంబులు[మార్చు]

ఆకు చాటునుండు నన్నిలోకంబులు
కొమ్మ గానరాదు బ్రహ్మకైన
కొమ్మ గానఁబడినఁ గొనియాడవచ్చురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆకులెల్లఁదిన్న మేఁకపోతుల కేల[మార్చు]

ఆకులెల్లఁదిన్న మేఁకపోతుల కేల
గాకపోవునయ్య కాయసిద్ధి
లోకులెల్ల వెఱ్ఱి పోకళ్ళఁ బోదురు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆకృతి యనఁగను నిరాకృతి యనఁదగు[మార్చు]

ఆకృతి యనఁగను నిరాకృతి యనఁదగు
నాకృతి నొగిఁదగు నిరాకృతిట్టు
లవియు రెండు లే యపురూపమై యుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!


ఆడితప్పువార లభిమానహీనులు[మార్చు]

ఆడితప్పువార లభిమానహీనులు
గో డెఱుఁగనివారు కొద్దివారు
కూడి కీడు సేయఁగ్రూరుండు తలపోయ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆడు పాపజాతి యన్నిటికంటెను[మార్చు]

ఆడు పాపజాతి యన్నిటికంటెను
ఆశచేత యతులు మోసపోరె
చూచి విడుచువారు శుద్ధాత్ములెందును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆడు వారిఁ గన్న నర్థంబు పొడఁ గన్న[మార్చు]

ఆడు వారిఁ గన్న నర్థంబు పొడఁ గన్న
సారమైన రుచుల చవులు గన్న;
నయ్యగాండ్ర కైన నాశలు బుట్టవా?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆత్మ దేహమందు నతిసూక్ష్మముగఁ జూచి[మార్చు]

ఆత్మ దేహమందు నతిసూక్ష్మముగఁ జూచి
దేహమాత్మయందుఁ దేటపరచి
యాత్మ నెందుఁ జూడ నతఁడెపో బ్రహ్మంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆత్మబుద్ధివల్ల నఖిలంబు తానయ్యె[మార్చు]

ఆత్మబుద్ధివల్ల నఖిలంబు తానయ్యె
జీవబుద్ధివలన జీవుఁడయ్యె
మోహబుద్ధినియము ముందరఁ గనుగొని
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆత్మయందు జ్యోతి యెఱుగుట లింగంబు[మార్చు]

ఆత్మయందు జ్యోతి యెఱుగుట లింగంబు
తెలిసిచూడగాను తేటపడును
అదియు గురువులేక యబ్బునా తెలియంగ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆత్మయందు ధ్యానమమరదెందు[మార్చు]

ఆత్మయందు ధ్యానమమరదెందు
భీకరంబెగాని బిరుదులేదు విరక్తి
ఆలిరంకు తెలుప నిఖిల యజ్ఞంబుల
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఆత్మలోని జ్యోతి యమరుగ లింగంబు[మార్చు]

ఆత్మలోని జ్యోతి యమరుగ లింగంబు
తెలిసిచూడకున్న తేటపడదు
అదియు గురువులేక అబ్బునా తెలియంగ
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఆత్మలోన నాద మాలించి మాలించి[మార్చు]

ఆత్మలోన నాద మాలించి మాలించి
యాసలందుఁ జిక్కఁ డాదియోగి
ఆత్మలోనికళల నంటినఁ దత్వంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆత్మలోని శివుని ననువుగా శోధించి[మార్చు]

ఆత్మలోని శివుని ననువుగా శోధించి
నిశ్చలముగ భక్తి నిలిపెనేని
సర్వముక్తుడౌను సర్వంబుఁ దానౌను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆత్మశుద్ధి లేని యాచారమది యేల[మార్చు]

ఆత్మశుద్ధి లేని యాచారమది యేల
భాండ శుద్ధి లేని పాకమది యేల
చిత్త శుద్ధి లేని శివపూజ లేలరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

భావం: మనసు నిర్మలముగా లేనట్లయితే ఆచారములు పాటించడంవల్ల ప్రయోజనం లేదు. పాత్రలు శుభ్రముగాలేని వంట, మనసు స్థిరముగా లేని శివ పూజ వ్యర్థములే అవుతాయి. ఏమీ ప్రయోజనముండదు.

ఆది నొకటి దెలిసియాదిని మదినిల్పి[మార్చు]

ఆది నొకటి దెలిసియాదిని మదినిల్పి
యాదిఁబాయకున్న నభవుఁ డవును
ఆదిఁ బాయువాఁడు నంధకు రీతిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆపగాళివెంట నడవులవెంటను[మార్చు]

ఆపగాళివెంట నడవులవెంటను
కొండరాళ్ళవెంట గొడవయేల
నుల్లమందె శివుఁడటుండుటఁ దెలియరు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆపదందుఁ జూడు మారయ బంధుల[మార్చు]

ఆపదందుఁ జూడు మారయ బంధుల
భయమువేళఁజూడు బంటుగుణము
పేదపడ్డ వెనుక పెండ్లము మతిఁజూడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆమడ కామడ కడవులు[మార్చు]

ఆమడ కామడ కడవులు
గ్రామంబులు చెరువు నదులు కర్మము లింతే
తా మెందులోనఁ దిరిగిన
వేమన తోడగుచువచ్చు వెంటనె వేమా!

ఆర్తవిద్య లెల్ల యపకీర్తి పాలాయె[మార్చు]

ఆర్తవిద్య లెల్ల యపకీర్తి పాలాయె
వార్త కెక్కునంత వారికైన
ఆర్తవిద్య లెల్ల ధూర్తులపాలాయె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆరుమతములందు అధికమైనమతము[మార్చు]

ఆరుమతములందు అధికమైనమతము
లింగమతముకన్న లేదుగాని
లింగదారకన్న దొంగలు లేరయా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఆఱుగురిని జంపి హరిమీఁద ధ్యానంబు[మార్చు]

ఆఱుగురిని జంపి హరిమీఁద ధ్యానంబు
నిలిపి నిశ్చలముగ నెగడి యాత్మ
నతని నొకనిఁ జేయ నాతఁడె యోగిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!</poe

=== ఆఱురుచులు వేఱు సారంబు నొక్కటి ===
<poem>ఆఱురుచులు వేఱు సారంబు నొక్కటి
సత్యనిష్ఠ వేఱు సత్యమొకటి
పరమఋషులు వేఱు భావ్యుఁ డొక్కండురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆఱువేషములను నటుచూడ బహువింత[మార్చు]

ఆఱువేషములను నటుచూడ బహువింత
లాత్మయందు ధ్యాన మమర దెందు
భీకరంబె కాని బిరుదు లేదు విరక్తి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలి వంచలేక యధమత్వముననుండి[మార్చు]

ఆలి వంచలేక యధమత్వముననుండి
వెనుక వంతుననుట వెఱ్ఱితనము
చెట్టుముదర నిచ్చి చిదిమినఁ బోవునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలిమాటలు విని యన్నదమ్ముల రోసి[మార్చు]

ఆలిమాటలు విని యన్నదమ్ముల రోసి
వేఱుపడెడువాఁడు వెఱ్ఱివాఁడు
కుక్కతోఁకఁ బట్టి గోదావ రీఁదునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలిఱంకుఁ దెలుపు నఖిలయజ్ఞంబులు[మార్చు]

ఆలిఱంకుఁ దెలుపు నఖిలయజ్ఞంబులు
తల్లిఱంకు తెలుపుఁ దద్దినములు
కానితెరువు కర్మ కాండ కల్పితమాయె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలివంకవార లాత్మబంధువు లైరి[మార్చు]

ఆలివంకవార లాత్మబంధువు లైరి
తల్లివంకవారు తగినపాటి
తండ్రివంకవారు దాయాది తగవులౌ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలు పతిసౌఖ్యముల కిల[మార్చు]

ఆలు పతిసౌఖ్యముల కిల
నాలయ మగునేని దానినా లన వచ్చు
ఆలాగునఁ గాకుండిన
కాలునిపెనుదూత యదియ కదరా వేమా!

ఆలు బిడ్డలు ధన మరయఁ దల్లియుఁ దండ్రి[మార్చు]

ఆలు బిడ్డలు ధన మరయఁ దల్లియుఁ దండ్రి
కలమనుజుఁడు మిగుల కష్టపడును
తనకు నెవరులేరు తాను బ్రహ్మముఁగన్న
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలు మగనిమాట కడ్డంబు వచ్చెనా[మార్చు]

ఆలు మగనిమాట కడ్డంబు వచ్చెనా
యాలుఁగా దది మరగాలు కాని
యట్టియాలు విడచి యడవి నుండుట మేలు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలు రంభయైన నతిశీలయైన[మార్చు]

ఆలు రంభయైన నతిశీలయైన
జారపురుషుఁడేల జాడ మాను
మాలవాడ కుక్క మరగినచందంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలు సుతులు ధనము లరయంగ మీరని[మార్చు]

ఆలు సుతులు ధనము లరయంగ మీరని
మొనసి కర్మమునను మోసపోయి
కాలు గన్నయపుడు కడతేరజాలడు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఆలుబిడ్డ లనుచు నతిమోహమున నున్న[మార్చు]

ఆలుబిడ్డ లనుచు నతిమోహమున నున్న
ధనముమీద వాంఛ తగిలియున్న
నట్టివానిముక్తి యవనిలో లేదయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆలురంభయైన అతిశీలవతియైన[మార్చు]

ఆలురంభయైన అతిశీలవతియైన
జారపురుషుడేల జాడమాను
మాలవాడ కుక్క మఱగిన విడుచునా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఆశ లుడుగఁగాని పాశముక్తుఁడు గాఁడు[మార్చు]

ఆశ లుడుగఁగాని పాశముక్తుఁడు గాఁడు
ముక్తుఁ డైనఁగాని మునియుఁగాఁడు
మునియు నయినఁగాని మోహంబు లుడుగవు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆశ విడక గాని పాశముక్తుఁడు గాఁడు[మార్చు]

ఆశ విడక గాని పాశముక్తుఁడు గాఁడు
ముక్తుఁడయినఁగాని మునియుఁగాఁడు
మునికిఁగాని సర్వమోహంబు లూడవు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆశకన్న దుఃఖ మతిశయంబుగ లేదు[మార్చు]

ఆశకన్న దుఃఖ మతిశయంబుగ లేదు
చూపు నిలుపకున్న సుఖము లేదు
మనసు నిల్పకున్న మఱి ముక్తి లేదయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆశచేత మనుజు లాయువుగలనాళ్లు[మార్చు]

ఆశచేత మనుజు లాయువుగలనాళ్లు
దిరుగుచుంద్రు భ్రమను ద్రిప్పలేక
మురికిభాండమందు ముసరు నీఁగలభంగి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆశలనెడు తాళ్ళ నమరఁ గోయగఁ జేసి[మార్చు]

ఆశలనెడు తాళ్ళ నమరఁ గోయగఁ జేసి
పారవైవఁగాని పరములేదు
కొక్కు తిండియాసఁ జిక్కి చచ్చినయట్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆశయనెడి త్రాళ్ళ నఖిల జనంబులు[మార్చు]

ఆశయనెడి త్రాళ్ళ నఖిల జనంబులు
కట్టుపడుచు ముక్తిగానరైరి
జ్ఞానఖడ్గమునను ఖండింప రాదొకో
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

ఆశయనెడు దాని గోసివేయగాలేక[మార్చు]

ఆశయనెడు దాని గోసివేయగాలేక
మొహబుద్ది వలన మునుగువారు
కాశివాసులైన గనబోరు మోక్షము
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

ఆసనం బెఱుంగక యామర్మకర్మంబు[మార్చు]

ఆసనం బెఱుంగక యామర్మకర్మంబు
గురువుచేతఁ దెలిసి కూర్పకున్న
మనసు నిలుపకున్న మఱిద్విజుం డెట్లగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఆసనములు పన్ని యంగంబు బిగియించి[మార్చు]

ఆసనములు పన్ని యంగంబు బిగియించి
యొడలు విఱుచుకొనెడి యోగమెల్ల
జెట్టిసాముకన్నఁ జింతాకు తక్కువ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |